Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade raspisao je Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Grada Rijeke.

Temeljem Odluke o financiranju projekata (KLASA: 910-06/23-01/00509, URBROJ: 533-06-23-0005) u okviru poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI“, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., od 8. rujna 2023. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Rijeke objavljuje

 Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Grada Rijeke

I.

Temeljem Odluke o financiranju projekata (KLASA: 910-06/23-01/00509, URBROJ: 533-06-23-0005) u okviru poziva „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI“, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Gradu Rijeci odobreno je financianje projekta „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ (u daljnjem tekstu: „RInkluzija“) u sklopu kojega je predviđen odabir i zapošljavanje pomoćnika u nastavi (u daljnjem tekstu: pomoćnici) za učenike s teškoćama u razvoju, a koji su na temelju rješenja o primjerenom programu obrazovanja integrirani u redovni sustav osnovnoškolskog obrazovanja u školama čiji je osnivač Grad Rijeka ili pohađaju posebnu odgojno-obrazovnu ustanovu čiji je osnivač Grad Rijeka.

II.

Pomoćnik je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

III.

Poslovi pomoćnika su pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

IV.

Pomoćnici će se u okviru projekta „RInkluzija“ zaposliti u Centru za odgoj i obrazovanje i rasporediti u osnovnim školama Grada Rijeke, a odabir osoba koje će izvršavati poslove pomoćnika izvršit će projektni tim.

V.

Prijaviti se mogu osobe:

  • koje imaju minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
  • protiv kojih nije pokrenut kazneni postupak.

VI.

S odabranim pomoćnicima sklopit će se ugovori o radu u trajanju do 21. lipnja 2024. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

VII.

Uz prijavu na javni poziv, kandidati za pomoćnike dužni su priložiti:

  • zamolbu za posao (vlastoručno potpisanu, navesti kontakt broj mobitela i elektroničke pošte),
  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika),
  • neovjerenu presliku osobne iskaznice,
  • dokaz o nekažnjavanju za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti (neovjerena preslika uvjerenja o nekažnjavanju – ne starija od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva),
  • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika (neovjerena preslika), ukoliko kandidat ima završen program edukacije za poslove pomoćnika.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika uz uvjet da isti završe prije početka rada.

Grad Rijeka zadržava pravo uvida u originale dokumenata.

VIII.

Prijave se podnose preporučenom poštanskom pošiljkom na sljedeću adresu:

Grad Rijeka, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Korzo 16, 51000 Rijeka s napomenom Prijava za pomoćnike u nastavi. Prijave se mogu podnijeti i osobno u Pisarnicu Grada Rijeke, Titov trg 3, 51000 Rijeka.

Rok za podnošenje prijava je 12. listopada 2023. godine. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na Javni poziv osoba daje privolu za prikupljanje i obradu svih unaprijed navedenih osobnih podataka te privolu za testiranje za navedena radna mjesta, a sve u svrhu zapošljavanja.

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima ovog poziva, bit će pozvani na razgovor.

Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 209-394 i na e-mail adresu: marija.japundza-broznic@rijeka.hr

IX.

Ovaj javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

PRIVREMENA PROČELNICA
Vlasta Linić     

esf-op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-logo-prigodni-boja