Na web stranici gradonačelnika Vojka Obersnela, na kojoj je od 18. srpnja do 26. kolovoza bila otvorena E-konzultacija o Nacrtu strategije razvoja Grada Rijeke do 2020. godine, objavljen je zaključak gradonačelnika temeljem prijedloga i komentara građana pristiglih u ovoj konzultaciji. Zaključak gradonačelnika prenosimo u cijelosti.

Svima koji su sudjelovali u ovoj e-konzultaciji zahvaljujem se na pomoći i uključivanju u stvaranje ovako važnog dokumenta. Izrada Strategije razvoja Grada Rijeke ovime ulazi u završnu fazu. Na temelju prijedloga i komentara pristiglih putem ove e-konzultacije kao i putem pisama i mailova, te na temelju radionica koje su o tekstu nacrta Strategije održane s riječkim gospodarstvenicima i gradskim vijećnicima, stručni tim formirao je finalni dokument koji će 19. rujna 2013. biti predložen Gradskom vijeću na usvajanje.
Ova je e-konzultacija pokazala da su sudionici, svjesni zahtjeva vremena i situacije, ponajviše spominjali suvremeno gospodarstvo i suvremenu tehnologiju u čijem bi razvoju veliku ulogu trebalo odigrati Sveučilište. Pored toga, česta je tema bila iskorištavanje prirodnog položaja Rijeke i razvoj riječkog prometnog pravca. Predloženo je i formiranje tima stručnjaka za EU projekte, na čemu se već i radi, koji bi Gradu Rijeci, ali i poduzetnicima, znanstvenicima i drugima, olakšao dobivanje sredstava iz EU-fondova. S obzirom na smanjenu površinu Rijeke i veliku gustoću stanovništva postoji svijest da treba iskoristiti svaki postojeći metar kvadratni prostora, a posebno je naglašena potreba razvoja u svrhu stvaranja novih radnih mjesta. Oko teme turizma u gradu podijeljena su mišljenja. Neki smatraju da je turizam u samoj Rijeci bio i ostao nevažan, da se Rijeka treba usmjeriti na razvoj gospodarstva, dok drugi drže da su riječki turistički potencijali još uvijek neiskorišteni i da turizam treba razvijati.
Svojom jasnoćom i sažetošću izdvojili su se prijedlozi dvojice sudionika, Vedrana Rijeka i Mirana 82, na temu misije i vizije i ta su dva prijedloga poslužila kao dobar temelj stručnom timu za konačnu formulaciju vizije i misije.
Stoga se u finalnom dokumentu vizija Rijeke formulira ovako: Rijeka je grad ugodan za život koji svoj razvoj bazira na prednostima jedinstvenog geografskog položaja te na razvijenim ljudskim potencijalima usmjerenima u znanja kojima se na moderan način povezuju gospodarstvo i znanost. Misija je predstavljena u ovoj formi: Rijeka je usmjerena dobrobiti svih građana čije se zajedničke vrijednosti ogledaju u njegovanju otvorenosti, tolerancije i odgovornosti.
No, osim vizije i misije, slijedom prijedloga pristiglih putem ove e-konzultacije, u konačni tekst Strategije uvršten je prijedlog o uključivanju i angažiranju mladih ljudi u one projekte koji mogu biti financirani sredstvima EU fondova.  Također uvršten je i prijedlog uređenja javnih površina u različitim područjima grada u svrhu rekreacije građana. Prihvaćen je i uvršten prijedlog o razvoju Rijeke kao avio-destinacije te prijedlog o razvoju nautičkog turizma. Jednako tako uvršten je i prijedlog o iniciranju edukacije učenika strukovnih škola, u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom i drugim partnerskim institucijama, o samozapošljavanju putem vlastitih obrta.
Među pristiglim prijedlozima u ovoj se e-konzultaciji pojavila i nekolicina takvih kakvi već jesu sastavni dio nacrta Strategije razvoja pa ih stoga ne treba posebno uvrštavati.
Riječ je o prijedlozima koji se tiču važne uloge Sveučilišta u razvoju grada i modernizacije privrede,  potom daljnjeg unapređenja gradskog prometa i sl., što se sve već nalazi i u samom nacrtu te u finalnom dokumentu ostaje prisutno. Jednako tako, vrijedno je podsjećanje na valorizaciju povijesne uloge Rijeke u vremenima iseljavanja pa će ova tema iseljeništva svakako naći svoje mjesto u aktivnostima Muzeja Grada Rijeke.
I naravno, posebno treba istaknuti vrijednost onih općih komentara koji, iako se u suštini ne tiču konkretnih prijedloga, jasno svjedoče o svijesti sudionika da je Rijeka grad velikog potencijala, grad koji se može razvijati u mnogim smjerovima i čiji građani prihvaćaju odgovornost sudjelovanja u tom razvoju.
Još jednom hvala vam svima na uključivanju u ovu e-konzultaciju jer ste svi svojim prijedlozima pomogli da se na kvalitetan način dopuni inicijalni tekst nacrta i da se formira dokument Strategije razvoja Grada Rijeke do 2020. godine.