Ostali opći akti Vijeća Mjesnog odbora Pećine jesu Poslovnik o radu VMO Pećine, Pravila MO Pećine i Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za droprinos u razvoju Mjesnog odbora Pećine.

Navedene opće akte možete pogledati ovdje: