Ravnatelj Edvin Liverić-Bassani Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku upućuje Poziv za predlaganje članova Programskog savjeta galerije Kortil.

Pisani i obrazloženi prijedlozi mogu se predati do 31. srpnja 2019. godine

Temeljem Članka 4. Poslovnika o radu programskog savjeta Galerije Kortil, ravnatelj Edvin Liverić-Bassani Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku upućuje:

Poziv za predlaganje članova Programskog savjeta
Galerije Kortil

Pozivaju se institucije, udruge i pojedinci iz područja muzejsko-galerijske djelatnosti odnosno vizualni umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za imenovanje članova Programskog savjeta galerije Kortil. Za članove Programskog savjeta mogu se predložiti kulturni djelatnici i umjetnici iz muzejsko-galerijske djelatnosti odnosno vizualnih umjetnosti. Programski savjet Galerije Kortil je savjetodavno tijelo ravnatelja ustanove Hrvatski kulturni dom na Sušaku koje imenuje ravnatelj na vrijeme od četiri godine.
Programski savjet Galerije Kortil ima tri člana, a čine ga: jedan član iz reda radnika Ustanove (Voditelj Galerije Kortil) i dva vanjska člana iz reda stručnjaka s područja muzejsko-galerijske djelatnosti odnosno vizualnih umjetnosti. Članove Programskog savjeta Galerije Kortil imenuje ravnatelj nakon provedenog javnog poziva.
Programski savjet Galerije Kortil je stručno savjetodavno tijelo ravnatelja, stoga obavlja sljedeće zadatke: daje ravnatelju prijedlog godišnjeg programa Galerije Kortil; prati i procjenjuje provođenje programa u Galeriji Kortil, a na osnovu posjećivanja izložbenih programa; prati aktualna događanja na području suvremene produkcije u vizualnim i audiovizualnim umjetnostima u zemlji i inozemstvu; brine za zastupljenost programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u programu Galerije; predlaže izložbene programe i prateće aktivnosti i tijekom godine; daje savjete, mišljenja i preporuke važne za rad Galerije Kortil te po potrebi daje savjete i prijedloge vezano uz korištenje resursa u komercijalne svrhe.

Predlagatelji su dužni dostaviti: pisani i obrazloženi prijedlog osobe čije imenovanje predlažu i kratki životopis kandidata.

Pisani prijedlozi mogu se poslati poštom ili predati do 31. srpnja 2019. godine na adresu:

Galerija Kortil
Hrvatski kulturni dom na Sušaku
Strossmayerova 1
51000 Rijeka
S naznakom: Prijedlog kandidata za članove Programskog savjeta Galerije Kortil