Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za darovite učenike 3. i 4. razreda srednjih škola i studente u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. godini

Temeljem Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata  (“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/16) te Odluke gradonačelnika Grada Rijeke od 18. listopada 2021. godine  (KLASA: 023-01/21-04/151-6, URBROJ: 2170/01-15-00-21-1)  Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo raspisuje

Natječaj za dodjelu stipendija
za darovite učenike 3. i 4. razreda
srednjih škola i studente
u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

Grad Rijeka dodjeljuje 14 stipendija za darovite učenike 3. i 4. razreda srednjih škola i 33 stipendije za darovite studente, i to:

 • u mjesečnom iznosu od 850,00 kuna za razdoblje od 9 mjeseci, za korisnike stipendije koji se školuju u Rijeci,
 • u mjesečnom iznosu od 1.100,00 kuna za razdoblje od 9 mjeseci, za korisnike stipendije koji se školuju izvan Rijeke.

1. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima redoviti učenik 3. i 4. razreda srednje škole i redoviti student (stručnog studija, preddiplomskog studija, diplomskog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija te specijalističkog diplomskog stručnog studija) koji ispunjava sljedeće uvjete:

a) da je državljanin Republike Hrvatske,
b) da ima prebivalište na području grada Rijeke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci do dana objave Natječaja,
c) da nije stariji od 24 godine do dana objave Natječaja,
d) da je postigao opći uspjeh u posljednje dvije godine obrazovanja, i to:

 • redoviti učenik srednje škole – najmanje srednju ocjenu 4,5 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi,
 • redoviti student – najmanje srednju ocjenu 4,5 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi, odnosno najmanje srednju ocjenu 4,0 i najmanje 55 ECTS bodova za svaku studijsku godinu na visokom učilištu.

Napomena:
Redoviti učenik/redoviti student ne može u vrijeme sklapanja ugovora niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju.

Redoviti učenici i redoviti studenti koji su u školskoj /akademskoj  2021./2022. godini korisnici stipendija iz drugog izvora, mogu se prijaviti na Natječaj, ali se iste moraju odreći u slučaju da dobiju stipendiju Grada Rijeke.

2. Prijavu na Natječaj pristupnik obavezno ispunjava u elektroničkom obliku na obrascu (on-line pristupnica) dostupnoj na internetskoj stranici e-usluga Grada Rijeke koju je dužan nakon ispunjavanja ispisati, vlastoručno potpisati, a zatim uz nju priložiti i sljedeću dokumentaciju:

 • životopis (napisan na računalu),
 • preslike svjedodžbi/prijepise ocjena koji uključuju i ostvarene ECTS bodove za posljednje dvije godine obrazovanja (odvojene po godinama),
 • uvjerenje o upisu u tekuću školsku/akademsku 2021./2022. godinu,
 • domovnicu (preslika),
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od mjesec dana),
 • dva mišljenja profesora – mentora na propisanim obrascima,
 • Izjavu da ne prima drugu stipendiju odnosno da se odriče druge stipendije u slučaju da dobije stipendiju Grada Rijeke
 • Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.

Ukoliko pristupnik ima, prilaže:

 • preslike diploma, odnosno priznanja sa natjecanja županijskog, državnog ili međudržavnog značenja (učenik srednje škole postignuća na natjecanjima tijekom 7. i 8. razreda osnovne škole te srednjoškolskog obrazovanja; student postignuća na natjecanjima tijekom srednjoškolskog i visokog obrazovanja),
 • potvrde o objavljenim radovima ili potvrde visokog učilišta o nagradama dobivenim tijekom obrazovanja.

3. Kriterijima za izbor korisnika stipendije Grada Rijeke za darovite učenike 3.i 4. razreda srednjih škola i studenata koji su sastavni dio Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata (“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/16) definiran je način bodovanja pristupnika za dodjelu stipendija.

4. Obrasci za  mišljenje  profesora,  izjava  učenika/studenta  da  ne  prima  drugu  stipendiju odnosno  da  se  odriče  druge  stipendije  u  slučaju  da  dobije  stipendiju Grada  Rijeke, izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka nalazi se u dnu ove obavijesti, odnosno e-usluga Grada Rijeke ili se mogu podignuti u Pisarnici Grada Rijeke, Trpimirova 2/III, Rijeka, radnim danom od 8,30 do 15,30 sati.

5. Svi pristupnici Natječaju koji ispunjavaju uvjete bit će putem internetske pošte (e-maila) pozvani na psihologijsko testiranje u subotu, 13. studenog 2021. godine.

Pristupnik koji se ne odazove testiranju toga dana bit će isključen iz daljnjeg postupka natječaja.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Natječaja.

Prijave (on-line pristupnica – ispisana i vlastoručno potpisana) s traženom dokumentacijom primaju se radnim danom, od 8,30 do 15,30 sati u Pisarnici Grada Rijeke, Trpimirova 2/3, Rijeka ili se dostavlja putem pošte na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 51000 Rijeka, Trpimirova 2, s naznakom “Natječaj za dodjelu stipendija za darovite učenike i studente”.

Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskog žiga na poslanoj prijavi putem pošte odnosno datum na prijemnom štambilju na predanoj prijavi u Pisarnici Grada Rijeke.

Prijave koje nisu podnesene na on-line pristupnici i nisu vlastoručno potpisane, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati. Također, prijava se neće smatrati valjanom ukoliko  podaci u elektroničkoj prijavi nisu identični s podacima u ispisanoj prijavi koja je dostavljena putem pošte.

Ukoliko nakon isteka roka za podnošenje prijave, pristupnik dopuni nepotpunu dokumentaciju koju je priložio uz prijavu na Natječaj, prijava se neće uzeti u razmatranje.

Osobe koje se prijave na Natječaj svojom prijavom i Izjavom o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka daje suglasnost da se njihovi osobni podaci prikupljaju, čuvaju i objave na rang-listama učenika i studenata koji su sudjelovali na Natječaju, sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

6. Prijedlozi rang-lista objavit će se na oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3 i na internetskim stranicama Grada Rijeke, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj.