Grad Rijeka objavio je Registar udruga mladih i za mlade koje djeluju na širem riječkom području.

Registar broji preko 200 udruga aktivnih udruga mladih i za mlade na našem području te nudi pregled objedinjenih relevantnih informacija – kontakte, djelokrug rada i sadržaje različitih udruga koje djeluju u području mladih.

Registar je izrađen s ciljem pružanja podrške umrežavanju i stvaranju novih partnerstava, ali i upoznavanju s djelokrugom rada udruga mladih i za mlade te općenito mapiranju aktera koji rade s mladima.

Osim toga, jedan od ciljeva izrade ovakve baze podataka jest pružanje doprinosa među-sektorskoj suradnji i izgradnji poticajnog okruženja za mlade na našem području.

Registar je izrađen u sklopu projekta LoCall For YOUth – lokalno za mlade! čiji je nositelj Grad Rijeka, a možete mu pristupiti putem ove poveznice.

Grad Rijeka projekt LoCall For YOUth – lokalno za mlade! provodio je u suradnji s Domom mladih, Centrom tehničke kulture Rijeke, Udrugom Delta i Udrugom gradova u RH s ciljem osnaživanja suradnje između mladih i donositelja odluka te jačanja kapaciteta za provedbu aktualnog Programa za mlade Grada Rijeke.