Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača. Rok za podnošenje prijave je do 10. listopada 2017. godine.

Na temelju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2017./2018. („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/17) Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo objavljuje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača

 

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. rujna 2017. godine, donijelo je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2017./2018. godinu.

Sukladno navedenom Programu, redoviti program predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača sufinancira se s mjesečnim iznosom po djetetu od 1015,00 kn za cjelodnevni program ili s mjesečnim iznosom od 710,00 kn za poludnevni program.

Grad Rijeka će sufinancirati predškolsku djelatnost u vrtićima drugih osnivača u redovitom 10-satnom i 6-satnom programu samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke.

Redoviti program ranog i predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača sufinancirat će se s mjesečnim iznosom po djetetu od 1015,00 kn za cjelodnevni program ili s mjesečnim iznosom od 710,00 kn za poludnevni program.

Programom je planirano sufinanciranje predškolske djelatnosti u vrtićima drugih osnivača na način da se uz postojeći iznos sufinanciranja redovitog cjelodnevnog i poludnevnog programa sufinancira svaki verificirani posebni program koji obogaćuje redoviti cjelodnevni ili poludnevni program za još 5% na iznos programa, ali samo ukoliko se isti dodatno ne naplaćuju od roditelja-korisnika usluga. Također će se sufinancirati jaslički program povećanjem sufinanciranja za 20% na cijenu redovitog cjelodnevnog, odnosno poludnevnog programa.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, dječji vrtići drugih osnivača dužni su se prijaviti na javni poziv Grada Rijeke u propisanoj formi te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojim dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija.

Pravo podnošenja prijave na javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke i koji su utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke. Prijavu na javni poziv pristupnik obavezno podnosi putem pošte. Pristupnik je dužan obrazac nakon ispunjavanja vlastoručno potpisati i uz propisanu dokumentaciju poštom dostaviti Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo. Prijava se smatra valjanom ako je podnesena pravovremeno s potpunom dokumentacijom. Dopunjena dokumentacija uz prijavu na javni poziv može se razmatrati samo ukoliko postoje objektivni razlozi za njezinu dostavu izvan roka utvđenog za podnošenje prijava.

Sve dostavljene prijave obradit će i ocijeniti Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, sukladno:

 • Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13)
 • Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10)
 • Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97)
 • Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 83/01)
 • Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“ broj 105/02, 55/06 i 121/07)
 • Pravilniku o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 114/02)
 • Odluci o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje („Narodne novine“ broj 5/15)

Uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti sljedeće dokumente: 

 1. Izvadak iz registra Trgovačkog suda ne stariji od 6 mjeseci,
 2. Rješenje Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji o odobrenju provođenja programa,
 3. Financijsko izvješće za 2016. godinu koje je predano u FINA-u s pripadajućim bilješkama,
 4. Presliku suglasnosti nadležnog ministarstva za provedbu verificiranog posebnog programa,
 5. Presliku isprave o osposobljenosti stručnih djelatnika za provođenje verificiranog posebnog programa sukladno članku 6. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97),
 6. Preslike Rješenja sanitarne i prosvjetne inspekcije u pedagoškoj godini 2016./2017., odnosno izjava da nije bilo inspekcije,
 7. Presliku ugovora o pripremi hrane, preslika primjera jelovnika za 2016./2017. godinu,
 8. Certifikat ili drugi dokaz o verifikaciji implementiranog HACCP sustava,
 9. Adresa mrežnih stranica dječjeg vrtića, fotografija oglasne ploče u dječjem vrtiću odnosno dokaz da na drugi prikladni način dječji vrtić obavještava javnost o svom radu.

Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnoj stranici Grada Rijeke.
Rok za podnošenje prijave je do  10. listopada  2017. godine
Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.