Otvoreni natječaj Ureda Grada za male potpore do 5.000,00 kuna otvoren je od 15. veljače do 1. prosinca 2018. godine odnosno do iskorištenosti planiranih sredstava u Proračunu Grada Rijeke – Ured Grada.

Prioritetna područja Otvorenog natječaja Ureda Grada za male potpore su sljedeća:

 1. Mladi – aktivnosti iz područja osnaživanja mladih za aktivno (su)djelovanje u lokalnoj zajednici odnosno aktivnosti mladih za mlade;
 2. Volonterstvo – promotivne aktivnosti volonterstva u gradu Rijeci;
 3. Međunarodna suradnja – promotivne aktivnosti unapređenja međunarodne suradnje Grada Rijeke;
 4. Nacionalne manjine – promotivne aktivnosti nacionalnih manjina u gradu Rijeci.

Opći uvjeti za prijavu na Otvoreni natječaj Ureda Grada za male potpore:

 1. Na natječaj se mogu prijaviti neprofitne organizacije registrirane temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17) koje djeluju na području grada Rijeke najmanje 1 (jednu) godinu do trenutka objave Otvorenog natječaja ureda Grada za male potpore.
 2. Udruga mora biti prijavljena u Registar neprofitnih organizacija (RNO) pri Ministarstvu financija.
 3. Na Otvoreni natječaj Ureda Grada za male potpore ne može se prijaviti neprofitna organizacija kojoj su odobrena sredstva temeljem Otvorenog natječaja Ureda Grada za male potpore u prethodne tri godine a nisu ispunili svoje ugovorne obveze.

Prijava mora biti na propisanom obrascu te je potrebno odgovoriti na sva pitanja iz obrasca za prijavu

 1. Obrasci se mogu dobiti:
  • U Ri – info – Informativnom centru Grada Rijeke, Korzo 18b; ili
  • Na web portalu Grada Rijeke, www.rijeka.hr
 2. Dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 051 209 615.

Prijavu treba dostaviti ili poslati poštom na adresu: Grad Rijeka, Ured Grada, Korzo 16, 51000 Rijeka ili Grad Rijeka – Pisarnica – Titov trg 3, 51000 Rijeka, s napomenom Otvoreni natječaj Ureda Grada za male potpore.