Socijalni program Grada Rijeke ima prioritet u proračunu, usprkos svim rezovima i smanjivanjima koje smo morali provesti po drugim stavkama, kazao je gradonačelnik Vojko Obersnel prihvaćajući čitav niz zaključaka vezanih za socijalnu pomoć po različitim kriterijima i osnovama. Riječ je prije svega o socijalnom ulaganju u ranu skrb i obrazovanje socijalno ugrožene djece i mladih za što će se u ovoj godini iz proračuna izdvojiti preko 10 milijuna kuna, zaključeno je na gradonačelnikovom kolegiju.

O tome koliko Grad Rijeka godinama sustavno ulaže u ranu skrb i obrazovanje socijalno ugrožene djece i mladih govorila je pročelnica Ankica Perhat, naglasivši kako je najbolja socijalna politika ona koja omogućuje zapošljivost i koja omogućuje pokrivanje svih troškova prosječne obitelji. No, kako je to u našem društvu teško ostvarivo, postoji čitav niz mjera koje se provode putem Socijalnog programa Grada Rijeke, kazala je Perhat.

Socijalni program Grada Rijeke ima prioritet u proračunu, usprkos svim rezovima i smanjivanjima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz socijalnu pomoć namijenjenu cjelokupnim kućanstvima, poput podmirenja troškova stanovanja, socijalno ugrožena djeca i mladi u Rijeci mogu ostvariti pravo na potpuno ili djelomično podmirenje troškova boravka u jaslicama i vrtićima, troškova marende u osnovnoj školi i obroka u produženom ili cjelodnevnom boravku u osnovnoj školi, dobivanje poklon-bona za nabavu školskih knjiga za osnovnu školu te pravo na podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza ako redovito pohađaju srednju školu ili fakultet. Ta su prava stekla ukupno 2832 riječka djeteta i mlade osobe, u dobi od 0 do 29 godina, koji će se tijekom pedagoške/školske/akademske godine koristiti s ukupno 4690 oblika pomoći.
Pravo na podmirenje troškova boravka u jaslicama i vrtićima u ovoj pedagoškoj godini steklo je 736 riječke djece, u dobi od nekoliko mjeseci do sedme godine života, od kojih većina ima pravo na potpuno podmirenje troškova boravka. No, i ostala djeca koja borave u jaslicama i vrtićima Grada Rijeke također koriste pogodnosti socijalne politike Grada Rijeke, budući da se cijena vrtića, usprkos poskupljenjima energenata i drugih troškova te ulaganjima u proširenje i gradnju novih vrtića, već godinama nije mijenjala, naglasio je gradonačelnik Obersnel. Za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima u pedagoškoj godini Grad je osigurao 3 900 000 kuna.
Pravo na potpuno podmirenje troškova marende u osnovnoj školi u ovoj školskoj godini steklo je 1366 učenika. Za podmirenje troškova marende organizirane u osnovnoj školi Grad je osigurao 1.950.000 kuna. Poklon-bon za nabavu školskih knjiga za osnovnu školu, u vrijednosti od 250 do 1000 kuna, ovisno o razredu koji dijete pohađa i uvjetu Socijalnog programa Grada Rijeke koje ostvaruje, dobilo je 1189 učenika za što je Grad Rijeka izdvojio 500.000 kuna.
Pravo na potpuno podmirenje troškova prijevoza javnim gradskim prijevozom na linijama na kojima javni prijevoz obavlja KD Autotrolej d.o.o. steklo je 808 učenika i studenata, za što će se u školskoj/akademskoj osigurati oko 1.000.000 kuna.

Grad Rijeka, putem Socijalnog programa Grada Rijeke ulaže u socijalno ugroženu djecu i mlade kako bi spriječio dramatične i dalekosežne posljedice siromaštva ili drugih nepovoljnih okolnosti u kojima žive. Za provedbu socijalnih mjera, kojima će se u 2015./2016. godini koristiti ukupno 2832 djeteta i mlade osobe iz socijalno ugroženih obitelji, osigurano je oko 10 milijuna kuna, odnosno 3 372,17 kn po djetetu, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju.

Marko Filipovic i Ankica PerhatNovčana potpora za opremu novorođenog djeteta za 2016. godinu
U gradu Rijeci se od 1991. godine bilježi negativan prirodni prirast. Stoga je Grad Rijeka i donio mjere populacijske politike u svojoj Strategiji razvoja za razdoblje od 2014.-2020. godine. Jedna od mjera je pravo na jednokratnu novčanu potporu za opremu novorođenog djeteta pa će Grad Rijeka i u ovoj godini, svakom roditelju, koji je hrvatski državljanin i ima prebivalište na području grada Rijeke ili je strani državljanin sa stalnim boravkom u Rijeci, za svako dijete rođeno od 1. siječnja 2016. godine, dodijeliti jednokratnu novčanu potporu za opremu novorođenčeta u visini od 1.500,00 kuna. Za ostvarivanje ovog prava roditelj je dužan u roku od šest mjeseci od rođenja djeteta dostaviti Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb djetetov izvod iz matične knjige rođenih, osobnu iskaznicu roditelja te presliku tekućeg računa ili štedne knjižice.

Uz navedeno, kao jedno od prava iz socijalne skrbi moguće je ostvariti i dodatno pravo na poklon-bon za nabavu opreme novorođenčeta u iznosu od 2.000,00 kuna. Pravo na ovu pomoć može ostvariti korisnik koji ispunjava uvjete iz Odluke o socijalnoj skrbi, a može se ostvariti do navršenih 12 mjeseci života djeteta. Procjenjuje se da će ovaj oblik pomoći u 2016. godini koristiti oko 100-njak korisnika, za što je u Proračunu Grada Rijeke za 2016. godinu osigurano 200.000,00 kuna.

Na kolegiju je predstavljen i čitav set drugih pomoći koje proizlaze iz Odluke o socijalnoj skrbi, o čijoj visini odluku donosi gradonačelnik. Tako će pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja moći ostvariti najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu i najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu. Ta je pomoć utvrđena u visini od 50% iznosa najamnine, odnosno najviše do iznosa od 1.000,00 kuna mjesečno. Što se tiče pomoći za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine, odnosno podstanarine, pravo na tu pomoć može ostvariti korisnik ako ispunjava uvjet prihoda ili socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Radi se o jednoj od objektivno najugroženijih kategorija stanovnika grada Rijeke. Podstanari su osobe koje osim gore navedene pomoći ne mogu ostvariti niti jedan drugi oblik subvencije troškova stanovanja (komunalne usluge, električna energija).
U toj kategoriji posebno su ugrožene obitelji odnosno višečlana kućanstva koje imaju i realno veće troškove stanovanja od samaca (npr. veća potrošnja el. energije, plina ..) te korisnici zajamčene minimalne naknade koji imaju izrazito niske prihode.

Za korisnike koji ispunjavaju socijalnu uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, ovisno o broju članova kućanstva, visina naknade utvrđuje se različito. Za samca ona iznosi 500,00 kuna mjesečno, za dvočlano kućanstvo iznosi 750,00 kuna mjesečno, za tročlano kućanstvo 750,00 kuna mjesečno, za četveročlano kućanstvo 800,00 kuna mjesečno, a ako kućanstvo ima više od četiri člana iznos se za svakog člana povećava za 100,00 kuna mjesečno do maksimalnog iznosa od 1.500, 00 kuna mjesečno. Za korisnike koji ispunjavaju uvjet prihoda u iznosu od 500 kuna mjesečno za samca te za višečlano kućanstvo u iznosu od 750,00 kuna mjesečno.

Pomoći za podmirenje troškova električne energije kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti samo onaj korisnik koji ispunjava socijalni uvjet, odnosno koji temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb Rijeka ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Visina novčane pomoći za podmirenje troškova električne energije iznosi za samca 150,00 kuna mjesečno, dvočlano kućanstvo 200,00 kuna mjesečno, tročlano kućanstvo 300,00 kuna mjesečno, četveročlan kućanstvo 400,00 kuna mjesečno, a ako kućanstvo ima više od četiri člana iznos se za svakog člana povećava za 50,00 kuna mjesečno.
Kad je riječ o sudjelovanju u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača korisnik-psihijatrijski bolesnik, na temelju nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda korisnik- samac koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode) sudjeluje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača u visini od 80% mjesečnog prihoda, Korisnik koji ima obitelj i s kojom živi u zajedničkom kućanstvu u visini od 40% mjesečnog prihoda, a Korisnik koji ima obitelj koja se uzdržava samo od prihoda Korisnika u visini od 20% mjesečnog prihoda.

Visina iznosa novčane pomoći za umirovljenike
Kako je pojasnila pročelnica Perhat, riječ je o pravu kojeg može ostvariti umirovljenik koji ispunjava uvjet mirovinskog prihoda, odnosno koji ima prebivalište na području grada Rijeke i čiji mjesečni iznos mirovine, u koji se uračunava i zaštitni dodatak za tekući mjesec, ne prelazi iznos od 1400,00 kuna. Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici su razvrstavani u dvije skupine; u prvoj skupini su oni čija mirovina iznosi 1000,00 kuna mjesečno ili manje, a u drugoj umirovljenici čija mirovina iznosi 1.000,01 kuna do 1.400,00 kuna.
Visina mjesečne novčane pomoći po gore navedenim skupinama u 2016.godini utvrđena je na način da umirovljenici prve skupine ostvaruju pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa mjesečne mirovine koju primaju i novčanog iznosa od 1.200,00 kuna, dok umirovljenici druge skupine ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 150,00 kuna.
Pravo na novčanu pomoć za umirovljenike nema umirovljenik ako na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor. Planirana sredstva za ovaj oblik pomoći u Proračunu Grada Rijeke u 2016. godini iznose 2.500.000,00 kuna.

65. kolegij gradonačelnikaZaključujući raspravu oko socijalnih prava gradonačelnik Vojko Obersnel je naglasio kako je glavnina sredstava koja se izdvajaju iz Proračuna namijenjena za djecu iz obitelji koja su socijalno ugrožena. “Riječ je o obiteljima koje ispunjavaju socijalne cenzuse koji su u Rijeci znatno viši od državnih, pa je zato kod nas i više korisnika, ali je to jedna od najboljih odlika riječkog socijalnog programa. Kada se zbroje sva izdvajanja, bilo izravna ili ona koja se izdvajaju kroz različite programe koje Grad Rijeke provodi u vrtićima i osnovnim školama, iznos koji se godišnje izdvaja iz proračuna premašuje 60 milijuna kuna”, kazao je gradonačelnik.

Građani koji žele mogu putem naše nagrađivane aplikacije provjeriti mogu li dobiti pomoći putem Socijalnog programa Grada Rijeke.

Prijedlog zaključka o financiranju rada stručnog suradnika-defektologa u Osnovnoj školi Pećine u 2016. godini (za 1/2 radnog vremena)
U Osnovnoj školi Pećine djeluje Odjel za dodatnu defektološku pomoć za učenike oštećena vida u kojem se provodi stručna pomoć za učenike osnovnih škola. Provođenjem individualnog odgojno-obrazovnog rada s učenicima pomaže im se u učenju i izvršavanju školskih obaveza te im se time olakšava školovanje. Plaća za rad jednog stručnog suradnika-defektologa osigurava se u državnom proračunu. U Školi je postojala potreba za još jednim stručnim suradnikom-defektologom pa se Škola u više navrata obraćala nadležnom Ministarstvu za odobrenje još jednog stručnog suradnika. Ministarstvo je tek u 2010. godini Školi dalo odobrenje za prijam novog stručnog suradnika s nepunim radnim vremenom (1/2 radnog vremena) na neodređeno vrijeme za potrebe korisnika s oštećenjem vida, a do tada je Grad Rijeka financirao jednog stručnog suradnika-defektologa za puno radno vrijeme za rad sa slabovidnom djecom. S obzirom je Školi i nadalje potreban stručni suradnik – defektolog za neposredno odgojnoobrazovni rad sa djecom oštećena vida (za ½ radnog vremena), Grad Rijeka je sukladno odredbama Zakona kao dio šire javne potrebe u školstvu Osnovnoj školi Pećine odobrio financiranje stručnog suradnika-defektologa (za ½ radnog vremena) u 2016. godini odnosno financijska sredstva u visini od 63.280,00 kuna