Gradskom vijeću Grada Rijeke na raspravu i usvajanje upućeno je Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2022. godinu.

Male komunalne akcije zapravo su uređenja komunalne infrastrukture prema neposrednim prijedlozima građana i provode se s ciljem podizanja kvalitete življenja građana na području gradskih kvartova. Konkretne akcije i projekte predlažu građani, udruge građana, predstavnici stambenih i poslovnih zgrada,  vijeća mjesnih odbora i dr., a realiziraju ih Grad Rijeka i gradska komunalna društva.

Za ostvarivanje malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) u proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora, u prethodnoj godini.

Za tzv. male komunalne akcije, koje se putem vijeća mjesnih odbora realiziraju na prijedlog samih građana, u 2022. godini planirano je 16.296.000,00 kn, dok je za prijelazne radove, odnosno radove koji se nisu mogli realizirati u prethodnom razdoblju, planirano 3.500.000,00 kuna. Ukupno je realizirano 10.665.675,65 kn, što sa realiziranim prijelaznim radovima u iznosu od 2.638.975,22 kn iz ranijeg razdoblja čini ukupno 13.304.650,87 kn utrošenih sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora, odnosno 67,20 % od planiranog.

U okviru navedenih sredstava uređena su nova dječja igrališta, parkovi i javne zelene površine, revitalizirana postojeća igrališta, uklonjena nepoželjna vegetacija i hortikulturno uređene površine; uređena parkirališta te pokrenuti prijedlozi za izgradnju novih parkirališta; asfaltirani su odnosno sanirani dijelovi postojećih kolnika i prometna raskršća; uređeni su i prošireni postojeći nogostupi, postavljeni novi ili obnovljeni oštećeni stupići i rukohvati; postavljena je nova ili obnovljena stara signalna oprema, zaštitne ograde, prometni znakovi i ogledala, led markeri; očišćene su postojeće i postavljene dodatne upojne rešetke; postavljena su nova ili dodatna rasvjetna tijela na pješačkim prijelazima, parkovima, igralištima i ulicama; sanirani su zidovi, suhozidi i stubišta te su postavljene nove autobusne čekaonice, klupice i koševi za sitne otpatke.

Velik broj malih komunalnih zahvata u sva 34 mjesna odbora

Kad se govori o malim komunalnim akcijama treba imati na umu kako se radi o velikom broju pojedinačnih i po vrijednosti malih zahvata. Učestale su promjene prvotno utvrđenih prioriteta pa se nerijetko tijekom godine od strane mjesnog odbora planirani zahvat mijenja i više puta što dodatno otežava, odnosno produljuje potrebno vrijeme za realizaciju zbog čega dolazi do prijenosa velikog broja zahvata iz tekuće u slijedeću proračunsku godinu, a posljedično tomu i usporene realizacije zahvata koji su utvrđeni Planom komunalnih prioriteta za tekuću godinu.

Dodatna otežavajuća okolnost u realizaciji prioriteta u godini za koju su planirani je izrada tehničke dokumentacije, koja radi postupka ishođenja lokacijske, odnosno građevne dozvole (iz razloga učestalih žalbi) u pravilu traje od jedne do dvije godine, što kao što je navedeno, usporava dinamiku realizacije komunalnih prioriteta u godini za koju su planirani kao i činjenica da su za realizaciju pojedinih zahvata potrebni dodatni radovi do kojih dolazi nakon utroška planom utvrđenih sredstava, što utječe na realizaciju za 20 %.

Također, za pojedine zahvate planirana sredstva nisu dostatna u godini za koju je Plan donijet pa se od strane mjesnog odbora odustaje od planiranog zahvata i utvrđuje neki novi zamjenski prioritet ili se planom za slijedeću proračunsku godinu osigurava dio potrebnih sredstava za realizaciju navedenog zahvata.

Realizacija navedenih zahvata povjerena je komunalnim i trgovačkim društvima temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, ovisno o vrsti komunalnih poslova te T.D. Energu d.o.o. temeljem provedenog postupka javne nabave.

Izvješće je prihvaćeno na 35. gradonačelnikovom kolegiju te je pritom gradonačelnik Marko Filipović podsjetio kako su upravo provedeni izbori za nova vijeća mjesnih odbora te su gotovo sva vijeća i konstituirana.
„Stoga ćemo vrlo skoro planirati sastanak s novoizabranim predsjednicima vijeća mjesnih odbora te predstavnika gradske uprave, prvenstveno iz Odjela za komunalni sustav, koji su uključeni u realizaciju malih komunalnih akcija, da ubrzamo realizaciju već u ovoj proračunskoj godini“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Predlaganje malih komunalnih akcija za 2024. godinu moguće do 28. travnja

Do 28. travnja otvoren je javni poziv za predlaganje malih komunalnih akcija, koje će se provesti u 2024. godini. Građani imaju priliku predložiti projekte uređenja i održavanja komunalne infrastrukture za koje građani smatraju da ih je potrebno provesti na području kvarta, odnosno mjesnog odbora u kojem žive.

Predlagati se mogu manji komunalni zahvati kao što su: izgradnja dječjih igrališta, uređenje zelenih površina, parkirališta, postave autobusnih čekaonica, postave tijela javne rasvjete, sanacija postojećih prometnica, uređenje kolnika, izrada nogostupa, uređenje prometne signalizacije i tehničkih elemenata cesta, sanacija divljih deponija i drugo.

Budući da se radi o manjim investicijskim zahvatima na obnovi postojećih odnosno izgradnji novih  objekata komunalne infrastrukture, veliki razvojni zahvati, primjerice izgradnja autobusnog kolodvora, javnih garaža, šetnica, biciklističkih staza, pješačkih mostova, objekata vrtića, škola ili sportskih objekata, izgradnja novih prometnica, asfaltiranje bijelih cesta ili pak izgradnja vodovodne, kanalizacijske ili plinske mreže, ne mogu se financirati kroz male komunalne akcije.

Pozivaju se građani da budu što konkretniji u svojim prijedlozima, odnosno navedu konkretnu lokaciju za provedbu zahvata. Općenite prijave kojima se, primjerice, predlaže više parkova, zelenih površina ili dječjih igrališta, nije moguće obraditi.

Više o podnošenju prijava na javni poziv za predlaganje malih komunalnih akcija u 2024. godini.