Ured Grada izradio je Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama za 2023. godinu u kojem su objedinjeni podaci dobiveni od nadležnih odjela Grada Rijeke koji provode javne natječaje za financiranje programa i projekata udruga u okviru svojih djelokruga rada.

Godišnjim planom raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama za 2023. godini, predviđena je ukupna vrijednost natječaja, okvirni broj planiranih ugovora, raspon sredstava namijenjenih financiranju pojedinog programa ili projekta, planirano vrijeme objave kao i vrijeme na koje se ostvaruje financijska podrška.

Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15 i 37/21) i Pravilnikom o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18) predviđena je obveza donošenja godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od strane jedinica lokalne i područne samouprave.