Gradsko vijeće Grada Rijeke svoju je treću sjednicu odradilo u punom sastavu nakon što su na mjesto Darka Crnkovića, Šime Jagičića, Romane Jerković, Đanija Poropata i Lucijana Sušnja koji su preuzeli dužnosti članova Poglavarstva, svečanom prisegom za članove Gradskog vijeća imenovani njihovi zamjenici; Čedomir Salević, Ivan Lenac, Ana Komparić Devčić, Mate Tomljanović i Milivoj Brozina.

Novi vijećnici

Na početku sjednice, a nakon odrađenog aktualnog sata, predsjednica Gradskog vijeća Dorotea Pešić Bukovac izvijestila je o mirovanjima mandata članova Gradskog vijeća Grada Rijeke i početku obnašanja dužnosti njihovih zamjenika. Novi članovi Poglavarstva već su odradili dio odgovora vijećnicima i sjednicu su pratili iz klupe rezervirane za članove Poglavarstva. Svečanom prisegom za članove Gradskog vijeća imenovani su njihovi zamjenici; Čedomir Salević, Ivan Lenac, Ana Komparić Devčić, Mate Tomljanović i Milivoj Brozina.

Na dnevnom redu se nakon toga našao Prijedlog za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova stalnih odbora Gradskog vijeća Grada Rijeke. Budući da su prijedlozi članova i sastav odbora bili unaprijed usuglašeni među strankama, neočekivano se otvorila rasprava na temu Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju, gdje su stranke za predsjednika dogovorom predložile Ernesta Cukrova iz Trećeg bloka.

3. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko Poglavarstvo

Vijećnici HDZ-a smatrali su da bi zbog ugleda koji uživa u javnosti, kao i svojeg općepoznatog i priznatog javnog djelovanja, vijećnik Bojan Šober bio bolji prijedlog za predsjednika tog Odbora. U raspravi koja je uslijedila Ernest Cukrov je vijećnike pozvao da ne preslikavaju način rada u Saboru i ne dodjeljuju mjesta u odborima po stranačkom ključu. Cukrov je branio prijedlog za njegovo imenovanje programom svoje stranke, koja prema njegovim tvrdnjama ima namjere intenzivirati rad tog Obora. Male trzavice u raspravi javile su se kada je vijećnik Vladimir Bebić potaknut izjavom Željka Glavana da se radi o najmanje značajnom Odboru Gradskog vijeća, ocijenio Glavana „lutkom na koncu u proteklom mandatu“. No usprkos tome svi su odbori imenovani kako je predloženo, osim Odbora za nacionalne manjine koji nije formiran, budući da stranke nisu dostavile sve prijedloge za članove, pa u sastavu prijedloga Odbora trenutno nedostaje jedan član.

Gradsko vijeće razriješilo je potom dosadašnje članove Komisije za popise birača i za predsjednika Komisije imenovalo Lorisa Raka iz reda članova Gradskog vijeća, a za članove Mladena Seršića i Vesnu Matković iz redova građana. Za zamjenika predsjednika iz reda članova Gradskog vijeća imenovan je Josip Rupčić, a za zamjenike članova Predrag Miletić i Stipan Bežovan, također iz redova građana. Zadaća Komisije je da provjerava pravilnost popisa birača, odlučuje o zahtjevima građana za upis, dopunu ili ispravak popisa birača koje nije uvažio nadležni organ uprave koji vodi taj popis i potvrđuje popis birača.
Vijeće je razrješilo mr.sc. Šimu Jagičića dužnosti potpredsjednika Odbora za izbor i imenovanja, budući da je on na sjednici Gradskog vijeća održanoj 28. lipnja 2005. godine izabran za člana Poglavarstva, temeljem čega mu mandat u Gradskom vijeću miruje. Na njegovo imenovan je predstavnik HNS-a Mate Tomljanović.

3. sjednica Gradskog vijeća

3. sjednica Gradskog vijeća

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka

Poseban interes vijećnika izazvao je prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2005. godinu. Vijećnik Stevan Pejnović (PGS) iznio je na taj prijedlog primjedbu “principijelne naravi”, jer je htio naglasiti da bi javnost trebala znati da je u proteklom mandatu ta Odluka bila drugačija, pa je raspoređivanjem sredstava drugačijim od predloženog potican prijelaz vijećnika iz stranke u stranku, pri čemu su pojedine stranke ostajale bez sredstava koje su im pripadale, dok su druge od toga profitirale. I vijećnik Nikola Ivaniš (PGS) tu je odluku ocijenio dobrom, ali je i on naglasio da je u proteklom mandatu to rađeno namjerno, kako bi se poticala trgovina mandatima. Na tu je tvrdnju reagirao gradonačelnik Obersnel, koji je obrazložio da se predložena odluka odnosi na tekuću proračunsku godinu, a da je ranijom odlukom nezavisnim vijećnicima bilo omogućeno financiranje, jer im je pružena mogućnost da osnuju stranku. Željko Jovanović (SDP) je naglasio da ne bi trebalo gledati unatrag nego se baviti odlukama koje će se donositi u novom mandatu. Vladimir Bebić, čija je stranka u proteklom mandatu također pretrpjela osipanje vijećnika, zaključio kako je vrijeme da se i SDP počne profilirati pa ih je “strah da iz njihove stranke ne počnu odlaziti članovi“.

Prijedlog plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke

Bez rasprave Gradsko je vijeće potom usvojilo Prijedlog plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke i Prijedlog plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara. Planove je predstavio zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Tomislav Miloš, koji je pojasnio da je stručni tim utvrdio potrebu revizije navedenih dokumenata iz razloga što su neki pravni subjekti prestali postojati, dok su neki novi formirani, a ujedno se izvode ili planiraju brojni zahvati na infrastrukturi. Stanje zaštite od požara u Rijeci u preventivnom i represivnom dijelu ocjenjeno je zadovoljavajućim, a preventivnim djelovanjem dobrovoljnih vatrogasnih društava uz uključivanje nadzora stručnih službi MUP-a, smanjena je mogućnost nastajanja i širenja požara.

Motrenje, čuvanje i ophodnju otvorenog prostora i građevna za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara provodit će Dobrovoljna vatrogasna društva “Sušak” Rijeka i “Drenova” te pilotski klub “Krila Kvarnera”, a koordinaciju svih mjera utvrđenih u Planu provodit će Gradska vatrogasna zajednica Rijeka. Predviđeno je stalno dežurstvo od po dva vatrogasaca i pasivno dežurstvo od po pet vatrogasaca koji će biti u stalnoj telefonskoj vezi s Operativnim centrom Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, a po potrebi će se mobilizirati i ostali članovi DVD-a.

Zbog potrebe dogradnja operativne obale i nasipanje površine kontejnerskog termina ” Brajdica”, Lučka uprava Rijeka podnijela je Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva zahtjev za provođenjem postupka procjene utjecaja na okoliš. Gradsko je vijeće stoga na prijedlog Poglavarstva, kao predstavnika Grada Rijeke, imenovalo Srđana Škuncu, ravnatelja Direkcije za urbanizam i ekologiju u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, za člana te komisije. Komisija će naknadno biti imenovana od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Sljedeća redovna sjednica Gradskog vijeća bit će održana u rujnu.