ludvetov breg.jpg

Poziv na podnošenje prijedloga komunalnih prioriteta za 2016. godinu

Rijeka, 1. travnja 2015.
Pozivaju se građani Grada Rijeke, ovlašteni predstavnici suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada i udruge građana da podnesu svoje prijedloge za uređenje i održavanje objekta komunalne infrastrukture radi izrade Prijedloga plana komunalnih prioriteta za 2016. godinu za područje Mjesnih odbora Svilno i Pašac.  Prijedlozi će se primati u sjedištu mjesnog odbora, od 1. travnja do 20. travnja 2015.

više

uređenje ceste Tutnovo.JPG

Uređenje dijela ceste u Ulici Tutnovo

Rijeka, 7. travnja 2015.
Temeljem usvojenog Plana prijedloga prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području MO Svilno za 2014. godinu Rijeka promet d.d. je izvršio radove na sanaciji potpornog zida, proširenja dijela ceste i postavljanja zaštitne ograde u Ulici Tutnovo kod kućnih brojeva 14A i 14B.

više

vik.jpg

Priključivanje na novoizgrađenu kanalizacijsku mrežu

Rijeka, 13. ožujka 2015.
Vlasnici građevina koje se nalaze na području na kojem su izgrađene komunalne vodne građevine dužni su svoje građevine priključiti na sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje.

više

mob. rec. dvorišta.jpg

Postavljanje mobilnih reciklažnih dvorišta u Rijeci

Rijeka, 19. veljače 2015.
Grad Rijeka i Komunalno društvo Čistoća, kao nadogradnju sustava odvojenog prikupljanja otpada, uvode mobilna reciklažna dvorišta. Mobilna reciklažna dvorišta bit će na području grada Rijeke postavljena na 19 lokacija prema unaprijed određenom rasporedu. Predviđeno je da dvorište na svakom lokalitetu radi 14 dana, nakon čega se premješta na sljedeću lokaciju.

više

zbirno izvješće o radu MO.JPG

Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2013. godinu

Rijeka, 17. srpnja 2014.
Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke prihvaćeno je Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2013. g. Temeljem utvrđenih potreba i interesa građana, a u skladu s financijskim planom, 34 vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke provode tijekom godine brojne aktivnosti koje su sastavni dio njihovih Programa rada za tekuću godinu.

više

autobusna čekaona Svilno.jpg

Postavljena nova autobusna čekaonica

Rijeka, 27. svibnja 2014.
Temeljem usvojenog Plana Vijeća MO Svilno o raspodjeli sredstava za komunalne prioritete na području MO Svilno za 2014. godinu, postavljena je autobusna čekaona kod kapelice u Svilnom u pravcu prigrada.

više