Dana 1. i 2. veljače 2021. održan je dvodnevni online sastanak projektnog konzorcija SHEFCE u kojemu je Grad Rijeka pridruženi partner. Cilj projekta SHEFCE je doprinijeti povećanju angažmana u zajednici europskih sveučilišta, u obliku partnerstva s lokalnim i regionalnim dionicima u rješavanju društvenih izazova.

U izuzetno kreativnoj i aktivnoj diskusiji predstavnika sveučilišta, resornih ministarstava, jedinica lokalne samouprave i predstavnika EU institucija iz šest zemalja, na sastanku je razrađivan niz inovativnih i sveobuhvatnih okvira za podršku sveučilištima u njihovom društvenom angažmanu.

Thomas Farnell, stručnjak za politike visokog obrazovanja Instituta za razvoj obrazovanja, kao vodeći partner projekta uvodno je prezentirao mogućnosti TEFCE Toolbox instrumenta kao svojevrsnu podlogu za uspješnu implementaciju projekta SHEFCE. Riječ je o instrumentu koji pomaže sveučilištima identificirati društveni angažmante pružiti pordšku u unaprjeđenju odgovora na društvene izazove, kao i prilikom nadziranja i vrednovanja istih.

Erasmus + K2

Također, na sastanku je prezentiran sažetak alata Heatmap koji će se kroz projekt SHEFCE dalje razvijati u cilju definiranja potencijalnih korisnika i dionika teme društveno korisnoga učenja.

Identificirano je niz praksi društvenog angažmana na sveučilištima i raspravljalo se o njihovim dostignuća i mogućnosti za unapređenje kroz sedam tematskih dimenzija.

Projekt SHEFCE razvijen je kao nastavak projekta TEFCE s ciljem dodatne podrške donositeljima odluka pri angažmanu u društvu i zajednici. Aktivnosti uključuju paralelne akcije na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Na lokalnoj razini, projekt će primijeniti metodologije za razvijanje visokokvalitetnih planova za poboljšanje angažmana u zajednici; na nacionalnoj razini projekt će izraditi analize za potporu kreiranju politika temeljenih na rezultatima; i na europskoj razini u projektu će se osmisliti vrijedan informativni resurs za korisnike, testirat će se inovativna metodologija i alat za mjerenje uspješnosti sveučilišta u angažmanu zajednice.