Grad Rijeka objavit će natječaj za stipendiranje troje studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, 9 novih stipendija za učenike srednjih škola i studente prema socijalnim kriterijima, kao i 36 stipendija za darovite učenike srednjih škola i studente u tekućoj školskoj/akademskoj godini, zaključeno je na gradonačelnikovom kolegiju. Između ostalog, donesena je i odluka o ustroju Zimske službe i pokretanju projekta „Internet portal otvorenih podataka Grada Rijeke“.

Natječaji za stipendije Grada Rijeke

Kako je na gradonačelnikovom kolegiju pojasnila pročelnica Sanda Sušanj, Grad Rijeka dodjeljuje stipendije za darovite učenike srednjih škola i studente od svog osnutka, odnosno 1993. godine i time potvrđuje ostvarenje jednog od svojih prioriteta – ulaganje u znanje mladih. Protekle školske godine stipendiju Grada Rijeke koristilo je 8 učenika srednjih škola te 96 studenata. Pravo na nastavak stipendiranja ostvarilo je 64 stipendista koji nastavljaju obrazovni ciklus za koji su dobili stipendiju. S obzirom na to da je ukupni planirani broj dodjela 100 stipendija, raspisat će se natječaj za novih 36 stipendija u tekućoj školskoj/akademskoj godini i to za dodjelu 11 stipendija učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i za dodjelu 25 stipendije studentima. Pojedinačna stipendija za korisnike koji se školuju u Rijeci iznosi 850,00 kuna mjesečno, dok za korisnike stipendije koji se školuju izvan Rijeke ona iznosi 1.100,00 kuna. Provedbu postupka javnog natječaja,bodovanje i rangiranje pristupnika obavit će Povjerenstvo za stipendiranje.

Što se tiče deficitarnih zanimanja, pravo na nastavak korištenja stipendije u idućoj godini ostvarilo je 7 stipendista, pa će se natječajem dodijeliti 3 nove stipendije. Temeljem podataka prikupljenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i potreba u ustanovama Grada natječaj će biti raspisan za sljedeća zanimanja: Magistar socijalnog rada, Magistar socijalne pedagogije, Magistar edukacijske rehabilitacije. Visina mjesečnog obroka stipendije iznosit će 1.100,00 kn, a stipendisti će primati stipendiju kroz razdoblje od 9 mjeseci, s početkom u listopadu.

Stipendije Grada Rijeke za učenike srednjih škola i studente prema socijalnim kriterijima po prvi put dodijeljene su prošle školske godine. Grad Rijeke i ove će godine putem stipendija učenicima srednjih škola i studentima prema socijalnim kriterijima omogućiti mladim ljudima koji dolaze iz obitelji nepovoljnog socijalnog statusa da završe formalno obrazovanje te ih na taj način potaknuti na ostvarenje osnovnih preduvjeta za ulazak na tržište rada. Prihvaćen je nastavak stipendiranja za 11 stipendista koji su ostvarili pravo na nastavak korištenja stipendije u idućoj školskoj/akademskoj godini te raspisivanje natječaja za 9 novih stipendija, od kojih bi 6 stipendija bilo za učenike te 3 stipendije za studente. Visina mjesečnog iznosa stipendije je 850,00 kn, a stipendisti će primati stipendiju kroz razdoblje od 12 mjeseci s početkom u listopadu.


Ustroj zimske službe

Na gradonačelnikovom kolegiju donesena je i odluka o ustrojstvu Zimske službe. Radi održavanja prohodnosti cesta na području grada Rijeke u zimskim uvjetima, sprječavanja poledice i uklanjanja snijega s nogostupa, trgova, stubišta, pješačkih zona, autobusnih stajališta i organiziranja javnog gradskog prijevoza, trgovačka i komunalna društva u čijoj su nadležnosti poslovi održavanja, donijeli su operativne programe i izvršili pripreme za rad i pružanje usluga u zimskim uvjetima, odnosno u periodu od 15. studenog 2015. do 15. ožujka 2016. godine. Održavanje prohodnosti cesta za državne i nerazvrstane ceste izvodit će tvrtka Ceste-Rijeka d.o.o., a za taj će se posao sklopiti ugovor na iznos od 3.751.712,50 Kn. TD Rijeka promet d.d. će s izvođačem radova izraditi detaljan plan kretanja vozila za čišćenje nerazvrstanih cesta iz prvog i drugog prioriteta te provoditi nadzor nad provođenjem programa rada zimske službe na održavanju prohodnosti nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke.

Škunca, Miličević, Matešić

Informacija o provedenom Programu “Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u gradu Rijeci“

Grad Rijeka u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost proveo je tijekom prošle godine javni natječaj za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranja Programa „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u gradu Rijeci“. Tim mjerama sufinancirala se zamjena postojeće vanjske stolarije, povećanje toplinske zaštite fasade obiteljske kuće, povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja, povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline te energetski pregled i energetski certifikat. Vrijednost sufinanciranja po kućanstvu iznosila je 50% nepovratnih sredstava odnosno do maksimalnog iznosa od 37.500,00 kn po kućanstvu, po modelu 40% sredstava Fonda (30.000,00 kn), a 10% sredstava Grada Rijeke (7.500,00 kn). Podnositelj prijava mogao je ostvariti pravo na korištenje sufinanciranja za jednu, više ili sve od navedenih mjera, temeljem jedne prijave. Na Natječaj su pristigle 63 prijave, a Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava odabralo je 22 korisnika, od kojih je 19 potpisalo Ugovor za sufinanciranje troškova provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti. Ukupna investicija u povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća iznosi 1.381.213,72 kn, od toga sredstva korisnika 749.857,72 kn (54%), Grada Rijeke 126.421 kn (9%) i Fonda 504.935 kn (37%). Uštede u potrošnji toplinske energije procijenjene su s obzirom na razliku u sastavu zidova prije i nakon ugradnje toplinske izolacije vanjskih zidova te s obzirom na razliku u stolariji prije i nakon sanacije. Godišnje uštede toplinske energije iznose oko 5.933 kWh po kućanstvu. Ukupno procijenjene uštede provedbom programa za 19 kućanstva na godišnjoj razini iznose 112.722 kWh toplinske energije. Smanjenje emisije stakleničkih plinova na godišnjoj razini izračunato je s obzirom na energent koji se koristi za grijanje kućanstva i iznosi 20,07 tCO2.

Jasna Liker i Željko Jurić

Grad Rijeka u projektu „Internet portal otvorenih podataka Grada Rijeke“

Zavod za informatičku djelatnost pokrenuo je projekt „Internet portal otvorenih podataka Grada Rijeke“. Cilj projekta je veliku količinu podataka kojima raspolažu gradska uprava, ustanove i komunalna i trgovačka društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada, kao javno dobro staviti na korištenje zainteresiranom civilnom i poslovnom sektoru. Podaci koji će se objavljivati moći će se pretraživati i strojno čitati budući da će biti objavljeni u formatu koji omogućava čitljivost neovisno o platformi. Kako je zaključeno na gradonačelnikovom kolegiju inicijalni skup podataka obuhvatit će najmanje po jedan podatkovni skup iz svakog odjela gradske uprave, komunalnog i trgovačkog društva i ustanove, a bit će uspostavljen do 1. siječnja 2016. godine. Sustav za upravljanje sadržajem zasnivat će se na softveru otvorenog koda (CKAN) koji je korišten za izradu portala otvorenih podataka RH http://data.gov.hr s kojim će se Grad Rijeka povezati, na način da će se na njemu automatski objavljivati svi podaci objavljeni na portalu otvorenih podataka Grada Rijeke (data.rijeka.hr).

Postavljanje digitalnih City light-ova

Na prijedlog Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, na tri lokacije u Rijeci postavit će se City lightovi – informativni i reklamni mediji. Riječ je o uređajima na koje je moguće postaviti i interaktivni dodatak, koji turistima i građanima pruža mogućnost traženja informacija o gradu, gradskim sadržajima i manifestacijama. Takvi se uređaji postavljaju na najatraktivnijim lokacijama u centru grada, dostupnim većem broju ljudi. U Rijeci će se digitalni City light postaviti na Jadranskom trgu, kod autobusnog stajališta za turistički autobus, u Adamićevoj ulici – na prijelazu prema Trgu 111. brigade Hrvatske vojske i prostoru Rive, u sklopu stabala drvoreda te Starčevićevoj ulici – Sokol kula, u nizu kandelabara iz Starčevićeve ulice. Na ekranima City lightova osim komercijalnog oglašavanja, prezentirat će se gradske kulturne i turističke manifestacije.

Na kolegiju je prihvaćena odluka o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje ponuda za davanje na korištenje svjetlećih reklamnih ormarića (City light) u sklopu autobusnih čekaonica i reklamnih stupova te lokacija za postavljanje reklamnih uređaja.

Sufinanciranje izdavanja Monografije sakralne baštine Riječke nadbiskupije
Riječka nadbiskupija krenula je u pripremu monografije o crkvenim objektima, oltarima, slikama, kipovima, kaležima te brojnim važnim dokumentima koji se čuvaju u župama nadbiskupije. Tim povodm Riječka nadbiskupija obratila se Gradu Rijeci sa zamolbom za sufinanciranje izdavanja Monografije koja će u dvije knjige prikazati bogatstvo građe koja svjedoči o stvaranju i čuvanju sakralne baštine tijekom povijesti, a koja je značajan dio ukupne kulturno – povijesne baštine na području Riječke nadbiskupije. Grad Rijeka sufinancirat će navedeni projekt u iznosu od 20.000,00 kuna.

Pripreme za primjenu odredbi Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina

Kako je na kolegiju naglasio gradonačelnik Vojko Obersnel, temeljem Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina koji je usklađen s odredbama europske legislative i regulira odnose na hrvatskom tržištu nekretnina, Grad Rijeka je kao jedan od velikih gradova, dobio obvezu ustrojstva procjeniteljskog povjerenstva za područje Grada Rijeke. Zakonom se uređuje procjena vrijednosti nekretnina, određuju se procjenitelji, sastav i nadležnosti procjeniteljskih povjerenstava, način procjene iznosa naknade za izvlaštene nekretnine, način prikupljanja, evidentiranja, evaluacije i izdavanja podataka potrebnih za procjene vrijednosti nekretnina. Svake godine do 15. veljače povjerenstvo dostavlja ažurirani plan približnih vrijednosti visokom procjeniteljskom povjerenstvu.
Za članove procjeniteljskog povjerenstva imenovani su Ljiljana Buljan, iz redova službenika Grada Rijeke, Zlatko Košćina, iz redova procjenitelja, Idis Turato, iz redova Županijskog zavoda za prostorno uređenje/znanstvene zajednice, Nenad Trbović, iz redova posrednika u prometu nekretnina, članova Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Peti član procjeniteljskog povjerenstva imenovat će se naknadno, nakon što Ministarstvo financija RH dostavi svoj prijedlog člana koji se imenuje iz redova službenika Porezne uprave. Povjerenstvo se imenuje na rok od četiri godine. “Premda ne vidim kakve veze, uz postojeće državne istitucije, lokalna samouprava ima s provođenjem tog zakona, Grad Rijeka će to poštovati, što znači dodatne troškove i zapošljavanje, bez da smo dobili prihode iz kojih bi pokrili troškove koji će nastati”, kazao je gradonačelnik.

Skip to content