Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za sudjelovanje u radu Prometnih jedinica mladeži Grada Rijeke – studenata.

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA I OSNOVA OBJAVE

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijava kandidata za sudjelovanje u radu Prometnih jednica mladeži Grada Rijeke – studenata u 2019. godini.

Osnova objave Javnog poziva proizlazi iz članka 5. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ Republike Hrvatske broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) i Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke, KLASA:023-01/19-04/38-45, URBROJ:2170/01-15-00-19-10, od 13. svibnja 2019. godine.

 

 1. OPIS I MJESTO OBAVLJANJA POSLOVA PRIPADNIKA PROMETNIH JEDINICA MLADEŽI – STUDENATA

2.1.      Opis poslova:

 • upravljanje prometom na raskrižjima i drugim mjestima,
 • nadzor prometa u mirovanju (nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila),
 • pružanje informacija odnosno pomoći domaćim i stranim gostima pri snalaženju u prometu.

2.2.      Mjesto obavljanja poslova:

 • na području grada Rijeke.
 1. UVJETI ZA PRIPADNIKE PROMETNIH JEDINICA MLADEŽI – STUDENATA

Uvjeti koje moraju ispunjavati pripadnici Prometnih jedinica mladeži – studenata su:

 • hrvatski državljani,
 • navršenih 18 godina starosti,
 • redovni studenti,
 • primjerenost u učenju, ponašanju i radu,
 • nekažnjavanost,
 • zdravstvena sposobnost.

 

 1. SADRŽAJ PRIJAVE KANDIDATA NA JAVNI POZIV

Uz Prijavu na javni poziv u pisanom obliku, kandidati su dužni priložiti:

 • potvrdu fakulteta o statusu redovnog studenta (upisu studentske godine),
 • potvrdu liječnika obiteljske/opće medicine o zdravstvenoj sposobnosti (da osoba ne boluje od kroničnih/duševnih bolesti,
 • potvrdu o nekažnjavanju izdanu od strane Općinskog suda ili putem sustava e-Građani,
 • presliku osobne iskaznice ili prijave boravišta,
 • kratki životopis.

 

Pisana prijava kandidata na ovaj Javni poziv treba sadržavati sljedeće podatke:

 • ime i prezime,
 • datum i godina rođenja,
 • adresa stanovanja,
 • broj telefona/mobitela,
 • e-mail adresa,
 • obrazovanje,
 • poznavanje stranog/ih jezika,
 • posjedovanje vozačke dozvole.

 

 1. UTVRĐENJE PREDNOSTI PRI ODABIRU KANDIDATA

Prednost pri odabiru imati će kandidati koji poznaju strane jezike i imaju položen vozački ispit.

 

 1. PODRŠKA PRIJAVITELJIMA

Za sve dodatne informacije, tumačenja i pojašnjenja Prijavitelji mogu poslati upit Odjelu, na adresu elektronske pošte: eugenija.peric@rijeka.hr, te se mogu obratiti Odjelu na broj telefona 209-605, Eugenija Perić, prof., savjetnica 1 za programe tehničke kulture, svakim radnim danom u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

 

 1. NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA PRIJAVE PROJEKATA I PROGRAMA

Prijave kandidata za sudjelovanje u radu Prometnih jedinica mladeži Grada Rijeke – studenata po ovom Javnom pozivu obvezno se dostavljaju u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati ime, prezime i adresa Prijavitelja (kandidata), poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na adresu:

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu
Pisarnica – Trpimirova 2/III
51 000 RIJEKA
s naznakom: “Ne otvaraj – Prijava na Javni poziv za prijem kandidata u Prometnu jedinicu mladeži

Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je srijeda, 29. svibnja 2019. godine, do 15.00 sati, bez obzira na način dostave.

 

 1. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

8.1.      Koja je dostavljena protivno odredbama iz točke 7. ovog Javnog poziva (npr. izvan roka, elektronskom poštom ili telefaxom);

8.2.      Čiji sadržaj nije sukladan odredbama iz točke 4. ovog Javnog poziva (nepotpune prijave);

8.3.      Koja je pisana rukom ili pisaćim strojem, odnosno nije izrađena na računalu.

 

 1. POSTUPAK ODABIRA KANDIDATA I UKLJUČENI SUBJEKTI

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu Grada Rijeke dostaviti će Policijskoj upravi Primorsko-goranskoj na razmatranje pravodobno i na ispravan način podnijete Prijave (točka 7. Javnog poziva), koja će provesti daljnji postupak utvrđenja udovoljenja formalnim uvjetima iz ovog Javnog poziva (točke 3. i 4. Javnog poziva), kao i postupak utvrđenja prednosti pri odabiru kandidata (točka 5. Javnog poziva), po čemu su isti dužni proći Program osposobljavanja pripadnika Prometne jedinice mladeži kojega provodi Policijska uprava Primorsko-goranska. Po završetku Programa osposobljavanja Policijska uprava primorsko-goranska provesti će testiranje, a za pripadnike Prometnih jedinica mladeži – studenata biti će odabrano sveukupno 16 kandidata na osnovi ostvarenih bodova kao i na osnovi uspješnog svladanog praktičnog dijela obuke, po čemu će isti biti primljeni u Prometne jedinice mladeži – studenata.

Za kandidata koji se ne odazove ili neredovito polazi Program osposobljavanja smatrat će se da je povukao Prijavu na Javni poziv.

Po formiranju Prometnih jedinica mladeži – studenata, nadzor nad njihovim radom, te način i vrijeme djelovanja istih provoditi će odnosno određivati Policijska uprava Primorsko – goranska.

 

 1. OPERATIVNA REALIZACIJA PROGRAMA PROMETNIH JEDINICA MLADEŽI – STUDENATA

Nositelj operativne realizacije programa „Prometne jedinice mladeži – studenata“ je Autoklub „Rijeka“, putem koje pravne osobe će se financirati trošak rada pripadnika Prometnih jedinica mladeži – studenata.

 

 1. VRIJEME ANGAŽMANA I BROJ PRIPADNIKA PROMETNIH JEDINICA MLADEŽI – STUDENATA

Prometne jedinice mladeži – studenata biti će u pravilu angažirane tijekom mjeseca srpnja (8 pripadnika) i mjeseca kolovoza (8 pripadnika) 2019. godine, a po potrebi i do kraja 2019. godine.

 

 1. NAČIN OBJAVE I PLANIRANO VRIJEME OTVORENOSTI OVOG JAVNOG POZIVA

12.1.    Ovaj Javni poziv predmet je objave na internet stranicama Grada Rijeke, s istaknutom poveznicom na naslovnoj stranici www.rijeka.hr kao i na Internet stranicama Studentskog centra Rijeka, www.scri.uniri.hr.

12.2.    Planirano vrijeme otvorenosti ovog Javnog poziva je osam (8) dana, od 22. svibnja 2019. godine do 29. svibnja 2019. godine.

v.d. Pročelnika
Renato Kostović, dipl.iur.