Vijeće MO Drenova poziva građane na dostavu prijedloga fizičkih i pravnih osoba kojima će se dodijeliti priznanje za doprinos u razvoju Mjesnog odbora Drenova u okviru obilježavanja Dana Drenove.

Na temelju članka 3. Pravilnika Mjesnog odbora Drenova o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnog odbora, Vijeće Mjesnog odbora Drenova upućuje poziv za dostavu prijedloga fizičkih i pravnih osoba kojima će se dodijeliti priznanje za doprinos u razvoju Mjesnog odbora Drenova.

Doprinosom u razvoju Mjesnog odbora smatraju se naročito aktivnosti:

 • na poboljšanju komunalnog standarda građana
 • u zaštiti okoliša i estetskom uređenju mjesta stanovanja i područja Mjesnog odbora
 • u zadovoljavanju kulturnih potreba
 • u socijalnoj skrbi i humanitarnom radu
 • u zadovoljavanju javno zdravstvenim potreba
 • na poboljšanju uvjeta života djece, mladeži i starijih osoba
 • na unapređenju sporta, poglavito za djecu i mladež
 • na razvoju dobrosusjedskih odnosa i jačanju snaga i aktivnosti lokalne zajednice
 • te druge aktivnosti kojima se razvija ugled i značaj Mjesnog odbora i Grada Rijeke

Osnovni uvjeti za dodjelu priznanja fizičkim osobama su:

 • da su aktivno inicirali, pomagali i sudjelovali u ostvarivanju određenih akcija na području Mjesnog odbora, te pomagali u realizaciji drugih aktivnosti iz djelokruga rada Mjesnog odbora
 • da je vidljiv rezultat rada
 • da su nastojali uključiti u rad i druge ljude

Osnovni uvjeti za dodjelu priznanja pravnim osobama su:

 • da su materijalno, financijski i /ili kadrovski potpomagali djelatnosti Mjesnog odbora
 • da bez njihove potpore realizacija pojedinih aktivnosti u Mjesnom odboru ne bi bila moguća ili ne bi bila zadovoljavajuća

Prijedlozi moraju biti u pismenom obliku s obrazloženjem.

Rok za podnošenje prijedloga je petak, 14. lipnja 2019. godine do 12.00 sati.

Skip to content