Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača za pedagošku 2019./2020. godinu.

Na temelju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019./2020. („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/19) Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava
na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača za pedagošku 2019./2020.g.

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 11. srpnja 2019. godine, donijelo je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019./2020. godinu.

U pedagoškoj 2018./2019. godini, roditelji koji su upisali dijete u jedan od vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke sudjelovali su u mjesečnoj cijeni cjelodnevnog programa iznosom od 720,00 kn, i poludnevnog programa iznosom od 385,00 kn. Grad Rijeka uplaćivao je dječjim vrtićima preostali iznos do pune mjesečne cijene programa. Na taj način roditeljima se pružila mogućnost izbora dječjeg vrtića, a da pritom cijena redovitog programa za roditelje bude jednaka cijeni u gradskim vrtićima.

Sukladno Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019./2020. godinu redoviti program predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača sufinancira se od 1. rujna do 31. prosinca 2019. godine istim mjesečnim iznosom po djetetu kao u prethodnoj 2018./2019. godini. Roditelji će sudjelovati istim iznosom u punoj mjesečnoj cijeni programa drugih osnivača, i to: redovitog 10-satnog programa sa 720,00 kuna ili redovitog 6-satnog programa sa 385,00 kuna, samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke.

Grad Rijeka uplaćivat će dječjim vrtićima preostali iznos do pune mjesečne cijene programa. Do kraja tekuće proračunske godine primjenjivati će se  sufinanciranje sa sada važećim iznosima, a novi način sufinanciranja sa većim iznosima počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2020. godine.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, dječji vrtići drugih osnivača dužni su se prijaviti na javni poziv Grada Rijeke u propisanoj formi te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojim dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija.

Pravo podnošenja prijave na javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke, koji su utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke i koji su u prošloj pedagoškoj godini poštivali odredbe ugovora o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja.

Prijavu na javni poziv odgovorna osoba Ustanove obavezno podnosi putem pošte. Odgovorna osoba  je dužna obrazac nakon ispunjavanja vlastoručno potpisati i uz propisanu dokumentaciju poštom dostaviti Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo. Prijava se smatra valjanom ako je podnesena pravovremeno s potpunom dokumentacijom. Dopunjena dokumentacija uz prijavu na javni poziv može se razmatrati samo ukoliko postoje objektivni razlozi za njezinu dostavu izvan roka utvđenog za podnošenje prijava.

Sve dostavljene prijave obradit će i ocijeniti Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, sukladno:

 • Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13)
 • Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10)
 • Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97)
 • Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 83/01)
 • Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“ broj 105/02, 55/06 i 121/07)
 • Pravilniku o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 114/02)
 • Odluci o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 5/15)

uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 1. Izvadak iz registra Trgovačkog suda ne stariji od 6 mjeseci,
 2. Rješenje Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji o odobrenju provođenja programa,
 3. Financijsko izvješće za 2018. godinu koje je predano u FINA-u s pripadajućim bilješkama
 4. Preslika suglasnosti nadležnog ministarstva za provedbu verificiranih programa (kraći, posebni, alternativni),
 5. Preslike Rješenja sanitarne i prosvjetne inspekcije u pedagoškoj godini 2018./2019., odnosno izjava da nije bilo inspekcije,
 6. Preslika ugovora o pripremi hrane, preslika primjera jelovnika za 2018./2019. godinu,
 7. Certifikat ili drugi dokaz o verifikaciji implementiranog HACCP sustava,
 8. Adresa mrežnih stranica dječjeg vrtića, fotografija oglasne ploče u dječjem vrtiću odnosno dokaz da na drugi prikladni način dječji vrtić obavještava javnost o svom radu.

Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnoj stranici Grada Rijeke.

Rok za podnošenje prijave je do  8. kolovoza 2019. godine

Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na  mrežnoj stranici e usluga Grada Rijeke: http://gov.rijeka.hr/

Skip to content