Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 27. studenog 2022. godine. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se prvenstveno socijalno ugroženih kategorija građana, kao i svih institucija i udruga koje se bave zaštitom socijalno ugroženih građana, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Novi zakon o socijalnoj skrbi

Grad Rijeka započeo je 1993. godine s provedbom socijalnog programa koji je reguliran Odlukom o socijalnoj skrbi, a u čijem su fokusu osobe izložene siromaštvu i/ili socijalnoj isključenosti kojima se pruža socijalna zaštita ili se u njih ulaže kako bi prevladali nepovoljne životne okolnosti.

Važeću Odluku o socijalnoj skrbi donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke dana 30. ožujka 2017. godine. Odluka je mijenjana i dopunjavana u srpnju 2018. godine i travnju 2020. godine. Odluka i Izmjene i dopune Odluke objavljene su u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 3/17, 9/18 i 6/20..

U međuvremenu stupio je na snagu novi Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22), koji je u ovoj godini doživio i dvije izmjene (Narodne novine br. 46/22 i 119/22).

Zakonom je propisano da su jedinice lokalne samouprave dužni u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava za podmirenje troškova stanovanja te uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i pružati usluge smještaja u prihvatilišta ili prenoćišta za beskućnike. Nadalje, zakonom se propisuje da jedinice lokalne samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je to utvrđeno zakonom na način propisan njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva.

U odnosu na prijašnji Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), novi  Zakon  više ne propisuje naknadu za troškove ogrjeva budući troškovi ogrjeva postaju dio troškova stanovanja. Troškovi stanovanja koji se odnose troškove ogrjeva osiguravaju se  iz sredstava državnog proračuna.

Novi Zakon definira troškove stanovanja kao troškove koji se odnose  na najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, vodne usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Novi Zakon propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave da organiziraju rad za opće bez naknade za radno sposobne i djelomično radno sposobne samce ili članove kućanstva koji su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu te obvezu snošenja troškova za provedbu rada za opće dobro i zaštite na radu.

Proširenje opsega prava za korisnike zajamčene minimalne naknade

Ovim Nacrtom Prijedloga Odluke izvršilo se usklađenje sa novim Zakonom za naknadu troškova stanovanja (uvedeno je novo pravo na naknadu za troškove grijanja kao dio troškova stanovanja te pravo na naknadu za troškove zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti) te je propisan rad  za opće dobro bez naknade.

Nacrtom Prijedloga Odluke proširen je i opseg prava kod naknada za troškove stanovanja koji ostvaruju korisnici zajamčene minimalne naknade, prvenstveno vodnih i komunalnih usluga.

U odnosu na odredbu Zakona koja se odnosi na ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga u većem opsegu nego je to utvrđeno Zakonom,  Nacrtom Prijedloga Odluke obuhvaćene su dvije nove kategorija korisnika i to starije osobe koje ostvaruju pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe te žrtve obiteljskog nasilja.

Predloženo povećanje gradskih cenzusa

Pokazala se i potreba za dodatnom zaštitom  građana s prihodima nižim od dosadašnjih gradskih cenzusa prihoda te se u Nacrtu prijedloga Odluke cenzus prihoda definira u iznosu koji je za 20% posto viši u odnosu na godišnji ustanovljeni prag siromaštva za samca u Republici Hrvatskoj, a za višečlana kućanstva se izračunava prema OECD metodologiji tako da se predlaže povećanje cenzusa prihoda u odnosu na dosadašnje cenzuse  za dvočlano kućanstvo u visini od 50,90%, za tročlano kućanstvo u visini od 34,60%, za četveročlano kućanstvo u visini od 22, 50%, a za svakog daljnjeg člana u visini od 30%.

Predloženo je da se jednoroditeljskim obiteljima/kućanstvima za koje istraživanja pokazuju da je rizik od siromaštva iznadprosječan cenzus prihoda poveća za dodatnih 20%.

S obzirom na to da se u socijalnim politikama skupina osoba starije životne dobi prepoznaje kao jedna od najugroženijih skupina, predlaže povećanje cenzusa za priznavanje prava na novčanu pomoć za svakodnevne troškove umirovljenika na 60% prosječne godišnje mirovine.

Isto tako radi bolje preglednosti u odnosu na prijašnju Odluku o socijalnoj skrbi, prava iz socijalne skrbi grupirana su prema svrhama pomoći na koje se odnose (prava na naknadu troškova stanovanja, prava na pomoć u prehrani, prava na pomoć u odgoju i obrazovanju, prava na socijalne i zdravstvene usluge te pomoć za pogrebne troškove, prava na novčane pomoći te prava na naknadu troškova javnog prijevoza).

Iz Nacrta prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi izostavljena je kategorija dobrovoljnih darivatelja krvi koje ne spadaju u kategoriju građana obuhvaćenih siromaštvom i socijalnom isključivosti. Njihovo dosadašnje pravo na troškove javnog prijevoza definirat će se zaključkom gradonačelnika.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice pojedinog savjetovanja. Proučite navedene prijedloge odluka i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi odluka bila što kvalitetnije u konačnici formirana.