Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke –  tri građevne čestice u zoni Bodulovo.

PZ Bodulovo logotip

SMJEŠTAJ PODUZETNIČKE ZONE BODULOVO

Poduzetnička zona Bodulovo smještena je na sjeverozapadnom djelu grada Rijeke na području naselja Škurinje. Prostorno je udaljena 1,2 kilometra od riječke zaobilaznice (autoceste), 4 kilometra od luke Rijeka i željeznice te 29 kilometara od Zračne luke Rijeka.

PREDMET PRODAJE

Lokacija:1. – Građevna čestica 17, površine  8.547 m², max BRP = 8.800 m²

Lokacija 2. – Građevna čestica 24, površine  3.159 m², max BRP = 4.000 m²

Lokacija 3. – građevna čestica 30, površine 1.029 m², max BRP = 1.200 m²

UVJETI NATJEČAJA

Početna jedinična cijena zemljišta za sve građevne čestice iznosi 61,00 EUR/m2 plativo u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banka na dan ispostave računa

Na građevnim česticama koje su predmet natječaja predviđena je izgradnja građevina, poslovne – pretežito uslužne namjene maksimalne visine Po + P + 2,  planirane Detaljnim planom uređenja trgovačkog i uslužnog područja – radna zona Bodulovo (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 20/04).

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda

TKO IMA PRAVO SUDJELOVANJA?

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju poduzetnici registrirani za obavljanje djelatnosti navedenih u tablici objavljenoj u tekstu Natječaja:

DO KADA SE PRIMAJU PRIJAVE

Ponude za svaku pojedinu građevnu česticu predaju se u zatvorenoj omotnici i moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Rijeke (Titov trg 3) do 27. 9 .2022. godine do 12:00 sati u skladu s Natječajnom dokumentacijom. Svaka ponuda mora imati potpisanu izvornik Natječajne dokumentacije.

KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena kupoprodajna cijena po m2 zemljišta uz prihvaćanje i zadovoljavanje svih uvjeta natječaja.