U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2015.- 2020., predstavnici Grada Rijeke održali su sastanak s pročelnicom Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje PGŽ-a Editom Stilin sa suradnicima, sa ciljem stvaranje partnerstva na projektima modernizacije i podizanje kvalitete srednjeg strukovnog obrazovanja.

Na sastanku je zaključeno da se u Strategiju Urbane aglomeracije Rijeka, a vezano uz modernizaciju i podizanje kvalitete srednjeg strukovnog obrazovanja, uključi projekt razvoja praktične nastave u srednjim školama. U raspravi je naglašeno kako ITU mehanizam otvara velike mogućnosti za stručnu edukaciju nastavnika, nabavku potrebne opreme u strukovnim školama i drugo.

U sklopu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) bit će moguće povući sredstva iz fondova EU za modernizaciju i podizanje kvalitete srednjeg strukovnog obrazovanja, a ciljem povećanja zapošljivosti učenika, kao i stvaranje mogućnosti za daljnje obrazovanje.

U sklopu područja modernizacije i podizanja kvalitete srednjeg strukovnog obrazovanja bit će moguće dobiti sredstva za izradu sektorskih kurikuluma za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO); uspostavu nacionalnih i regionalnih centara kompetencija u sektorima; jačanje stručnog usavršavanja nastavnika kao i stalnog profesionalnog razvoja nastavnika u strukovnom obrazovanju; jačanje i razvoj mogućnosti za učenja uz radno iskustvo učenika strukovnog obrazovanja u poduzećima, poticanje SOO-a na razvoj inovacija kroz pristup odozdo prema gore jačanjem kapaciteta ustanova za strukovno obrazovanje; daljnju uspostavu sveobuhvatnog sustava osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju; jačanje kapaciteta strukovnih škola za provedbu pristupa osiguranja kvalitete pružajući potporu za razvoj alata i metoda samovrednovanja; promicanje jačanja učeničkih kompetencija te međunarodnu suradnju između strukovnih škola i drugih strukovnih škola u inozemstvu.

U prosincu 2015. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisat će natječaj za izbor četiri grada koji će do 2020. godine moći koristiti EU-sredstva putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). Kriterij odabira gradova za korištenje ITU-mehanizma bit će vezani sa pripremljenosti Strategija urbanih područja do razine analize stanja putem prikupljenih podataka uz obveznu izradu baze projekata/programa, te dokaze o pokrenutoj Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš.

Urbanu aglomeraciju Rijeka će, pored Rijeke kao središta, činiti gradovi Kastav, Kraljevica i Opatija, te općine Čavle, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga, Viškovo i Klana. Grad Rijeka, kao središte Urbane aglomeracije Rijeka, ima posebnu ulogu i odgovornost u pripremi za primjenu ITU-mehanizma. Prema informacijama s redovitih konzultativnih sastanaka u nadležnom Ministarstvu, Grad Rijeka je u Republici Hrvatskoj najnapredniji u pripremama sukladno definiranim rokovima.

Za ITU mehanizam planirano je 345.351.269 EUR, a koji iznos je najvećim dijelom predviđen iz Europskog fonda za regionalni razvoj (73,36%), dok je iz Kohezijskog fonda planirano 14,48% i iz Europskog socijalnog fonda 12,16%.
(S.R.L. foto: Srednja medicinska škola Rijeka)