Gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel predstavio je na 4. sjednici održanoj 26. listopada 2017. godine Izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2017. godine u iznosu od 377.944.737 kuna ili 39,9% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 388.816.380 kuna ili 41,0% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2017. godine ostvaren manjak prihoda u iznosu 10.871.643 kuna. Ovdje treba reći da zbog činjenice da državni proračun kompenzira manje ostvarene prihode od poreza na dohodak u idućem mjesecu za protekli mjesec, kompenzacijski iznos poreza na dohodak za lipanj 2017. od 9.008.850 kuna je uplaćen u srpnju i nije evidentiran u prihodima za I-VI 2017. te je vidljivo da je takav način obračuna poreza na dohodak utjecao na veći iznos manjka za I-VI 2017.

Ukupni prihodi i primici proračuna za 2017. godinu planirani su u iznosu od 948.233.756 kuna, a u razdoblju I-VI 2017. godine ostvareni su u iznosu 377.944.737 kuna ili 39,9% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 3,3 mil. kuna ili 0,9%.

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju prihodi poslovanja s 93,8%, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja s 3,8% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 2,4%.

U razdoblju I-VI 2017. godine ukupni proračunski rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu 388.816.380 kuna ili 41,0% godišnjeg plana.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 81,8%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 11,9% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 6,3%.

Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju I-VI 2017. godine veći su za 8,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu nije  Gradsko vijeće nije prihvatilo.