Grad Rijeka Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana sukladno Odluci o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje.

Na temelju odredbe članka 5. Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/22) objavljuje se

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana sukladno Odluci o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje

 

I.  UVJETI ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU

Pravo na kupnju stana prema odredbama Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (u daljenjem tekstu: Odluka) imaju svi građani koji su državljani Republike Hrvatske pod uvjetom da podnositelj zahtjeva za kupnju stana i član obiteljskog domaćinstva naveden u zahtjevu te bračni drug, izvanbračni drug i životni partner nisu kupili stan iz programa poticane stanogradnje na području Republike Hrvatske.
Podnositelj zahtjeva ne može biti član obiteljskog domaćinstva drugog podnositelja zahtjeva.
Podnositelj zahtjeva ne može biti bračni drug, izvanbračni drug i životni partner drugog podnositelja zahtjeva, neovisno o tome je li naveden u zahtjevu za kupnju stana drugog podnositelja zahtjeva.
Bračni drugovi, izvanbračni drugovi i životni partneri mogu podnijeti samo jedan zahtjev za kupnju stana.
Podnositelj zahtjeva dužan je u svom zahtjevu navesti bračnog druga, izvanbračnog druga i životnog partnera  te ostale članove obiteljskog domaćinstva za koje podnosi zahtjev za kupnju stana.
Hrvatsko državljanstvo dokazuje se domovnicom, osobnom iskaznicom ili putovnicom     podnositelja zahtjeva i to u ovjerenoj preslici ili u neovjerenoj preslici, u kojem slučaju se prilikom predaje zahtjeva obavezno daju na uvid i izvornici isprava čije se preslike prilažu uz zahtjev.
Okolnost da podnositelj zahtjeva i član obiteljskog domaćinstva naveden u zahtjevu te bračni drug, izvanbračni drug i životni partner nije sklopio kupoprodajni ugovor za stan iz programa poticane stanogradnje na području Republike Hrvatske dokazuje se izjavom podnositelja zahtjeva za kupnju stana, ovjerenom kod javnog bilježnika.
Okolnost da bračni drug, izvanbračni drug i životni partner te ostali članovi obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva navedeni u zahtjevu nisu podnijeli zahtjev za kupnju stana dokazuje se izjavom podnositelja zahtjeva ovjerenom kod javnog bilježnika.

Prvenstvo pri kupnji stana prema odredbama Odluke imaju građani koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja.

Red prvenstva na kupnju stana određuje se prema uvjetima i mjerilima propisanih Odlukom, koji se utvrđuju ovisno naročito o uvjetima stanovanja i stambenom statusu, na način da prednost na kupnju stana imaju osobe koje nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan.

Pod odgovarajućim stanom razumijeva se vlasništvo stambenog prostora (stana ili kuće) koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i drugo) i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 m² korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m².

Pod odgovarajućim stanom ne smatra se stan u vlasništvu fizičke osobe koji koristi zaštićeni najmoprimac.

Članom obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva smatra se:

 • bračni drug te osoba koja s njim stanuje: potomak, pastorak i posvojenik, roditelj ili posvojitelj pod uvjetom da ga je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati,
 • osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici, ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom,
 • životni partner koji s njim stanuje, ako je životno partnerstvo sklopljeno pred nadležnim tijelom,
 • životni partner koji s njim stanuje, ako životno partnerstvo nije sklopljeno pred nadležnim tijelom (neformalno životno partnerstvo), ako životna zajednica traje najmanje 3 godine i od početka udovoljava pretpostavkama propisanim za valjanost životnog partnerstva.

Postojanje bračne zajednice dokazuje se vjenčanim listom (ne starijim od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva).

Postojanje izvanbračne zajednice dokazuje se vlastoručno pisanom izjavom o postojanju izvanbračne zajednice danom pod kaznenom odgovornošću, potpisanom od strane podnositelja zahtjeva, izvanbračnog supružnika/ce i dva svjedoka, time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika.

Postojanje životnog partnerstva dokazuje se izvatkom iz registra životnog partnerstva ili iz matice vjenčanih ili drugom odgovarajućom javnom ispravom ne starijom od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Postojanje neformalnog životnog partnerstva dokazuje se vlastoručno pisanom izjavom o postojanju neformalnog životnog partnerstva, danom pod kaznenom odgovornošću, potpisanom od strane podnositelja zahtjeva, životnog partnera i dva svjedoka, time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni od javnog bilježnika.

Srodstvo podnositelja zahtjeva s članom obiteljskog domaćinstva (potomak, pastorak i posvojenik, roditelj ili posvojitelj) dokazuje se izvatkom iz matične knjige rođenih za sve članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu.

Stanovanje u obiteljskom domaćinstvu dokazuje se uvjerenjem o prebivalištu (ne starijim od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva).

Podnositelj zahtjeva koji stan temeljem odredbi  Odluke kupuje uz obročnu otplatu (putem kredita u cijelosti ili djelomično) mora, osim uvjeta i mjerila propisanih Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji, zadovoljavati i kriterije u pogledu platežne (kreditne) sposobnosti koje utvrđuje poslovna banka koja odobrava kreditna sredstva, a sukladno uvjetima koji se određuju sporazumom o poslovnoj suradnji koji APOS sklapa s poslovnim bankama.

II. UVJETI I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE LISTE REDA PRVENSTVA

Lista reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje (u daljnjem tekstu: Lista prvenstva) utvrđuje se na osnovi sljedećih mjerila:

a) prvog stjecanja stana u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja,
b) stambenog statusa podnositelja zahtjeva,
c) prebivanja podnositelja zahtjeva na području grada,
d) životne dobi podnositelja zahtjeva,
e) broja malodobne djece i djece na redovnom školovanju,
f) stručne spreme podnositelja zahtjeva,
g) statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
h) statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,
i) statusa člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja,
j) statusa hrvatskog branitelja – dragovoljca iz Domovinskog rata,
k) zdravstvenog stanja – invalidnosti ili tjelesnog oštećenja.

Izvadak iz Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje

 Članak 7.

Podnositelju zahtjeva na temelju prvog stjecanja stana u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja pripada 500 bodova.

Okolnost iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se izjavom podnositelja zahtjeva ovjerenom kod javnog bilježnika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja i potvrdom Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci (ne starijom od 30 dana) izdanom na temelju pregleda abecednog imenika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu kuću ili stan.

Članak 8.

Podnositelju zahtjeva na temelju stambenog statusa pripada:

a) 100 bodova:

 • za status zaštićenog najmoprimca u stanu u vlasništvu fizičke osobe.

Okolnost iz točke a) stavka 1. ovoga članka dokazuje se ugovorom o najmu stana sklopljenim između najmodavca i podnositelja zahtjeva ili člana obiteljskog domaćinstva  odnosno sudskom odlukom, te aktom  o dodjeli stana na korištenje ili  ugovorom o korištenju stana ako nema sklopljenog ugovora niti sudske odluke.

 b) 100 bodova:

 • za status najmoprimca sa slobodno ugovorenom najamninom kod fizičke

Okolnost iz točke b) stavka 1. ovoga članka dokazuje se ugovorom o najmu stana sklopljenim između najmodavca i podnositelja zahtjeva, odnosno člana obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu. Ugovor mora biti ovjeren kod javnog bilježnika, mora biti važeći na dan objave Javnog poziva te mora biti sklopljen najmanje tri mjeseca prije objave Javnog poziva.

c) 50 bodova:

 • za status zaštićenog najmoprimca kod jedinica lokalne samouprave, Republike Hrvatske i pravne osobe.

Okolnost iz točke c) stavka 1. ovoga članka dokazuje se ugovorom o najmu stana sklopljenim između najmodavca i podnositelja zahtjeva, odnosno člana obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu ili potvrdom najmodavca.

d) 50 bodova:

 • za status najmoprimca sa slobodno ugovorenom najamninom kod jedinica lokalne samouprave, Republike Hrvatske i pravne osobe.

Okolnost iz točke d) stavka 1. ovoga članka dokazuje se ugovorom o najmu stana sklopljenim između najmodavca i podnositelja zahtjeva, odnosno člana obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu ili potvrdom najmodavca.

e) 40 bodova:

 • za stanovanje kod roditelja, rodbine ili druge fizičke osobe bez sklopljenog ugovora o najmu stana u pisanom obliku.

Okolnost iz točke e) stavka 1. ovoga članka dokazuje se izjavom podnositelja zahtjeva ovjerenom kod javnog bilježnika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu stanuju kod roditelja, rodbine ili druge fizičke osobe bez sklopljenog ugovora o najmu stana u pisanom obliku.

 f) 30 bodova:

 • ako podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva naveden u zahtjevu ima u vlasništvu neodgovarajući stan u smislu članka 4. stavka 3. ove Odluke (odnosno nekretninu namijenjenu stanovanju).

Okolnost iz točke f) stavka 1. ovoga članka dokazuje se izjavom podnositelja zahtjeva ovjerenom kod javnog bilježnika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu imaju u vlasništvu neodgovarajući stan odnosno nekretninu namijenjenu stanovanju na području Republike Hrvatske, izvatkom iz zemljišne knjige izdanim od strane Zemljišno- knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili člana obiteljskog domaćinstva te potvrdom Zemljišno- knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci (ne starijom od 30 dana) izdanom na temelju pregleda abecednog imenika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu kuću ili stan, izuzev onog za koji se dostavlja izvadak kao dokaz o vlasništvu neodgovarajućeg stana.

 Članak 9.

Podnositelju zahtjeva koji ima neprekidno prijavljeno prebivalište na području grada Rijeke najmanje godinu dana prije dana objave Javnog poziva pripada 30 bodova.
Podnositelju zahtjeva koji ima neprekidno prijavljeno prebivalište na području grada Rijeke najmanje deset godina prije dana objave Javnog poziva dodatno pripada 100 bodova.
Podnositelju zahtjeva koji ima neprekidno prijavljeno prebivalište na području grada Rijeke najmanje dvadeset godina prije dana objave Javnog poziva dodatno pripada 100 bodova.
Podnositelju zahtjeva koji je rođen na području grada Rijeke dodatno pripada 40 bodova.
Okolnost iz stavaka 1. do 3. ovoga članka dokazuje se uvjerenjem o prebivalištu podnositelja zahtjeva izdanim od strane Policijske uprave Primorsko-goranske.
Okolnost iz stavka 4. ovoga članka dokazuje se rodnim listom u kojem je kao mjesto rođenja upisana Rijeka.

Članak 10.

Podnositelju zahtjeva do navršenih 45 godina života na dan objave Javnog poziva pripada 100 bodova.
Okolnost iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se preslikom domovnice, osobne iskaznice ili putovnice podnositelja zahtjeva.

Članak 11.

Za svako malodobno dijete i dijete na redovnom školovanju navedeno u zahtjevu podnositelju zahtjeva pripada po 50 bodova.

Okolnost iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se rodnim listom (za malodobnu djecu) odnosno potvrdom ili uvjerenjem škole ili visokog učilišta o redovnom upisu u tekuću školsku/akademsku godinu (za punoljetnu djecu na redovnom školovanju).

Članak 12.

Podnositelju zahtjeva na temelju njegove stručne spreme pripada za:

a) visoku stručnu spremu, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij te višu stručnu spremu, odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine 20 bodova,

b) srednju stručnu spremu 10 bodova.
Okolnost iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se svjedodžbom o završenom  školovanju, diplomom ili radnom knjižicom.
Podnositelju zahtjeva koji je stekao akademski stupanj doktora znanosti dodatno pripada 10 bodova.
Okolnost iz stavka 3. ovoga članka dokazuje se sveučilišnom diplomom ili potvrdom visokog učilišta o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti.

Članak 13. 

Podnositelju zahtjeva, hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, prema vremenu provedenom u Domovinskom ratu pripada:

 • za razdoblje do 730 dana 10 bodova,
 • za razdoblje od 731 do 1460 dana 20 bodova,
 • za razdoblje od 1461 dan i duže 30 bodova.

Okolnost iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se potvrdom nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu koja glasi na podnositelja zahtjeva.

Članak 14.

Podnositelju zahtjeva, hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata, prema utvrđenom postotku oštećenja organizma pripada:

a) od I – II skupine oštećenja organizma 30 bodova,
b) od III – VI skupine oštećenja organizma 20 bodova,
c9 od VII – X skupine oštećenja organizma 10 bodova.

Okolnost iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se pravomoćnim rješenjem nadležnog ministarstva o utvrđenoj skupini i stupnju invaliditeta za hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koje glasi na podnositelja zahtjeva.

Članak 15.

Podnositelju zahtjeva, članu uže obitelji poginulog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata pripada 30 bodova.

Okolnost iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se potvrdom nadležnog tijela o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koja glasi na podnositelja zahtjeva.

Članak 16.

Podnositelju zahtjeva, hrvatskom branitelju – dragovoljcu iz Domovinskog rata pripada 10 bodova.
Okolnost iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se potvrdom nadležnog tijela državne uprave o statusu hrvatskog branitelja – dragovoljca iz Domovinskog rata koja glasi na podnositelja zahtjeva.

Članak 17.

Prema zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva odnosno člana njegovog obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu, ovisno o utvrđenom stupnju invaliditeta, za svaku osobu s utvrđenim invaliditetom pripada:

a) za invaliditet sa 100% oštećenja organizma 30 bodova,
b) za invaliditet sa preko 50% (a manje od 100%) oštećenja organizma 20 bodova,
c9 za invaliditet sa 50% (i manje od 50%) oštećenja organizma 10

Ukoliko se radi o malodobnom djetetu članu obiteljskog domaćinstva navedenom u zahtjevu, za svako malodobno dijete s utvrđenim invaliditetom podnositelju zahtjeva pripada po 30 bodova.

Okolnost iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dokazuje se rješenjem nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva.

Članak 18.

Utvrđeni bodovi se, prema mjerilima iz članaka 7. do 17. ove Odluke, zbrajaju te se na osnovu ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed na Listi prvenstva.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare jednaki broj bodova, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se kako slijedi:

a) podnositelj zahtjeva koji je bodove ostvario temeljem odredbe članka 7. ove Odluke,
b) podnositelj zahtjeva koji je ostvario više bodova temeljem odredbe članka 11. ove Odluke,
c) podnositelj zahtjeva koji je ostvario više bodova temeljem odredbe članka 17. ove Odluke.

Ukoliko ni primjenom kriterija iz stavka 2. ovoga članka nije moguće nedvojbeno utvrditi redoslijed na Listi prvenstva, prvenstvo pri kupnji stana ostvaruje podnositelj zahtjeva veće životne dobi.“

III. ISPRAVE I DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEV

 1. Domovnica, osobna iskaznica ili putovnica podnositelja zahtjeva – u ovjerenoj preslici ili u neovjerenoj preslici u kom slučaju se prilikom predaje zahtjeva obavezno daje na uvid izvornik isprave,
 2. vlastoručno pisana izjava podnositelja zahtjeva ovjerena kod javnog bilježnika da podnositelj zahtjeva i član obiteljskog domaćinstva naveden u zahtjevu te bračni drug, izvanbračni drug i životni partner nije sklopio kupoprodajni ugovor za stan iz programa poticane stanogradnje na području Republike Hrvatske,
 3. vlastoručno pisana izjava podnositelja zahtjeva ovjerena kod javnog bilježnika da njegov bračni drug, izvanbračni drug i životni partner te ostali članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu podnijeli zahtjev za kupnju stana,
 4. izvadak iz matične knjige vjenčanih ili izvadak iz matične knjige rođenih za podnositelja zahtjeva i izvadci iz matične knjige rođenih za članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 5. vlastoručno pisana izjava podnositelja zahtjeva, o postojanju izvanbračne zajednice data pod kaznenom odgovornošću, potpisana od strane podnositelja zahtjeva, izvanbračnog supružnika/ce i dva svjedoka, time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika,
 6. izvadak iz registra životnog partnerstva ili iz matice vjenčanih ili druga odgovarajuća javna isprava (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 7. vlastoručno pisana izjava o postojanju neformalnog životnog partnerstva, dana pod kaznenom odgovornošću, potpisana od strane podnositelja zahtjeva, životnog partnera i dva svjedoka, time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni od javnog bilježnika,
 8. uvjerenje o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i sve članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 9. vlastoručno pisana izjava podnositelja zahtjeva ovjerena kod javnog bilježnika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja,
 10. potvrda Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, izdana na temelju pregleda abecednog imenika, da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu kuću ili stan,
 11. ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom sklopljen između najmodavca (fizičke osobe) i podnositelja zahtjeva ili člana obiteljskog domaćinstva odnosno sudska odluka, te akt o dodjeli stana na korištenje ili ugovor o korištenju stana ukoliko nema sklopljenog ugovora niti sudske odluke,
 12. ugovor o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sklopljen između najmodavca (fizičke osobe) i podnositelja zahtjeva, odnosno člana obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu. Ugovor o najmu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika, mora biti važeći na dan objave Javnog poziva te mora biti sklopljen najmanje 3 mjeseca prije objave Javnog poziva,
 13. ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom sklopljen između najmodavca (jedinice lokalne samouprave, Republike Hrvatske ili pravne osobe) i podnositelja zahtjeva odnosno člana obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu ili potvrdom najmodavca.
 14. ugovor o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sklopljen između najmodavca (jedinice lokalne samouprave, Republike Hrvatske ili pravne osobe) i podnositelja zahtjeva, odnosno člana obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu ili potvrdom najmodavca,
 15. vlastoručno pisana izjava podnositelja zahtjeva ovjerena kod javnog bilježnika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu stanuju kod roditelja, rodbine ili druge fizičke osobe bez sklopljenog ugovora o najmu stana u pisanom obliku,
 16. vlastoručno pisana izjava podnositelja zahtjeva ovjerena kod javnog bilježnika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu imaju u vlasništvu neodgovarajući stan odnosno nekretninu namijenjenu stanovanju na području Republike Hrvatske,
 17. izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili člana obiteljskog domaćinstva, te potvrda Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci (ne starija od 30 dana) izdana na temelju pregleda abecednog imenika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu kuću ili stan, izuzev onog za koji se dostavlja izvadak kao dokaz o vlasništvu neodgovarajućeg stana,
 18. potvrda ili uvjerenje škole ili visokog učilišta o redovnom upisu u tekuću 2022/2023 školsku/akademsku godinu (za punoljetnu djecu na redovnom školovanju),
 19. svjedodžba o završenom školovanju, diploma ili radna knjižica, sveučilišna diploma ili potvrda visokog učilišta o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti,
 20. potvrda nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu koja glasi na podnositelja zahtjeva,
 21. pravomoćno rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenoj skupini i stupnju invaliditeta za hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koje glasi na podnositelja zahtjeva,
 22. potvrda nadležnog tijela o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koja glasi na podnositelja zahtjeva,
 23. potvrda nadležnog tijela državne uprave o statusu hrvatskog branitelja – dragovoljca iz Domovinskog rata koja glasi na podnositelja zahtjeva,
 24. rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva,
 25. za slučaj odsutnosti podnositelja zahtjeva, ovjerena punomoć (specijalna),
 26. izjava podnositelja zahtjeva o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka,
 27. po potrebi i druga dokumentacija.

Isprave/izjave navedene u točki 1., 2. i 3. obavezno se prilažu uz zahtjev i služe kao dokaz ostvarivanja prava na podnošenje zahtjeva za kupnju stana odnosno uvrštenje na Listu prvenstva, dok se sve ostale isprave navedene u točkama od 4. do 26. dostavljaju kao dokaz ispunjavanja pojedinog mjerila i ostvarenja bodova na osnovu tog pojedinog mjerila.

Sve isprave podnositelj zahtjeva može dostaviti u izvorniku (originalu), u ovjerenoj preslici ili u neovjerenoj preslici.

Kada se isprave dostavljaju u neovjerenoj preslici, prilikom predaje zahtjeva za kupnju stana obavezno se daju na uvid i izvornici dokumenata čije se preslike prilažu uz zahtjev.

Sve isprave koje se mogu pribaviti elektroničkim putem iz sustava e-građani važeće su.

Podnositelj zahtjeva za kojeg se utvrdi da je dao neistinite podatke o ispunjavanju uvjeta i mjerila za uvrštenje na Listu prvenstva gubi pravo kupnje stana temeljem Liste prvenstva na koju je uvršten.
Predugovor, ugovor i druge isprave nastale u provođenju Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje na temelju neistinitih podataka danih od podnositelja zahtjeva ništetne su.

Ovjerene izjave podnositelja zahtjeva navedene pod rednim brojevima 2., 3., 5., 7., 9., 15. i 16.  nije potrebno odvojeno pisati i svaku izjavu zasebno ovjeravati, već sve izjave koje daje podnositelj zahtjeva mogu biti objedinjene pod jednom ovjerom javnog bilježnika.

Izjava podnositelja zahtjeva navedena pod rednim brojem 26. obavezno se prilaže, a istu nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

IV. ROK I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi se podnose od 06.03.2023. g. do zaključno 06.04.2023. g. putem pošte ili osobno u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3 – prizemlje, šalteri broj 10, 11 i 12 – radnim danom od 9,00 do 14,00 sati.

Zahtjev se podnosi isključivo na obrascu koji je moguće podići na šalterima 10, 11 i 12 u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3 – prizemlje te na web stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke – APOS Grada Rijeke www.apos.hr

Sve informacije vezane za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, Rijeka, Titov trg 3 osobno ili putem telefona 209-341, te putem maila pos.lista.2023@rijeka.hr

Za zahtjeve koji su nepotpuni, Povjerenstvo za kupnju stanova po programu POS-a (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) će odrediti rok od osam (8) dana od dana predaje zahtjeva da se upotpune potrebnom dokumentacijom.

Podnositelju zahtjeva, koji nakon isteka navedenog roka zahtjev ne upotpuni potrebnom dokumentacijom neće se bodovati kriteriji za koje nisu dostavljeni dokazi (dokumentacija navedena pod 4.-26.), a ukoliko se radi o dokumentaciji kojom se dokazuje pravo na kupnju stana odnosno uvrštenje na Listu prvenstva (dokumentacija navedena pod 1.-3.) zahtjev se neće uzeti u razmatranje.

V. LISTA PRVENSTVA

Prijedlog Liste prvenstva sadrži:

– naziv, mjesto i datum utvrđivanja,
– redni broj prvenstva podnositelja zahtjeva,
– prezime, ime i adresu podnositelja zahtjeva,
– broj bodova po pojedinim uvjetima i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,
– ukupan zbroj bodova za svakog pojedinog podnositelja zahtjeva,
– legendu i upute.

Prijedlog Liste prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Grada (Titov trg 3, prizemlje) i na web stranicama Grada Rijeke – www.rijeka.hr

Podnositelj zahtjeva ima pravo podnijeti prigovor na utvrđeni redoslijed na prijedlogu Liste prvenstva i na obavljeno bodovanje.
Prigovor se podnosi gradonačelniku putem Povjerenstva, u roku od osam (8) dana od dana objave prijedloga Liste prvenstva.
Odluka gradonačelnika donesena po podnesenom prigovoru je konačna.

Listu prvenstva utvrđuje Povjerenstvo nakon što gradonačelnik donese odluke po podnijetim prigovorima.

Lista prvenstva sadrži:

– redni broj redoslijeda  podnositelja zahtjeva,
– prezime, ime i adresu podnositelja zahtjeva,
– broj bodova po pojedinim uvjetima i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,
– ukupan zbroj bodova za svakog pojedinog podnositelja zahtjeva,
– legendu i upute.

Lista prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči Grada (Titov trg 3, prizemlje) te na web stranicama Grada Rijeke – www.rijeka.hr i na web stranicama APOS-a Grada Rijeke – www.apos.hr

Lista prvenstva utvrđuje se na rok od tri godine od njene konačnosti, uz mogućnost produljenja.

Lista prvenstva dostavlja se APOS-u Grada Rijeke, koji na temelju iste obavlja prodaju raspoloživih stanova.

VI. KUPNJA STANA

Na temelju poziva APOS-a, podnositelj zahtjeva pred Povjerenstvom obavlja  izbor stana prema redoslijedu uvrštenosti na Listu prvenstva i sklapa predugovor o kupnji stana, pri čemu prvenstvo na izbor i kupnju stana ima podnositelj zahtjeva  koji prvi puta stječe stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja.

Svi podnositelji zahtjeva najkasnije u trenutku izbora stana i sklapanja predugovora o kupnji stana daju pod kaznenom odgovornošću izjavu ovjerenu od javnog bilježnika da su svi dostavljeni podaci istiniti.

Podnositelji zahtjeva koji kupuju stan uz obročnu otplatu dužni su prije neposrednog izbora stana dokazati svoju platežnu (kreditnu) sposobnost.

Podnositelj zahtjeva ima pravo na kupnju jednog stana temeljem Liste prvenstva na koju je uvršten.

Podnositelj zahtjeva ima pravo kupiti stan koji je odgovarajući u odnosu na broj članova obiteljskog domaćinstva u trenutku izbora stana i sklapanja predugovora o kupnji stana uz dostavu dokumentacije (izvadak iz matice rođenih, izvadak iz matice vjenčanih i druga odgovarajuća dokumentacija).

Odgovarajućim stanom smatra se stan veličine oko 35 m² korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m².

Podnositelj zahtjeva ima pravo kupiti i manji, odnosno veći stan od opisanog stana ako je takav stan raspoloživ, pod uvjetom da razlika ukupne površine stana koji se kupuje ne prelazi 20 m².

Izuzetno, u slučaju kada APOS raspolaže stanom za koji na Listi prvenstva nema podnositelja zahtjeva kojima je raspoloživi stan odgovarajući u odnosu na broj članova obiteljskog domaćinstva, kupnja raspoloživog stana omogućit će se onom podnositelju zahtjeva koji je uvršten na Listu prvenstva i zainteresiran je za kupnju takvog stana, bez obzira na broj članova njegova obiteljskog domaćinstva uvažavajući red prvenstva na Listi prvenstva.

Podnositelj zahtjeva koji je uvršten na Listu prvenstva, a koji se ne odazove pozivu APOS-a na izbor stana i zaključivanje predugovora o kupnji stana ne gubi mogućnost kupnje stana temeljem Liste prvenstva na koju je uvršten, već gubi pravo izbora stana po redoslijedu Liste prvenstva na koju je uvršten.

U slučaju da se podnositelj zahtjeva naknadno odazove, ima pravo izbora između stanova koji su u tom trenutku raspoloživi za prodaju, sukladno uvjetima iz članka 30. Odluke koji se odnose na veličinu stana koji podnositelj zahtjeva može kupiti.

Podnositelj zahtjeva koji se uredno odazvao pozivu APOS-a, ali nije iskoristio mogućnost kupnje stana koji je u trenutku odabira bio raspoloživ za prodaju, ne gubi mogućnost kupnje stana temeljem Liste prvenstva na koju je uvršten već istu može iskoristiti nakon što su svi podnositelji zahtjeva uvršteni na Listu prvenstva pozvani na izbor stana i sklapanje predugovora o kupnji stana, ako se u roku važenja Liste prvenstva pojave novi stanovi raspoloživi za prodaju odnosno ukoliko se neki od stanova koji su bili raspoloživi za prodaju nisu prodali, sve sukladno redu prvenstva podnositelja zahtjeva.