Grad Rijeka će i u narednoj školskoj godini sufinancirati program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u riječkim osnovnim školama u 77 skupina, zaključeno je na gradonačelnikovom kolegiju, na kojem je također prihvaćena dodjela “poklon bona” za nabavu školskih knjiga u školskoj 2014./15. godini te umanjenje ugovorenih zakupnina za poslovne prostore za zakupce koji nisu u sustavu PDV-a kao privremena mjera u 2014.g.

Umanjenje ugovorenih zakupnina za poslovne prostore zakupcima koji nisu u sustavu PDV-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sufinanciranje programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u riječkim osnovnim školama
Kako je izvijestila pročelnica Odjela Sanda Sušanj, za narednu školsku 2014./2015. godinu Odjel za školstvo i predškolski odgoj za ovaj je program zaprimio prijedloge iz 23 škole čiji je osnivač Grad Rijeka i jedne škole drugog osnivača. Sagledavajući potrebe, a nakon provedene analize, za 24 škole formirat će se ukupno 77 skupina – razrednih odjela cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada, od kojih će jedna skupina biti u Osnovnoj waldorfskoj školi. Programom produženog boravka i cjelodnevne nastave bit će obuhvaćeno 2083 učenika, od kojih većina (94 % ) ima prebivalište na području grada Rijeke. Riječ je o široj javnoj potrebi u školstvu odnosno programu iznad državnog standarda, pa se s obzirom na to da je već niz godina u gradu Rijeci visok postotak učenika obuhvaćen ovim programima, može reći da je u našem gradu uspješno osiguran kvalitetan sustav odgojno-obrazovnog rada s djecom mlađe školske dobi, u vremenu dok roditelji rade, naglasila je pročelnica Sušanj.
Program će provoditi 77 učitelja za koje će Grad Rijeka osigurati dio sredstava za plaću. Za sufinanciranje ovog programa u razdoblju od rujna do studenog 2014., u Proračunu Grada Rijeke osigurano je oko 1.654.600,00 kn. Za nastavak sufinanciranja u drugom obrazovnom razdoblju sredstva će se planirati u Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu.

Što se cijena tiče, one se neće mijenjati pa će roditelj odnosno staratelj, korisnik usluga produženog boravka ili cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, za učenika koji nema prebivalište na području grada Rijeke sudjelovati u cijeni Programa s iznosom od 450,00 kn mjesečno. Za roditelja odnosno staratelja-korisnika usluga produženog boravka ili cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada, za učenika koji ima prebivalište na području grada Rijeke, ovisno o razredu i dohotku po članu kućanstva kao i broju članova domaćinstva, cijena iznosi od 100 do 320 kuna. Za drugo dijete cijena se smanjuje za 30%, za treće dijete za 60%, za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%.

30 _ kolegij 2

Dodjela “poklon bona” učenicima osnovne škole za nabavu školskih knjiga u školskoj 2014./15. godini
Prema podacima koje je iznijela pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Ankica Perhat Grad Rijeka već niz godina pomaže obiteljima u teškim materijalnim prilikama, na način da početkom školske godine dodjeljuje poklon bon za nabavu školskih knjiga. Prošle je godine dodijeljeno ukupno 1.280 poklon bonova. Ove se školske godine mijenja cjelokupni školski program, a prema podacima kojima raspolaže ovaj Odjel, pravo na besplatne udžbenike ostvarilo bi ukupno oko 1.300 učenika osnovnih škola, za što je u Proračunu Grada Rijeke osigurano 900.000,00 kuna. Korisnici će, u razdoblju od 14. 7. do 19. 9. 2014. godine, uz predočenje poklon-bona kojeg će izdavati Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, školske knjige moći preuzeti u svim knjižarama koje budu zainteresirane za sklapanje ugovora s Gradom Rijeka. Korisnici poklon bonova imat će obvezu vraćanja udžbenika, kako bi se isti mogli koristiti i sljedeće školske godine.

Učenicima osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada Rijeke, čije su obitelji bez primanja i korisnici su zajamčene minimalne naknade (pomoći za uzdržavanje) pri Centru za socijalnu skrb Rijeka izdat će se poklon bon koji za I. -IV. razred iznosi 700,00 kuna, a za V. – VIII. razred 1.300,00 kuna. Korisnicima koji ispunjavaju socijalni uvjet – pravo na doplatak za pomoć i njegu (isključivo za učenika) i pravo na osobnu
invalidninu (isključivo za učenika), te korisnicima koji ispunjavaju uvjet prihoda izdat će se poklon bon koji za I. -IV. razred iznosi 500,00 kuna, a za V. – VIII. razred 900,00 kuna.

Djeci poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata s područja Grada Rijeke, koji pohađaju srednju školu ili fakultet odnosno višu ili visoku školu za školsku godinu 2014./15. dodjeljuje se jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.300,00 kuna po učeniku/studentu za kupnju školskog pribora. Predložena visina pomoći na razini je iznosa prošle godine kada je ovaj oblik pomoći ostvarilo 22 srednjoškolca i studenta.

Natječaj za subvencioniranje Programa poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama Zelena energija u mom domu
Grad Rijeka je od 2011. godine uključen u Program “Zelena energija u mom domu”, u kojem se kućanstvima u obiteljskim kućama na području grada Rijeke daju nepovratna novčana sredstva za ugradnju obnovljivih izvora energije, od strane Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Do ove godine Grad Rijeka sudjelovao je u programu na način da je osiguravao sredstva za korisnike subvencije, dok je cjelokupni postupak natječaja provodila Regionalna energetska agencija “Kvarner”. Od 2014. godine jedinice lokalne samouprave samostalno se prijavljuju na natječaj Fonda za subvencije za tu namjenu i samostalno provode Javni natječaj. Tako se i Grad Rijeka, putem Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem prijavio na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te izdvojio potrebnih 120.000,00 kn, koje je temeljem natječaja bio dužan osigurati, dok je Fond na ime sufinanciranja Programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama odobrio još 480.000,00 kn. Time je ukupno osigurano 600.000,00 kn namijenjenih subvencioniranju troškova ugradnje obnovljivih izvora energije, odnosno do 15.000,00 kn maksimalno po sustavu u jednom kućanstvu, pa će ovakvu subvenciju moći koristiti najmanje 40 korisnika, a taj broj će se moći i povećati, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima. Jedno kućanstvo moći će se prijaviti za subvencioniranje najviše dva različita sustava.
Subvencionirat će se ugradnja sunčanih kolektora za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje prostora; kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje te dizalice topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje. Natječaj će biti objavljen 18. lipnja, a prijave će se zaprimati do 2. kolovoza 2014. g.

Marko Filipović, Ankica Perhat, Sanda Sušanj

Umanjenje ugovorenih zakupnina za poslovne prostore
Uvođenjem Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, jedinice lokalne samouprave obveznici su plaćanja poreza na dodanu vrijednost koji se obračunava na račune za zakup poslovnih prostora. Tako je i Grad Rijeka na računima za zakup poslovnog prostora, od 1. siječnja 2014. godine na iznos ugovorene zakupnine u obvezi obračunavati i pripadajući PDV, slijedom čega se povećava ukupni iznos za plaćanje. Ukupni iznos obračunatog PDV-a Grad Rijeka je u obvezi uplatiti u državni proračun. PDV obračunat po računima, zakupnici koji su u sustavu PDV-a mogu koristiti kao pretporez koji se prebija s njihovom obvezom za PDV po osnovi oporezivih isporuka iz djelatnosti kojima se bave. One pak pravne i fizičke osobe koje nisu u sustavu PDV-a, nemaju mogućnost odbitka pretporeza slijedom čega se njima stvarni trošak zakupa povećava za iznos PDV-a.
Kako je pojasnio gradonačelnik Vojko Obersnel, zakupnicima gradskih prostora koji nisu u sustavu PDV-a, po uvođenju PDV-a na zakupninu koju obračunava Grad Rijeka, troškovi zakupa su od 1. siječnja 2014. porasli za 25%. Radi se o pravnim i fizičkim osobama čije godišnje isporuke ne prelaze 230.000,00 HRK. Kako Grad Rijeka ne raspolaže podacima o poreznom statusu zakupnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada, upućen je javni poziv svim zakupnicima da dostave obavijest o svom poreznom statusu. Pozivu se od 1493 zakupnika gradskih poslovnih prostora, odazvalo njih 173. Kako bi se ublažili negativni efekti na poslovanje poduzetnika nastali obračunavanjem PDV-a, na gradonačelnikovom je kolegiju prihvaćeno uvođenje privremene mjere kojom bi se tijekom 2014. godine, svim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju profitnu djelatnost (primjerice trgovačka društva, obrti i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost), a koje nisu u sustavu PDV-a, zakupnina za 2014. godinu umanjila za 10%.
Svim pravnim osobama koje obavljaju neprofitnu djelatnost, poput udruga i članskih organizacija u sportskim, kulturnim djelatnostima te djelatnostima socijalne skrbi i sl., a koje nisu u sustavu PDV-a, te za isto dostave zahtjev, zakupnina za 2014. godinu umanjila bi se za 20%. Također, svim samostalnim umjetnicima koji gradske prostore koriste kao atteliere, a koji nisu u sustavu PDV-a te svim građanima koji ne obavljaju djelatnost i koji u zakupu imaju gradske garaže, a koji nisu u sustavu PDV-a, zakupnina za 2014. godinu bi se također umanjila za 20%.

Gradonačelnik je ponovio kako Grad Rijeka ne raspolaže podacima o poreznom statusu zakupnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada, pa je za umanjenje zakupnina neophodno da se zakupnici obrate pismenim zahtjevom. Rok za podnošenje zahtjeva je 31. 8. 2014. godine, a svi zakupnici koji su već podnijeli zahtjeve ne moraju to ponovno učiniti. Na temelju do sada zaprimljenih zahtjeva, procjenjuje se da bi se navedenim mjerama prihod proračuna od zakupa za 2014. godinu umanjio za najmanje 1.000.000 kn. Ovo umanjenje primjenjivat će se samo tijekom 2014. godine, i ne odnosi se na prostore koji su izlicitirani nakon 1. siječnja 2014. godine, budući da su zakupnici bili upoznati sa činjenicom da će se na izlicitiranu cijenu obračunati pripadajući PDV te je isto regulirano ugovorom o zakupu, rekao je gradonačelnik.

Suglasnost za izvođenje radova na prometnicama u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2014.
S obzirom na to da je praćenjem intenziteta prometa tijekom ljetnih mjeseci uočen znatniji pad prometnog opterećenja, posebno u užem centru grada, vrijeme ljetnih praznika najpovoljnije je za izvođenje građevinskih i drugih navedenih radova na prometnicama u gradu. Stoga je gradonačelnik dao suglasnost za izvođenje radova sanacije oštećenja i zamjene asfaltnog sloja na dionicama državnih cesta na području Grada Rijeke, u ukupnoj dužini od 9.589,00, koje će izvoditi Hrvatske ceste. Riječ je o ulicama: 1. Maja, Grobničkoj cesti, Istarskoj, Liburnijskoj, Zvonimirovoj, Krešimirovoj, XIII Divizije, Janka Polić Kamova, Strossmayerovoj, Fiumari i Franje Račkog. Radovi će započeti krajem lipnja 2014. Kako je pojasnila pročelnica odjela za komunalni sustav Irena Miličević, kada budu dovršeni svi radovi, državne ceste u gradu Rijeci, će nakon 20 godina biti ponovno uređene.

Istovremeno, KD Vodovod i kanalizacija, HEP, TD Energo te Rijeka promet izvodit će u drugim dijelovima grada radove polaganja komunalne infrastrukture u trup prometnica i javnih površina. Za vrijeme izvođenja radova, promet na radnim dionicama odvijat će se uvođenjem privremene regulacije prometa, na način da se promet odvija jednim voznim trakom, naizmjeničnim propuštanjem, regulacijom prometa od strane prometne policije i slično. O planiranim radovima na prometnicama, očekivanim zastojima u prometu, privremeno uspostavljenoj regulaciji prometa, rokovima i dinamici izvođenja radova, građani će biti upoznati putem medija, a bit će obaviješteni i svi MO na područjima gdje se radovi izvode.