Odlukom gradonačelnika, novi autobusni kolodvor na Žabici gradit će se kroz javno privatno partnerstvo, pri čemu će Grad biti nositelj projekta, a privatni partner imat će pravo komercijalne eksploatacije svih sadržaja kompleksa, osim javne garaže i garaže za autobuse kojima će upravljati Rijekapromet.

Na početku kolegija gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao da je poslao pismo sućuti japanskom veleposlaniku povodom tragičnih događaja koji su pogodili Japan proteklih dana. Pismo s izrazima sućuti uputio je i gradonačelniku Kawasakija koji je najstariji grad prijatelj Rijeke, a donesena je i odluka da se iz tekuće rezerve proračuna Hrvatskom crvenom križu uplati 100,000,00 kuna na ime pomoći Crvenom križu Japana.

U nastavku kolegija gradonačelnik je govorio o projektu novog autobusnog kolodvora kao jednog od strateških gradskih projekata čija bi gradnja mogla krenuti koncem ove ili početkom iduće godine. Budući da je u uvjetima ekonomske krize izbor modela za realizaciju ovako velikog projekta kao što je Zapadna Žabica vrlo sužen, odlučeno je da se projekt gradnje realizira modelom javno privatnog partnerstva – privatno financirane inicijative. Grad Rijeka kao nositelj projekta i vlasnik zemljišta i nekretnina na Zapadnoj Žabici, raspisat će natječaj za odabir privatnog partnera koji će dobiti pravo građenja i komercijalne eksploatacije svih sadržaja kompleksa na rok koji će se kretati između 27-30 godina. Gradska tvrtka Rijekapromet će upravljati javnom garažom i garažom za autobuse te preuzeti upravljanje autobusnim kolodvorom ukoliko privatni sektor ne pokaže interes.

Kako je pojasnio gradonačelnik, prema Zakonu o javno privatnom partnerstvu predviđeno je da se cijeli postupak provede kroz tri faze. U prvoj fazi Grad Rijeka treba Agenciji za javno privatno partnerstvo podnijeti zahtjev za procjenu opravdanosti i financijske održivosti projekta, nakon čega Agencija kontrolira natječaj i prijedlog ugovora i na kraju vrši kontrolu konačnog ugovora.
Privatni partner će osnovati trgovačko društvo posebne namjene koje će izgraditi cijeli kompleks i koje će također održavati građevinu tijekom trajanja ugovora. Grad Rijeka će preuzeti obvezu financiranja projekta putem godišnjih rata te nadzirati izvršenje ugovorenih usluga. Po isteku ugovora cjelokupni kompleks Zapadna Žabica prešao bi u vlasništvo Grada Rijeke. Cjelokupni je materijal proslijeđen na Gradsko vijeće.

50. gradonačelnikov kolegij ožujak 2011.

Izvješće o radu Direkcije za komunalno redarstvo i Direkcije za prometno redarstvo
Na kolegiju su također podnesena izvješće o radu Direkcije za komunalno redarstvo i Direkcije za prometno redarstvo, s time da je potonja prvi put dala cjelogodišnje izvješće. Ta je Direkcija tijekom 2010. godine izdala 13 288 obavijesti o počinjenom prekršaju i 4276 upozorenja o počinjenom prekršaju, većinom zbog nepropisnog parkiranja na mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, zatim na nogostupima i pješačkim zonama, obilježenim pješačkim prijelazima i autobusnim stajalištima.

Najviše prekršaja sankcionirano je na glavnim prometnicama kroz centar grada u koje spadaju Strossmayerova ulica, Titov trg, Fiumara, Jelačićev trg, Scarpina ulica, Adamićeva ulica, Jadranski trg, Trpimirova ulica, Riva, Ulica Ivana Zajca na kojima je zabilježeno 25,5% od ukupnih prekršaja. Prošle godine djelatnici Direkcije za prometno redarstvo izdali su također ukupno 2645 naredbi za premještanje vozila. Ukupni iznos počinjenih prekršaja je 5.495 600,00 kuna, no plaćanje po Obavijesti poštovalo je samo 21,8% počinitelja, pa je naplaćeno 1.083 997,00 kuna ili 19,7%. Kada se statistici dodaju djelomično plaćeni prekršaji, proizlazi da od ukupnog broja prekršaja nije plaćeno 9226 prekršaja, odnosno čak 69%. kako je pojasnio ravnatelj Mišan, ako naplata prekršaja ne uspije izdaje se Obavezni prekršajni nalog, a takvih je prošle godine izdano 7 510, od čega je naplaćeno 1049. Budući da se na takav nalog može uložiti prigovor, predmet ide na prekršajni sud, pa se cijela procedura može protegnuti na čak sedam godina.

Detaljni plan uređenja stambenog područja Rujevica
Također, prihvaćena je i Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja stambenog područja Rujevica temeljenog na prvonagrađenom urbanističko-arhitektonskom rješenju čija je koncepcija stvaranje modernog stambenog naselja, s drvoredima, uređenim pješačkim i biciklističkim stazama, zelenilom s javnim i društvenim sadržajima u tri zone stanovanja. Prihvaćena je i odluka o Izmjenama i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Pehlin u Rijeci čime će se taj plan uskladiti s GUP-om i Prostornim planom, a za koji će se od 28. 3.- do 15. 4. 2011. provesti Javna rasprava Izmjenama se mijenjaju granice obuhvata, prometna mreža, pojedine namjene površina se također mijenjaju ili bolje definiraju, uvodese nove površine za parkirališta, novi sustav odvodnje otpadnih voda, nova plinoopskrbna mreža i mjere zaštite prirode.

Suradnja s civilnim društvom – AIESEC Rijeka
Prihvaćen je i prijedlog Zaključka o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada – Suradnja s udrugama i Međunarodna suradnja za 2011. godinu kojom se odobrava sufinanciranje Udruge Kali Sara iz Zagreba, u visini iznosa od 4.000,00 kuna u svrhu sufinanciranja dijela troškova organizacije Svjetskog dana Romskog jezika u studenome 2011. godine; AIESEC Rijeka, u visini iznosa od 4.000,00 kuna, i to 2.000,00 kuna za sufinanciranje dijela troškova sudjelovanja Filipa Životića na ISFIT-u u Norveškoj te 2.000,00 kuna za sufinanciranje dijela troškova sudjelovanja predstavnika AIESEC-a na EuroXPro u Estoniji.
Valja napomenuti da u svrhu unapređenja kvalitete života građana grada Rijeke, Grad Rijeka kontinuirano financira rad udruga na području grada Rijeke i šire, za realizaciju raznih programa, projekata i aktivnosti koji su od općeg interesa za Grad Rijeku te koji ujedno doprinose unapređenju suradnje između Grada Rijeke i udruga kao i razvoju civilnoga društva. U prošloj 2010. godini, Grad Rijeka je ukupno sufinancirao programe, projekte i aktivnosti 842 udruga građana s ukupnim iznosom od 31.907,612,73. što je predstavlja 3,72% Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu.

50. gradonačelnikov kolegij ožujak 2011.

Informacija rezultata ispitivanja o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, kvaliteti pročišćene otpadne vode te kakvoći mora za kupanje u 2010.
Na kolegiju je prihvaćena i objedinjena informacija rezultata ispitivanja o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, kvaliteti pročišćene otpadne vode te kakvoći mora za kupanje u 2010., pri čemu je izraženo zadovoljstvo što je Rijeka među onim gradovima koji kontinuiranim ulaganjem u vodoopskrbu i odvodnju postižu izvrsnu kakvoću vode za piće te čistoću plaža za kupanje. KD ViK Rijeka vodu za piće isporučuje za oko 190.000 stanovnika šire regije. Analizu kvalitete vode, u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće svaki dan provodi Laboratorij PRJ Vodovod te Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije kroz županijski monitoring putem 32 uzorka mjesečno i Hrvatski zavod za javno zdravstvo kroz državni monitoring jednom godišnje.

U 2010. godini laboratorij PRJ Vodovod obavio je 4.808 ispitivanja uzoraka vode pri čemu je 99,33% ispitanih uzoraka vode bilo zdravstveno ispravno. Voda za piće na slavini takve je kvalitete da ne zahtijeva upotrebu filtra za vodu i kućanske aparate za pripremu vode za piće. Što se tiče sustava javne odvodnje otpadnih voda, izgrađeni sustavi omogućuju priključenje oko 47% stanovnika šireg riječkog područja na sustav javne odvodnje otpadnih voda. Analizu otpadnih voda, sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama svakodnevno provodi laboratorij PRJ Kanalizacija te vanjski, neovisni ovlašteni laboratorij (55 puta u godini). U 2010. godini oba su laboratorija ukupno ispitala 470 uzorka otpadnih voda. Svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda zadovoljavali su zadane parametre odnosno nisu prelazili maksimalno
dopuštene vrijednosti.