Strateški dokumenti proslijeđeni su na mišljenje Zavodu za prostorno uređenje PGŽ i na suglasnost Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja nakon čega slijedi usvajanje od strane Gradskog vijeća.

Na 91. gradonačelnikovom kolegiju usvojena su konačni prijedlozi dva strateška dokumenta, odnosno njihove djelomične izmjene i dopune. Riječ je o Konačnom prijedlogu Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke te Konačnom prijedlogu Odluke o donošenju izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke.

Razlozi donošenja izmjena

Ovim ciljanim izmjenama strateški dokumenti prostornog uređenja usklađuju se s izmjenama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) kao i odredbama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Primorsko-goranske županije (SN PGŽ 32/13).
Izmjenama se nastojalo uvažiti okolnosti postojećeg stanja i ostaviti dovoljno fleksibilnosti kako bi se ulaganja u određena područja potencijalnim investitorima učinila što atraktivnijim. Unesena je nova trase obilazne željezničke pruge visoke učinkovitosti, a na području Svetog Kuzma unesene su izmjene i dopune Plana nove spojne pruge, sukladno rješenjima koja su već ugrađena u Prostorni plan Županije. Izdvojena su građevinska područja unutar zaštićenog obalnog područja mora, utvrđene smjernice gradnje višestambenih građevina, redefinirane planske postavke područja ex Torpedo i kontaktnih zona, unesene izmjene površine izdvojenog građevinskog područja komunalno-servisne namjene, utvrđen koridor odnosno trasa uspinjače/žičare, od Školjića do Trsata te redefinirano pet lokacija za smještaj i gradnju građevina za gospodarenje otpadom – reciklažnih dvorišta.

Javna rasprava

Javna rasprava održana je od 27. do 31. siječnja 2017. godine, a za sve zainteresirane osobe bio je osiguran javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Plana, u periodu od 19. do 31. siječnja 2017. godine.  Za vrijeme trajanja javne rasprave održana su dva javna izlaganja s obrazloženjem Prijedloga izmjena i dopuna Plana, i to za javnopravna tijela i svu zainteresiranu javnost.

U raspravi je učestvovalo 76 sudionika i zaprimljeno 110 primjedbi, od kojih su 34 u cijelosti prihvaćene, 40 djelomično prihvaćeno, dok su preostale, koje su se većinom odnosile na zahtjeve za proširenjem građevinskih zona, odbijene. Dio stanovnika mjesnih odbora Drenova i Grbci potpisao je peticiju protiv uređenja lokacije za reciklažna dvorišta na području njihovog mjesnog odbora, pa su te lokacije izdvojene.

Novi stadion na Kantridi

Dio upita bio je vezan uz izgradnju novog stadiona na Kantridi. Gradonačelnik Vojko Obersnel je pojasnio kako se novi stadion mogao graditi i prije dvije godine prema postojećoj dokumentaciji. Investitor je radi financijske podrške projektu novog stadiona predložio da se uz stadion izgradi hotel i komercijalni sadržaji, što prema postojećoj dokumentaciji nije bilo moguće. Te su izmjene sada unesene u Planove.
Konačni prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke i Konačni prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke proslijeđeni su na mišljenje Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i na suglasnost Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja nakon čega slijedi usvajanje od strane Gradskog vijeća.
(I.N.)