Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva u 2024. godini.

Usvojena je odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2024. godini, kojom se raspoređuje 2.525.111,00 eura državnih decentraliziranih sredstava osiguranih za minimalni financijski standard osnovnih škola. Radi se o 62.951,00 eura ili 2,56% više u odnosu na plan za prethodnu 2023. godinu, koje Grad Rijeka preraspodjeljuje po krajnjim korisnicima i namjenama u skladu s objektivnim potrebama 25 osnovnoškolskih ustanova Grada Rijeke. Tako je 1.986.311,00 eura namijenjeno za materijalne i financijske rashode, 516.800,00 eura za tekuće i investicijsko održavanje, a 22.000,00 eura za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Također, donesena je i Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2024. godini. Odlukom se raspoređuju državna decentralizirana sredstva u iznosu od 2.275.388,00 eura, što je 108.352,00 eura više nego protekle godine, te se u gradskom proračunu osigurava dodatnih 2.305.89,00 eura, što je 730.628,00 eura više u odnosu na prethodnu godinu. Sredstva se raspoređuju za rashode za zaposlene te za materijalne rashode, od naknade troškova zaposlenima do rashoda za materijal, energiju, usluge i sl.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi

26. Sjednica Gradskog vijeća ožujak 2024Gradsko vijeće usvojilo je Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2024. godinu, vrijedan 270.700 eura Gradsko vijeće je već usvojilo na posljednjoj sjednici protekle godine, kao jedan od pratećih dokumenata proračuna za 2024. godinu. 

Detaljni plan raspodjele na prijedlog Odsjeka za sport i tehničku kulturu utvrđuje gradonačelnik i usvaja Gradsko vijeće Grada Rijeke, a nakon provedenog Javnog poziva. Na javni poziv pristiglo je 37 ponuda, od kojih su dvije bile nevažeće, te je na ocjenjivanje upućeno 35 ponuda s 85 prijavljenih projekata i programa. Stručno ocjenjivačko povjerenstvo predložilo je 78 projekata i programa za sufinanciranje u 2024. godini, s čime se usuglasilo i Gradsko vijeće.

26. Sjednica Gradskog vijeća ožujak 2024Turističkoj zajednici upravljanje Kaštelom Trsat i Riječkim tunelom – planirano uređenje parka u blizini Trsatske gradine

Odlukom Gradskog vijeća Turističkoj zajednici grada Rijeke na upravljanje je povjerena javna turistička infrastruktura, točnije Kaštel Trsat s Nugentovim parkom te Riječki tunel. Trsatska gradina kontinuirano je u funkciji turizma, utječe na razvoj turističke ponude u gradu Rijeci te njezin obilazak predstavlja snažan motiv dolaska u Rijeku. Riječki tunel pak izrazito pridonosi turističkom ugledu grada Rijeke kroz raznovrsnost ponude. Turistička zajednica već niz godina upravlja Trsatskom gradinom/ kaštelom te je spremna u narednom periodu izvršiti dodatna ulaganja u obnovu postojeće, ali i izgradnju nove infrastrukture. Turistička zajednica će ubuduće snositi sve troškove tekućeg održavanja, a posebno one koji se odnose na sprečavanje nastanka ili sanaciju nastalih manjih oštećenja, kao i režijske troškove. Pravo upravljanja javnom turističkom infrastrukturom daje se Turističkoj zajednici na rok od deset godina, počevši od 1. svibnja 2024. godine.

26. Sjednica Gradskog vijeća ožujak 2024

Gradonačelnik Marko Filipovič

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović je naglasio kako vjeruje da će ovakvim načinom upravljanja turističkom infrastrukturom, koji omogućuje Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi, unaprijediti način upravljanja Kaštelom Trsat s Nugentovim parkom te Riječkim tunelom, kao i kvaliteta manifestacija po kojima su poznati, kao što je Ljeto na Gradini ili Advent na Gradini, ali i uvedu neke novosti s ciljem podizanja turističke atraktivnosti Rijeke, poput ulaza u Riječki tunel s Trga Riječke rezolucije.

Direktor Turističke zajednice grada Rijeke Petar Škarpa naglasio je kako vjeruje da će najveći iskorak predstavljati činjenica da će TZ od sada upravljati i parkom u neposrednoj blizini Trsatske gradine, kojeg se planira preurediti u mediteranski park i mjesto u kojem će građani svih generacija i turisti koji posjećuju Trsat rado boraviti. Naglasio je kako se čim skorije planira i raspisivanje natječaja putem kojeg će Turistička zajednica tražiti partnera koji će voditi ugostiteljski objekt na Trsatskoj gradini, nastaviti organizirati postojeće manifestacije te predložiti neke nove.

Odgovarajući na mnogobrojna pitanja vijećnika koja su se ticala dosadašnjeg i budućeg upravljanja ovim objektima, predstavljena je ideja da se u budućnosti naplaćuje ulaz na Trsatsku gradinu i Riječki tunel, uz zadržavanje besplatnog ulaska za građane Rijeke.

Vijećnike je zanimalo namjeravaju li se u budućnosti Turističkoj zajednici na upravljanje prepustiti i neki drugi objekti turističke infrastrukture, poput Zametske pećine ili bunkera Katarine B, odgovoreno je kako je ovo tek početak novog načina upravljanja.

26. Sjednica Gradskog vijeća ožujak 2024

Dunja Kuhar i Ana Trošelj

Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama

Gradsko vijeće nije usvojilo Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022. godine. Izvješće između ostaloga sadrži stanje kvalitete zraka, ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti, kao i podatke o korištenju financijskih sredstava za zaštitu i poboljšanje kvalitete zraka.

Vijećnici su ocijenili kako izvješće ne sadrži podatke koji se tiču kvalitete zraka za 2022. godinu te se u njemu ne navode podaci o utjecaju na kvalitetu zraka pretovara željeznog otpada koji se kao sekundarna izvozi iz riječke luke te utjecaj zelenila na smanjenje klimatskim promjenama.

Eda Rumora iz Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo naglasila je kako u trenutku izrade Izvješća nije objavljeno Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2022. godinu, te su u izvješću nastavku prikazane samo ocjene kvalitete zraka od 2018. do 2021. godine, što ne priječi Grad Rijeku da u naprednom periodu dopuni izvješće i takvo dopunjeno ga prezentira ga vijećnicima.

Naglasila je kako je izvješće izradio ovlašteni izrađivač, s podacima o kvaliteti zraka koji se prikupljaju sa službenih mjernih postaja.

Odgovarajući na pitanje koje se tiče metalnog otpada u riječkog luci, gradonačelnik Filipović je naglasio kako je Grad Rijeka učinio sve što je u njegovoj moći unutar zakonskih mogućnosti, između ostaloga pišući i nadležnim inspekcijama, da bi upozorio na pretovar sekundarnih metalnih sirovina. Naglasio je kako smatra da nečem takvom nije mjesto u centru grada, no dodao i to da je suživot luke, koja ima koncesiju za pretovar sirovina i važan je faktor za gospodarstvo Rijeke, i grada nužan.

Donesena je Odluka o kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području grada Rijeke, usklađena s novim zakonskim propisima. Naime, novi zakon propisuje da, osim pribavljanja mišljenja mjesnog odbora na čijem se području ulica odnosno trg nalazi, imena moraju biti usuglašena i s mišljenjem Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za standardizaciju geografskih imena.

Vijeće je imenovalo i suce porotnike Županijskog suda u Rijeci.

26. Sjednica Gradskog vijeća ožujak 2024

Davor Štimac, Maša Magzan

Izvješće o radu komunalnog društva Čistoća za 2023. godinu

Gradsko vijeće nije usvojilo Izvješće o radu komunalnog društva Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom za 2023. godinu, kao davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke.

V.d. direktora KD Čistoće Bojan Jurdana naglasio je kako je  podnošenje izvješća zakonska obveza prema Zakonu o gospodarenju otpadom, odnosno da se ne radi ni o financijskom izvještaju, niti o izvještaju o radu, već o izvještaju o tehničkoj realizaciji usluge.

Javnom uslugom su obuhvaćeni svi stanovnici grada Rijeke tj. ukupno 107.964 stanovnika. Ukupan broj obračunskih mjesta (adresa) korisnika javne usluge u gradu Rijeci je 15.110. Za obavljanje javne usluge u gradu Rijeci se koristi ukupno 65 vozila, od čega se 16 vozila koristi isključivo na području grada Rijeke, a ostala vozila se koriste i u ostalim jedinicama lokalne samouprave u kojima je KD Čistoća davatelj javne usluge.

Ukupan broj korisnika javne usluge na dan 31. prosinca 2023. godine (uključuje i kategoriju korisnika kućanstvo i korisnika koji nije kućanstvo) iznosi 64.848.

Davatelj javne usluge na području grada Rijeke provodi odvojeno sakupljanje glomaznog otpada, biorazgradivog otpada iz vrtova, papira i kartona, stakla, te zajedničko sakupljanje plastične, metalne i višeslojne ambalaže, a u 2023. godini stopa odvojeno prikupljenog otpada je iznosila je 40,65 %.

26. Sjednica Gradskog vijeća ožujak 2024

Aktualni sat: Danijel Imgrund (HDZ)

KD Čistoća upravlja s 2 stacionarna reciklažna dvorišta i 2 mobilna reciklažna dvorišta, koja su upisana u očevidnik reciklažnih dvorišta. Navedenom broju stacionarnih reciklažnih dvorišta koji se odnose na Centralno reciklažno dvorište Mihačeva draga i Reciklažno dvorište Jože Vlahovića valja pridodati i Reciklažno dvorište Pehlin, na kojem građani također mogu zbrinjavati otpad. Navedeno reciklažno dvorište izgrađeno je na temelju odredbi ranije važećeg zakona kojim se uređuje gospodarenje otpadom te još nije upisano u očevidnik reciklažnih dvorišta budući da se za to moraju steći uvjeti propisani novim zakonom.

Ukupni godišnji prihod javne usluge iznosi 12.108.948,05 eura, dok godišnji trošak iznosi 12.130.358,64 eura. To znači da ukupni godišnji prihod javne usluge izražen po toni prikupljenog miješanog komunalnog otpada iznosi 332,56 eura, a godišnji trošak 333,15 eura. Tijekom 2023. godine ukupno je izjavljeno 220 prigovora i reklamacija korisnika javne usluge, a postotak izjavljenih prigovora i reklamacija i broja korisnika javne usluge je 0,34%.

Gradski vijećnici u raspravi su se dotaknuli voznog parka, dinamike odvoza otpada, značajnu razliku u rastu prihoda i rashoda u odnosu na 2023. godinu, te se osvrnuli na to da Gradsko vijeće nije upoznato s time što je učinjeno nakon zaključka Gradskog vijeća iz listopada 2023. godine, kada je tražena revizija rada KD Čistoće i v.d. direktora.

V.d. direktor Jurdana naglasio je kako KD Čistoća u Hrvatskoj spada među uređenije sustave davatelja usluge odvoza, u kojem je vozni park u redovitom stanju, dok je zapošljavanje na istoj razini kao i na cijelom tržištu rada u državi. Osvrnuvši se na više prihode, naglasio je kako je to posljedica novog cjenika koji je stupio na snagu 1. srpnja 2022. godine, kada su podignute cijene odvoza otpada zbog podizanja cijene zbrinjavanja otpada na CZGO Marišćina.
„Što se tiče dinamike odvoza otpada, u onim mjesnim odborima gdje smo uveli sustav individualiziranog odvoza otpada, odvoz ide redovito po programu. Zna se desiti, što je učestalo, da neodgovorni vozači parkiraju svoja vozila ispred kontejnera i onemogućavaju pražnjenje kontejnera. To nam se na dnevnoj bazi događa na 5 do 10 spremnika. Normalno je da se dinamika i program odvoza prilagođavaju novom sustavu koji je drugačiji i puno kompleksniji od dosadašnjeg sustava. Dok se kompletno svi mjesni odbori ne individualiziraju, bit će micanja programa kako bi se oslobodila određena vozila određene kvalitete i volumena za prihvat te vrste vozila. To su drugačija vozila od ovih i koristimo postojeće resurse“, kazao je v.d. direktora Jurdana.