Riječani će krajem veljače, za sada na četiri lokacije (Jadranski trg, Sušački most, kod Dvorane mladosti i na platou garaže Bazena Kantrida) moći koristiti e-bicikle.

Riječkim e-bicklima, naziv Ricikleta, dali su djelatnici Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Riječ je o spoju pridjeva riječka i bicikleta, dijalektalnog oblika imenice bicikl(a). Grafički dizajn pilona i bicikala povjeren je  dizajnerici Vesni Rožman. Nabavljeno je 28 e-bicikala, po sedam na svakoj lokaciji.

Predložen je sljedeći tarifni sustav za korištenje e-bicikala:

  • tijekom zimskog perioda korištenje je moguće od 6.00 do 22.00 sata ,
  • u ljetnom periodu (od 15. travnja do 15. listopada) od 6.00 do 23.00 sata;
  • e-bicikla se može koristiti do tri sata;
  • cijena sata iznosila bi 10 kn.

Za korištenje e-bicikle potrebno je koristiti aplikaciju GO2BIKE. Iznajmljivanje odnosno korištenje e-bicikle opisano je u uputi za korištenje i iznajmljivanje e-bicikala na pilonima.

Ricikletu će moći koristiti svaka fizička punoljetna osoba koja je platila najam putem QRPay koda. E-bicikla može se koristiti najviše tri sata u neprekinutom vremenu, odnosno prije isteka trosatnog perioda korisnik je dužan vratiti e-biciklu na jednu od stanica sustava Ricikleta koje se nalaze kod Dvorane mladosti, kod Bazena Kantrida, na Sušačkom mostu i Jadranskom trgu.

E-bicikla će se moći koristiti unutar administrativnih granica grada Rijeke.

Sve informacije za korisnike bit će dostupne putem web stranice ricikleta.rijeka.hr koja će postati u cijelosti aktivna istovremeno s puštanjem u pogon e-bicikala.

Projekt uvođenja sustava e-bicikala pokrenut je 2017. godine prijavom Grada Rijeke na javni poziv Fonda za razvoj turističke infrastrukture Ministarstva turizma, a temeljem prethodno izrađene Studije Uvođenje sustava e-bicikala u Rijeci.

Uvođenjem sustava javnih bicikala daje se konkretan doprinos razvoju alternativnih oblika održive mobilnosti – korištenje električnih bicikala ili električnih romobila – skutera kao malih vozila za putovanja na kraćim udaljenostima, a budući da se prijevozno sredstvo koristi primjenom aplikacija, uvođenjem sustava potiče se i tzv. pametna mobilnost.

Pripreme su obuhvatile opremanje terminala (stanica) e-bicikala pilonima i stalcima za na četiri lokacije (Jadranski trg, Sušački most, kod Dvorane mladosti i na platou garaže Bazena Kantrida) te nabave samih e-bicikala. Piloni su opremljeni i fotonaponskim ćelijama kao alternativnim oblikom napajanja. Po okončanju nabave i radova u prosincu 2019. godine ostvareno je sufinanciranje od strane Ministarstva turizma u potpunom iznosu od 195.280,00 kn.

Lokacije Ricikleta:

Lokacije Ricikleta

Održavanje i upravljanje sustava tijekom 2020. g. ugovoreno je s tvrtkama koje su i isporučitelji opreme (Hrvatski Telekom d.d. i ULJANIK TESU-ELEKTRONIKA d.o.o.).
Sustav naplate osiguran je kroz poslovnu suradnju s tvrtkom GO2BIKE d.o.o. Pula.

Navedeni dijelovi projekta realizirani su do kraja siječnja 2020. godine, a sustav bi trebao započeti s radom tijekom veljače. U narednom periodu planira se ponovno uključivanje lokacije na Riječkom lukobranu u sustav čime će se povećati dostupnost ovoj usluzi na području gradskog središta.
Ukupna vrijednost projekta je 1.288.287,50 kn.