Ugovorom o međusobnim obvezama između Grada Rijeke i Agencije za poticanu stanogradnju Grada Rijeke, koji uključuje i osiguravanje sredstava za povećanje troškove uzrokovanim složenim uvjetima gradnje, prihvaćenim na kolegiju gradonačelnika, pred kraj se dovode pripreme za izgradnju 80 stanova POS-a na Drenovi. Također, na utvrđena je konačna lista za prioriteta za davanje stanova u najam od 2012. do 2015. godine

U sklopu POS-a Drenova bit će izgrađene 4 višestambene građevine s 80 stanova, čija je izgradnja vrijedna 40 milijuna kuna, a investicija uključuje izgradnju stambenih objekata te pristupnih putova i parkirnih mjesta, uz uređenje okolnog zelenila. Ugovor o međusobnim pravima i obvezama pojasnio je ravnatelj Agencije za poticanu stanogradnju Grada Rijeke Vladimir Benac, istaknuvši kako će Grad Rijeka u cilju daljnje realizacije projekta POS-a na ime prijenosa prava vlasništva nad dijelom zemljišta potrebnog za gradnju, za financiranje troškova uređenja i priključenja na komunalnu infrastrukturu, kao i za podmirenje dijela troškova građenja povećanih zbog potrebe dodatnog temeljena objekata, izdvojiti 11 milijuna kuna.

Prema riječima pročelnice Odjela za komunalni sustav Irene Miličević, stanove će moći kupiti 80 osoba sukladno redoslijedu na Konačnoj listi potencijalnih kupaca stanova. Lista uključuje ukupno 1.046 osoba, od kojih je 80 već ostvarilo pravo kupnje stana na Rujevici, a 59 je odustalo.

U sklopu programa poticane stanogradnje do sada je u Rijeci izgrađeno 411 stanova, a pored 80 stanova na Drenovi, planira se izgradnja 120 do 150 stanova na Martinkovcu. U daljnjoj budućnosti trebalo bi se izgraditi i 700 stanova na Škurinjskom plasu, na lokaciji koja je predmet zamjene zemljišta između države, KBC-a i Grada Rijeke, o čemu je odluka donesena proteklog tjedna.

Vizualizacija stana POS DrenovaKonačna lista za davanje stanova u najam
Usvojena je i Konačna Lista prioriteta za davanje stanova u najam od 2012. do 2015. godine, koja počinje vrijediti 1. siječnja 2012. godine. Na današnjoj sjednici prihvaćeno je 8 od 96 pristiglih prigovora, tako da se na listi sada nalazi 804 Riječana, od njih 950 koliko ih je poslalo zahtjev za uvrštenje, s time da su njih 297 bili na prethodnoj listi.

Prosječna starost građana na listi je 30,5 godina, s time da je njih 61,07% starije od 40 godina života, imaju prosječno 17 godina radnog staža, a na listi se nalazi najviše samaca. Zahtjev su podnijela 142 sudionika Domovinskog rata (na prethodnoj listi taj broje je bio 241) te 17 hrvatskih ratnih vojnih invalida i 3 člana obitelji poginulog, umrlog ili nestalog branitelja (na prethodnoj listi ih je bilo 23). Zahtjev je podnijelo 28 roditelja djece sa smetnjama u razvoju i 64 korisnika socijalne pomoći. Čak 60,57% uvrštenih na Listu prioriteta i članovi njihovih obitelji ne ostvaruje prihod, odnosno ukupni mjesečni prihod u obitelji ne prelazi iznos od 3.227,09 kn.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako se, polazeći od činjenice da Grad Rijeka raspolaže relativno malim brojem stanova za iznajmljivanje, kod stvaranja liste željelo dati prvenstvo sugrađanima koji se nalaze u teškim životnim prilikama i nemaju druge mogućnosti za rješavanje stambenog pitanja.
“Kako smo po prvi puta kao kriterij stavili i maksimalni iznos primanja, ovog je puta na javni poziv stiglo manje zahtjeva,” kazao je gradonačelnik Obersnel, istaknuvši kako zabrinjava velik broj podnositelja zahtjeva koji ili nemaju nikakvog prihoda ili su prihodi po obitelji vrlo skromni.

Prijenos vlasništva gradskih stanova na državu
Na gradonačelnikovom kolegiju našla se još jedna točka vezana uz stambenu problematiku, odnosno zaključak prema kojem se Općinskom državnom odvjetništvu dostavlja popis od 29 stanova, koji su tijekom pretvorbe društvenih poduzeća preneseni na upravljanje tadašnjim stambenim fondovima te u međuvremenu nisu prodani nositeljima stanarskog prava. Kao pravni slijednik stambenog fonda, stanovima gospodari Grad Rijeka.

Udruga gradova RH podnijela je Ustanovom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti takve odluke, smatrajući kako je time povrijeđeno vlasničko pravo jedinica lokalne samouprave. Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako će, dođe li do prijenosa vlasništva na državu doći do niza problema, budući da država nije u stanju upravljati i puno važnijom imovinom od stanova.

63. gradonačelnikov kolegij prosinac 2011.

Konačni prijedlog Detaljnog plana uređenja gradskog parka Delta
Usvojen je i konačni Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja središnjeg gradskog parka Delta te proslijeđen Županijskom zavodu za prostorno planiranje i održivi razvoj na prethodno mišljenje i Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na suglasnost.

Uspostavljen Stožer zimske službe
Donesen je Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina na području Grada Rijeke i obavljanje javnog gradskog prijevoza putnika u zimskim uvjetima za razdoblje od 15. studenog 2011. do 15. ožujka 2012. godine te osnovan Stožer zimske službe Grada Rijeke. Održavanje prohodnosti prometnica povjereno je tvrtki Ceste Rijeka, sastavljen je vozni red Autotroleja te program čišćenja javnih površina za koji je zaduženo KD Čistoća, uz upozorenje da su za čišćenje nogostupa ispred svojih zgrada ili poslovnih prostora zaduženi njihovi vlasnici. KD Čistoća ove je godine nabavila pet posebnih čistilica, koji će se izvan zimskih uvjeta služiti za čišćenje nogostupa.

Priprema za božićno-novogodišnje kićenje grada i postavljanje štandova
Grad Rijeka će i ove godine povodom božićnih i novogodišnjih blagdana okititi grad, za što će se izdvojiti 412 tisuća kuna, s time da su obim i način kićenja u potpunosti isti kao i prošle godine. Na Titovom trgu postavit će se jelka, donacija jednog građanina, kojim se Grad Rijeka ovim putem zahvaljuje.

U razdoblju od 5. do 29. prosinca na Korzu i obližnjim ulicama bit će organizirana prigodna prodaja te programa prilikom božićnih i novogodišnjih blagdana, što je temeljem javnog natječaja i ove godine povjereno tvrtki Promocija iz Rijeke.

Povlaštene parkirne karte i trošak opomene za troškove premještanja vozila
Donesena je odluka o visini naknade za parkiranje, kojom je utvrđeno da će visina povlaštene parkirne karte za članove Gradskog vijeća, vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci za jedno vozilo po vijeću nacionalne manjine, predstavnike medija i to na javnom parkiralištu koje odredi trgovačko društvo, kao i za osobe s invaliditetom s važećom oznakom posebnog znaka za pristupačnost za određeno vozilo, na svim javnim parkiralištima, biti u jednakom iznosu kao i za fizičke osobe – stanare, a to je 40 kuna mjesečno.

Dopunjena je i Odluka o visini troškova premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, kojom je utvrđen predviđen trošak opomene ukoliko vlasnik odnosno korisnik pravovremeno ne plati troškove premještanja ili čuvanja vozila.

Temeljem Pisma namjere Talijanske unije, koja će sufinancirati polovicu troškova dogradnje školske knjižnice OŠ-SE “San Nicolo”, odobreno je 430.000,00 kuna za troškove rekonstrukcije školske zgrade.