U sjedištu Primorsko-goranske županije župan Zlatko Komadina, gradonačelnik Rijeke Marko Filipović i dekan Tehničkog fakulteta Lado Kranjčević potpisali su Sporazum o suradnji na razvoju pametnih sustava za dekarbonizaciju energije. Cilj ovog projekta je stvaranje CO2 neutralnog područja lokalne i regionalne samouprave kao i dugoročno smanjenje ovisnosti o uvozu energenata.

Na prijedlog Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 26. travnja 2023. godine predstavnici Županije održali su sastanak s dekanom Ladom Kranjčevićem na temu suradnje u promišljanju i razvoju pametnih sustava dekarbonizacije energije u cilju razvoja CO2 neutralnog područja lokalne i regionalne samouprave.

Po održanom sastanku Tehnički fakultet je sačinio inicijalni prijedlog Sporazuma o suradnji te ga dostavio Županiji i Gradu Rijeci te ga usuglasili sa svim sporazumnim stranama. Sporazum se temelji se na aktivnostima koje potiču strateško energetsko planiranje s ciljevima dekarbonizacije energetskog sektora, potiču održivo korištenje vlastitih prirodnih energetskih resursa te učinkovito korištenje energije i smanjenje utjecaja uporabe fosilnih goriva na okoliš. Sporazumom se predlaže da koordinaciju svih aktivnosti u svrhu njegove realizacije provodi Tehnički fakultet te da Županija i Grad Rijeka sudjeluju u istima, i to putem organizacije sastanaka i radionica, razmjene informacija, savjetovanja, promidžbenim aktivnostima te drugim vidovima suradnje koji se ukažu potrebnim.

Potpisivanjem Sporazuma Županija i Grad ne preuzimaju financijske ili druge imovinsko-pravne obveze, već će se konkretni poslovi i poslovni odnosi detaljnije uređivati posebnim ugovorima ili po potrebi na drugi odgovarajući način.

Aktivnosti predviđene Sporazumom trebaju doprinijeti Nacionalnom cilju korištenja energije iz obnovljivih izvora energije u vezi s udjelom korištenja energije iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj konačnoj potrošnji energije u Republici Hrvatskoj u 2030. godini, dugoročnom smanjenju ovisnosti o uvozu energenata, otvaranju novih radnih mjesta i razvoja poduzetništva u energetici i drugim djelatnostima, poticanju razvoja novih i inovativnih tehnologija i doprinosa lokalnoj i regionalnoj zajednici, diversifikaciji proizvodnje energije i povećanja sigurnosti opskrbe te uključivanju građana i poduzetnika i njihovog aktivnog sudjelovanja u energetskoj tranziciji.

Gradonačelnik Marko Filipović je prigodom potpisa Sporazuma naglasio kako se potpisom ovog sporazuma dodatno naglašava zajednička odgovornost, ali i obveze očuvanja zdravog društva, kako sa socijalnog aspekta, tako i sa onog okolišnog, odnosno energetskog. „Ova je tema, od ključne važnosti za naš grad, za našu sadašnjost, ali i za našu budućnost. Zato se područje održivog razvoja nalazi u svim razvojnim prioritetima našeg grada. Grad Rijeka je i, prije nego što je za to postojala zakonska obveza, prepoznao važnost usvajanja energetske politike. Tako smo, od 2009. godine potpisnik europske inicijative Sporazuma gradonačelnika koji je pokrenula Europska komisija, a u 2019. godini, pristupili smo Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju te tako pridružili tisućama lokalnih vlasti koje su se posvetile ostvarivanju i premašivanju klimatskih i energetskih ciljeva Europske unije. Zajedno s komunalnim i trgovačkim društvima provodimo energetsku politiku koja je usmjerena prema održivom energetskom razvitku gradskog područja baziranom na načelima zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i održive gradnje.
Fotonaponske elektrane, solarni paneli, održivo gospodarenje otpadom, energetski učinkovita gradnja objekata naših škola i vrtića, drugih ustanova, obnova toplinarstva, s ciljem integracije što veće količine obnovljivih izvora energije, zamjena čitavog voznog parka Autotroleja za okoliš manje štetnim vozilima, postupni prelazak na električna vozila, različiti modusi zelene mobilnosti, poput E-romobila i Riciklete, da ne nabrajam sada svaki pojedinačno, projekti su, koji na koncu, predstavljaju daljnje postizanje optimalne održivosti kao i kvalitetnijeg života građana za sadašnje, a posebice buduće generacije.

Potpisivanju Sporazuma prisustvovali su i prorektorica za digitalizaciju i razvoj Sveučilišta u Rijeci Senka Maćešić, pročelnik UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Ljudevit Krpan, ravnatelj JU Zavod za prostorno uređenje Adam Butigan, v.d. ravnatelja Rea Kvarner Sanjin Vranković, privremena pročelnica UO za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte Jana Sertić i Tajana Jukić Neznanović, viša savjetnica – specijalistica za održivi razvoj iz grada Rijeke te iz Tehničkog fakulteta Rijeka prodekan Jonatan Lerga, profesor Alfredo Višković i viši asistent Vladimir Franki.