Koja je svrha kulturnih vijeća Grada Rijeke?

Kulturna vijeća osnovana su radi:

  • predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke,
  • ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost te
  • sudjelovanja u utvrđivanju kulturne politike i mjera za njeno provođenje.

U ostvarivanju svojih zadaća kulturna vijeća pružaju stručnu pomoć Odjelu gradske uprave za kulturu pri izradi prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i njihovog financiranja, sudjeluju u utvrđivanju kulturne politike Grada Rijeke i u tu svrhu daju stručne podloge i mišljenja Odjelu. Vijeća na zahtjev Odjela raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i o njima daju pisana mišljenja i prijedloge.

Tko može predložiti članove kulturnih vijeća?

Institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti.

Tko može biti kandidiran za članove kulturnih vijeća?

Za članove Vijeća mogu biti kandidirani kulturni djelatnici i umjetnici koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem pojedinih područja kulture i umjetnosti mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.

Tko imenuje nove članove kulturnih vijeća?

Nove članove Vijeća imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke do isteka mandata članova Vijeća umjesto kojih su imenovani odnosno do 29. ožujka 2021. godine.

Na koji se način predlažu članovi kulturnih vijeća?

Predlagači su dužni dostaviti:

  • pisani i obrazloženi prijedlog osobe čije imenovanje predlažu,
  • životopis kandidata.

Pisani i obrazloženi prijedlozi mogu se predati najkasnije do 16. listopada 2020. godine u pisarnici Grada, Titov trg 3, ili poslati poštom na adresu:

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za kulturu
Korzo 16/III. kat
51 000 Rijeka

s naznakom: Prijedlog kandidata za člana Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke.