Nakon što su 18. svibnja 2003. g. provedeni izbori za članove vijeća nacionalnih manjina na kojima su, za Grad Rijeku, svoje predstavnike izabrali pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, mađarske, makedonske, romske, slovenske i srpske nacionalne manjine, konstituirana su vijeća nacionalnih manjina.

Konstituiranje vijeća nacionalnih manjinaUsvajanjem  Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/2002), stvoreni su preduvjeti za provedbu izbora i osnivanje vijeća nacionalnih manjina. U Rijeci su dana 18. svibnja 2003. g. provedeni izbori za članove vijeća nacionalnih manjina na kojima su svoje predstavnike izabrali pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, mađarske, makedonske, romske, slovenske i srpske nacionalne manjine.
Konstituirajuće sjednice vijeća, koja se sastoje od 15 članova, održat će se u četvrtak 10. i u petak 11. srpnja 2003. g. u prostorijama Grada Rijeke.

Ovlasti vijeća za nacionalne manjine i obveze jedinica lokalne i regionalne (samouprave) u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

Ovlasti vijeća nacionalnih manjina

Vijeće nacionalnih manjina, je pravna osoba koja je obvezna registrirati se u registar vijeća nacionalnih manjina koji će se voditi pri ministarstvu nadležnom za poslove opće uprave. Članovi vijeća nacionalne manjine svoje dužnosti obavljaju u pravilu na dragovoljnoj osnovi s pažnjom dobrog gospodara. Sredstva koja vijeće nacionalne manjine ostvari od svoje imovine, od donacija, poklona, nasljedstva ili po drugom osnovu, mogu se koristiti samo za djelatnost i poslove od značaja za nacionalnu manjinu utvrđenu u programu nacionalne manjine.
Vijeće nacionalne manjine donosi program rada, financijski plan i završni račun te statut kojim se uređuju pitanja za rad vijeća.

Vijeća imaju pravo

  • predlagati tijelima jedinica samouprave mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose
  • biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinica samouprave, a odnosi se na položaj nacionalne manjine,
  • isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave
  • davati mišljenja i prijedloge za programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

Jedinice lokalne samouprave (općine, gradovi, županije), prema odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina obvezne su:

  • osigurati sredstva rad vijeća nacionalnih manjina uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a mogu osigurati sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalne manjine.
  • Poglavarstvo jedinice samouprave dužno je u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina osnovanih za njeno područje zatražiti mišljenje i prijedloge s odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina
  • Tijela jedinice lokalne samouprave svojim općim aktima uređuju način, rokove i postupak ostvarivanja prava vijeća nacionalnih manjina, odnosno način na koji mogu isticati svoje kandidate, predlagati mjere za unapređenje položaja manjina i biti obaviješteni o radu predstavničkih tijela jedinca samouprave.