Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke objavio je Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za pružanje neposredne potpore učenicima s teškoćama u razvoju u školama čiji je osnivač Grad Rijeka.

Tko su pomoćnici u nastavi?

Pomoćnik je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakog pojedinog učenika te uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnog tima.

Tko se može prijaviti za pomoćnika u nastavi?

Prijaviti se mogu osobe koje imaju minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, protiv kojih nije pokrenut kazneni postupak te koje nisu pravomoćno osuđene za neko od kaznenih djela.

Kome se podnose prijave?

Prijave se podnose preporučenom poštanskom pošiljkom na sljedeću adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Trpimirova 2, 51000 Rijeka, s napomenom Prijava za pomoćnike u nastavi. Prijave se mogu podnijeti i osobno u Pisarnicu Grada Rijeke na adresi Trpimirova 2/III, 51000 Rijeka.

Do kada se podnose prijave?

Rok za podnošenje prijave je 9. kolovoza 2019. godine.

Tekst javnog poziva objavljen je i na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Europski socijalni fond