Svečanom online konferencijom Pravni fakultet u Rijeci obilježio je osnivanje Pravne klinike – Centra za besplatnu primarnu pravnu pomoć koji se realizira u sklopu projekta „Praxis Iuris – besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci“, sufinanciranog od strane Europskog socijalnog fonda.

Nositelj Projekta Praxis Iuris – Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci je Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. Projekt je vrijedan 3.102.829,37 kn provodi se od 9. ožujka 2020. do 9. ožujka 2023., i u cijelosti je financiran iz Fondova Europske unije, odnosno Europskog socijalnog fonda, Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. – 2020., u iznosu od 100%.
Osnovna je svrha projekta povećanje zapošljivosti studenata Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija prava i Preddiplomskog stručnog studija – Upravnog studija Pravnog fakulteta u Rijeci omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina i kompetencija za rad.

Vesna Crnić-Grotić dekanica Pravnog fakulteta

Vesna Crnić-Grotić dekanica Pravnog fakulteta

Kako je naglasila Vesna Crnić-Grotić dekanica fakulteta otvarajući online konferenciju, to će se ostvariti uspostavljanjem novog modela stručne prakse, pružanjem besplatne primarne pravne pomoći te unapređenjem kvalitete i povećanjem zastupljenosti postojećih modela stručne prakse. U okviru prvog cilja osnovat će se Centar za besplatnu primarnu pravnu pomoć – pravna klinika u kojem će studenti obavljati stručnu praksu pružanjem besplatne primarne pravne pomoći pod nadzorom nastavnika-mentora sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. Stručna praksa koja uključuje neposredni kontakt sa strankama omogućuje studentima unaprjeđenje praktičnih vještina i kompetencija potrebnih za svijet rada. Primjenjujući pravne institute i propise na konkretno činjenično stanje studenti razvijaju samostalnost i odgovornost te uče kroz rad (work-based learning). Korist se očituje i u povezivanju studenata s poslodavcima čime će se povećati njihova zapošljivost i olakšati tranzicija u svijet rada. Također, postoji i šira društvena korist jer će se besplatna primarna pravna pomoć pružati socijalno i ekonomski najugroženijim kategorijama građana. Besplatna primarna pravna pomoć pružat će se korisnicima na području dviju županija (Primorsko-goranske i Istarske) putem mobilnih timova.

U okviru drugog cilja unaprijedit će se kvaliteta tzv. kliničkih predmeta na Integriranom studiju povećanjem udjela terenske nastave i simuliranih suđenja te povećati broj uključenih studenata uz odgovarajuću mentorsku podršku. Osnovat će se i Služba za stručnu praksu u cilju pružanja potpore studentima i njihova usmjeravanja u odgovarajuće modele stručne prakse.

Sudionicima konferencije konferencije pozdravnim riječima obratili su se Đuro Sessa, predsjednik Vrhovnog suda i Ante Galić predsjednik Visokog upravnog suda RH, rektorica Sveučilišta Snježana Prijić-Samaržija te gradonačelnik Vojko Obersnel.

Rektorica Prijić-Samaržija naglasila je veliku podršku Sveučilišta Pravnom fakultetu i iskoraku kojeg je učinio. Čestitala je svima koji su doprinijeli osnutku Centra i dobivanju sredstava iz EU fondova. Dodala je kako se iz perspektive Sveučilišta kontinuirano prati zadovoljstvo studenta, kako kolegijima i nastavom, tako i kompetencijama koje studenti stječu. Studenti su u brojnim anketama iskazali potrebu za stjecanje što više praktičnih kompetencija, zato je ova Pravna klinika od iznimne važnosti. To je uostalom od velikog interes i za naš grad, od interesa lokalne samouprave, rekla je rektorica.

Grad Rijeka ima izvrsnu suradnju sa Sveučilištem u Rijeci već dugi niz godina, kazao je riječki gradonačelnik pozdravljajući učesnike.

„Pratimo projekte Sveučilišta ili članica sveučilišta jer to pokazuje da se oni ne bave isključivo znanstvenim radom već da obavljaju i određenu ulogu u društvu. Što se pravne klinike tiče, imali smo sličnih inicijativa. Jedna od najdužih takvih je Savjetovalište za studente. Tko god je radio s EU fondovima zna koliko je truda potrebno uložiti da bi se neki EU projekt dobio. Ovaj projekt ima dvojaku važnost. S jedne strane omogućuje dobivanje pravne pomoći onima kojima je potrebna, a s druge strane omogućuje studentima da se, uz mentore, na najneposredniji način susretnu s onim što ih čeka u budućem radu – susret s ljudima koji trebaju njihovu pomoć. Naravno, činjenica da ćemo sada imati Pravnu kliniku kao sastavnicu riječkoga Pravnoga fakulteta koja će biti stalno dostupna i besplatna za sve naše socijalno i ekonomski najugroženije kategorije građana, jest uistinu od neprocjenjive važnosti“.

Gradonačelnik je kazao kako vjeruje da će se ovo savršeno odraditi, a zadaća je svih uključenih, da na određeni način osiguramo održivost ovog projekta i nakon što istekne rok do kojeg će biti financiran iz EU sredstava. Dodao je kako vjeruje da će njegov nasljednik nastaviti.