Gradsko vijeće Grada Rijeke pokrenulo je postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Rijeke, radi isteka dvogodišnjeg mandata članovima tekućeg saziva Savjeta. Nakon provedenog javnog poziva, na 21. sjednici održanoj 26. studenoga 2015. anonimnim je glasovanjem izabran novi Savjet mladih.

Savjet mladih Grada Rijeke je savjetodavno tijelo Grada Rijeke koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Rijeke, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana i zamjenika člana Savjeta mladih. Savjet mladih broji 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine. Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih.
Kandidate za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike imaju pravo predlagati udruge, koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih (najmanje 40 mladih).
Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.
Javni poziv za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke objavljen je u “Novom listu” i na web stranici Grada Rijeke 28. rujna 2015. godine, a kandidature je trebalo dostaviti najkasnije do 13. listopada 2015. godine.
Temeljem objavljenog javnog poziva u roku je dostavljeno ukupno 14 prijedloga kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Rijeke.
Nakon zaprimanja kandidatura, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja je na svojoj sjednici 27. listopada o.g. obavio provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastavio Izvješće o provjeri te utvrdio Popis važećih kandidatura.
Nakon provedenog javnog poziva, na 21. sjednici održanoj 26. studenoga 2015. anonimnim je glasovanjem izabran novi Savjet mladih koji čine Igor Đekanović, Stela Ojtović, Leo Šamanić, Saša Pešut, Stefan Mataja-Mafrici, Ivo Pekić, Josip Ukalović, Jelena Ivančević, Lorena Valenta, Marko Jovanović i Ema Karmelić.

Izabrani članovi Savjeta mladih Grada Rijeke

 1. Predlagatelj: Sveučilišna organizacija Socijaldemokratske studentske unije – Podružnica Sveučilišta u Rijeci
  Igor Đekanović – član, rođen 24.10.1988.
  Tomislav Babić – zamjenik člana, rođen 16.03.1994.
 2. Predlagatelj: Udruga studenata Primorsko-goranske županije
  Stela Ojtović – članica, rođena 25.02.1987.
  Mia Mihelčić – zamjenica člana, rođena 25.04.1993.
 3. Predlagatelj: Kazališna radionica Malik Rijeka
  Leo Šamanić – član, rođen 28.11.1993.
  Filip Milneršić – zamjenik člana, rođen 15.12.1993.
 4. Predlagatelj: Gradska organizacija Foruma mladih SDP-a Rijeka
  Saša Pešut – član, rođen 25.05.1990.
  Hrvoje Miholjević – zamjenik člana, rođen 08.05.1990.
 5. Predlagatelj:  Gradska organizacija Foruma mladih SDP-a Rijeka
  Stefan Mataja-Mafrici – član18.12.1989.
  Marina Kosmat – zamjenica člana 06.01.1988.
 6. Predlagatelj: Gradski odbor mladeži HDZ-a Rijeka
  Ivo Pekić – član, rođen 19.10.1993.
  Ana Čančarević – zamjenica člana06.11.1990.
 7. Predlagatelj: Gradski odbor mladeži HDZ-a Rijeka
  Josip Ukalović – član, rođen 08.05.1995.
  Josip Tabula – zamjenik člana, rođen 30.01.1996.
 8. Predlagatelj: Interesni odbor mladih HNS-a Rijeka
  Jelena Ivančević – članica, rođena 03.08.1995.
  Marino Miletić – zamjenik članice, rođen 23.05.1987
 9. Interesni odbor mladih HNS-a Rijeka
  Lorena Valenta – članica, rođena 09.11.1985.
  Marin Filčić – zamjenik članice, rođen 28.11.1986.
 10. Predlagatelj: Savez udruga mladih Primorsko-goranske županije
  Marko Jovanović – član, rođen 15.02.1990.
  Andrej Starčević – zamjenik člana, rođen 26.01.1990.
 11. Predlagatelj: Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci
  Ema Karmelić – članica, rođena 31.07.1993.
  Ante Jurjević – zamjenik članice, rođen 10.08.1994.NISU IZABRANI
 12. Predlagatelj: Rotaract klub Rijeka
  Mateo Matijević – član, rođen 21.06.1995.
  Lina Ernjak – zamjenica člana, rođena 14.09.1987.
 13. Predlagatelj: Zavičajno društvo Dalmacije
  Lovre Žepina – član, rođen 06.04.1993.
  Šimun Žepina – zamjenik člana, rođen 13.10.1995.