Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović prihvatio je Nacrt dokumentacije za prilagodbu na učinke klimatskih promjena, koji sadrži smjernice za pripremu infrastrukturnih projekata za klimatske promjene.

Nacrt dokumentacije izrađen je u skladu s Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture na klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027., koje je Europska komisija donijela 2021. godine. Priprema za klimatske promjene proces je uključivanja mjera ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe njima u razvoj infrastrukturnih projekata. Većina infrastrukture ima dugi vijek trajanja, odnosno uporabni vijek pa je tako veliki dio infrastrukture koja se danas upotrebljava u EU projektiran i izgrađen prije mnogo godina. Osim toga, većina infrastrukture koja će se financirati u razdoblju 2021.–2027. i dalje će se upotrebljavati u drugoj polovini stoljeća, pa i kasnije. Stoga je neophodno jasno utvrditi infrastrukturu koja je pripremljena za klimatski neutralnu i klimatski otpornu budućnost, ali i ulagati u nju.

Tehničke smjernice usklađene su s Pariškim sporazumom i klimatskim ciljevima EU-a, odnosno prate realističnu putanju smanjenja emisija stakleničkih plinova u skladu s novim klimatskim ciljevima EU-a za 2030. i ciljem klimatske neutralnosti do 2050. te poštuju načela razvoja otpornog na klimatske promjene. U slučaju infrastrukture čiji je očekivani vijek trajanja dulji od 2050. trebalo bi voditi računa i o njezinu radu, održavanju i konačnom stavljanju izvan upotrebe u uvjetima klimatske neutralnosti, što bi moglo uključivati aspekte kružnog gospodarstva. Također, tehničke smjernice poštuju načelo „energetska učinkovitost na prvom mjestu” te načelo „ne nanosi bitnu štetu”.

Prema uputama Europske komisije navedene smjernice treba uključiti u razvoj infrastrukturnih projekata i njihovu pripremu za klimatske promjene za razdoblje 2021.-2027.

Prilikom izrade Nacrta dokumentacije koristili su se i podaci navedeni u Studiji zelene infrastrukture Grada Rijeke iz rujna 2020. godine, Programu zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. te Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu.

Dokumentacija je podijeljena na dva dijela. U prvom dijelu obrađuju se klimatske promjene na području Republike Hrvatske uključujući i grad Rijeku, projekcije klimatskih promjena u budućnosti i očekivani učinci klimatskih promjena na razini grada Rijeke i potreba za ublažavanjem klimatskih promjena. Drugi dio se odnosi na proces pripreme za klimatske promjene koji uključuju podatke o pojedinom infrastrukturnom projektu, analizu za ublažavanje klimatskih promjena i analizu prilagodbu klimatskim promjenama.

Glavni očekivani utjecaji klimatskih promjena koji uzrokuju visoku ranjivost na području Grada Rijeke uključuju:

  • urbane poplave u stambenim naseljima, kao posljedice veće učestalosti i intenziteta ekstremnih vremenskih prilika koje obilježavaju velike količine oborina u kratkom razdoblju;
  • poplave od mora zbog rasta srednje razine mora, kao i povećane učestalosti ekstremnih razina mora uslijed ekstremnih vremenskih prilika;
  • pojavu toplinskih otoka u stambenim naseljima zbog utjecaja ekstremnih temperatura, posebno rasta broja vrućih dana i dana s temperaturom iznad 35⁰C (srednja ranjivost).

Proces pripreme za klimatske promjene sastoji se dva osnovna dijela koja se analiziraju i po kojima se izrađuje dokumentacija:

  • Analiza klimatske neutralnosti – ublažavanje klimatskih promjena
  • Otpornost na klimatske promjene – prilagodba klimatskim promjenama Mjere za prilagodbu klimatskim promjenama utvrđuju se, ocjenjuju i provode na temelju procjene ranjivosti na klimatske promjene i rizike.

Priprema za klimatske promjene proces je uključivanja mjera ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe njima u razvoj infrastrukturnih projekata.

Ova dokumentacija Gradu Rijeci donijet će informirane odluke o projektima koji su u skladu s Pariškim sporazumom te služiti kao pomoć projektantima da u procesu pripreme projekta uzmu u obzir klimatsku neutralnost i prilagodbu na učinke klimatskih promjena, sukladno Tehničkim smjernicama.

Dokumentacija za prilagodbu na klimatske promjene sastavni je dio dokumentacije za javnu nabavu, koju izrađuju, odnosno prilagođavaju infrastrukturnom projektu i njegovoj lokaciji službenici upravnih odjela gradske uprave koji izrađuju projektni zadatak ili sudjeluju u istom. Obveza projektanta odnosi se na prijedlog mjera prilagodbe na očekivani rizik te ispunjavanje Priloga 1. koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Nacrt dokumentacije za prilagodbu na učinke klimatskih promjena usvojen je na 67. gradonačelnikovom kolegiju.