Na stranicama E-konzultacija Grada Rijeke otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 15. srpnja 2022. godine. Tema kojom se bavi Nacrt prijedloga Odluke o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke od važnosti je za sve ljude koji žive u Rijeci, a posebice udruge, umjetničke organizacije i druge organizacije civilnog društva koje provode kulturne programe, projekte i aktivnosti. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Uvjeti i način davanja na privremeno ili povremeno korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke određeni su Odlukom o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 19/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/14).

Navedena Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke ne sadržava jasne kriterije koje zahtijevaju trenutne potrebe za korištenjem i upravljanjem prostorima u kulturi na rok do 5 godina, niti sadrži mogućnost davanja na korištenje tih prostora bez provođenja javnog natječaja udrugama i drugim organizacijama civilnog društva od posebnog značaja za Grad Rijeku, a prema jasno utvrđenim kriterijima.

Predloženi jasniji kriteriji za davanje prostora u kulturi na korištenje

Novim Nacrtom prijedloga Odluke o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Odluka) predviđa se višegodišnja nefinancijska podrška programa i projekata u kulturi i to upravo dodjelom prostora za potrebe kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, produkcije, distribucije, edukacije te redovnog rada, a što će omogućiti kontinuitet u višegodišnjem planiranju sredstava namijenjenih podržavanju kulturno-umjetničke scene čime bi se postigla prijeko potrebna stabilnost u provođenju programa i projekata, smanjila financijska neizvjesnost te dugoročno osigurala održivost.

Također, ovom Odlukom bi se u potpunosti zaokružila cjelina dugoročne politike podržavanja kulturno-umjetničke scene u gradu Rijeci u kontekstu javnih potreba u kulturi kroz koje su programi i projekti u kulturi već dugi niz godina podržavani financijskim putem.

Stoga se predlaže donošenje nove Odluke zbog potrebe utvrđivanja jasnih kriterija, mjerila i postupka dodjele prostora udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u kulturi grada Rijeke da realiziraju programe, projekte i aktivnosti u području kulture.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostupan na samom savjetovanju, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Proučite navedene prijedloge odluka i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi izmjene odluke bile što kvalitetnije u konačnici formirane.