Program „Školica zdrave prehrane“ osmišljen je s ciljem unapređenja prehrane djece u osnovnim školama usvajanjem pravilnih prehrambenih navika i očuvanja zdravlja kroz uvođenje zdravih obroka u organiziranu školsku prehranu te kroz edukaciju djece te njihovih nastavnika. Provođenje programa doprinosi očuvanju i unapređenju zdravlja djece školske dobi kroz stjecanje potrebnih znanja o pravilnoj prehrani te usvajanje načina i oblika ponašanja usmjerenih zdravom načinu života.

Projekt se u suradnji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i Grada Rijeke započeo provoditi u drugom obrazovnom razdoblju školske 2015./2016. godine u petim razredima deset riječkih osnovnih škola, a od školske 2016./2017. godine projektom su obuhvaćene sve preostale osnovne škole.

Program se sastoji od nekoliko dijelova. Prvi dio je edukacijski u kojemu se učenici educiraju o pravilnoj prehrani, sastavu namirnica i izvoru hranjivih tvari. Osim toga provodi se i upitnik o zdravstvenom ponašanju, znanju o prehrani i prehrambenim navikama. Edukacija također uključuje i radionice pod naslovom „Školica – igram se i učim što jedem da zdravo rastem“ na kojima djeca kroz igru sama slažu dnevne jelovnike za doručak, ručak i večeru. Upoznaju se sa sastavom jela i namirnica, njihovom ulogom u organizmu i utjecaju na zdravlje. Pri tome se edukativnim pristupom usmjeravanju ka pravilnom odabiru jela i namirnica. Djeca se uče i kupovini namirnica, sastavu industrijski proizvedene hrane te kakav utjecaj ima na njihovo zdravlje. Radionice završavaju kvizom znanja koji otkriva koliko su djeca naučila.

Drugi dio Programa obuhvaća izradu jedinstvenog jelovnika za sve škole koje imaju cjelodnevni i produženi boravak. Jedinstveni jelovnik se sastoji od dva jelovnika temeljen na sezonskim i lokalnim obilježjima hrane: jedan za proljeće i ljeto, a drugi za jesen i zimu, koji uključuje i jelovnike za marende. Svaki od ovih jelovnika sastavljen je od četiri različita tipa, koji se redom izmjenjuju svakog tjedna u mjesecu. U sklopu programa, u školskim marendarijima uzorkuju se i kemijski analiziraju pripremljeni obroci i radi ocjene energetske i hranjive vrijednosti, kako bi se mogla dati ocjena kakvoće prehrane te kontrolirati objekti u kojima se pripremaju obroci. Kako bi djeci približili način pripreme obroka, upoznavanje sa kakvoćom namirnica, sa učenicima sedmih i osmih razreda onih riječkih škola koje imaju kuhinje provode se radionice u kojima pripremaju jela te im se na praktičan način prikazuje i približava priprema zdravih obroka.

Program obuhvaća edukaciju nastavnika od prvog do četvrtoga razreda osnovne škole, razrednika učenika petih razreda, nastavnika prirode i biologije, tjelesne i zdravstvene kulture te kuharsko osoblje. Edukativne radionice namijenjene nastavnicima teže osnaživanju i motivaciji za akcije i promjene, proširivanju znanja o pravilnoj prehrani i njenom uvođenju u školu te boljoj izgradnji suradnje. Edukacija nastavnika putem radionica ima cilj upoznavanja i usvajanja ovog metoda rada (radionica) u svakodnevnim aktivnostima sa učenicima. Cilj je da se usvoje novi zdravstveni sadržaji i znanja, kao i razvoj kreativnih radionica u radu s učenicima poput rada literarne, likovne ili dramske grupe.

S ciljem proširivanja znanja o hrani, prehrani i zdravlju, a time i omogućavanjem pravilne prehrane i unaprjeđenja zdravlja učenika, nastao je internetski portal Školica pravilne prehrane.