MO Kozala
Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 28. veljače 2002.g. donijelo je Statutarnu odluku osnutku MO Kozala koja je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 4./2002.