Prijave su se zaprimale od 25. travnja 2017. godine, putem Informacijskog Servisa Grada Rijeke (on-line prijava). Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. srpnja 2017. godine. Zahtijevi se obrađuju prema redoslijedu podnošenja prijava.

Grad Rijeka objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

Nepovratne subvencije dodjeljuju se poduzetnicima s ciljem jačanja njihova konkurentnog nastupa na tržištu te ostvarivanja dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.

Ukupni predviđeni iznos za ove subvencije je 2 milijuna kuna, a poziv je otvoren do iskorištenja tih sredstava, odnosno najkasnije do 30. srpnja 2017.

Poduzetnici su se mogli prijaviti za:

 • Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa 
 • Subvencioniranje izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta 
 • Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata 
 • Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju 
 • Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog i grafičkog dizajna 
 • Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme 
 • Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika 
 • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije 
 • Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika 

Nepovratne subvencije dodjeljuju se prema pravilima iz Uredbe Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. 

Prijaviti se mogu:

 • subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području grada Rijeke,
 • udruge osnovane kao pravne osobe čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području grada Rijeke ili imaju članicu/e sa sjedištem na području grada Rijeke, koje posluju pozitivno i koje ostvaruju suradnju sa znanstveno – istraživačkom institucijom. U smislu ovog Javnog poziva pod pojmom klaster smatra se koncept povezivanja poduzetnika unutar jednog industrijskog sektora radi boljeg plasmana određene vrste proizvoda i/ili usluga.

Detaljne informacije o pojedinim subvencijama i kao i podaci o potrebnoj dokumentaciji koju je potrebno poslati uz prijavu, nalaze se u samom tekstu Javnog poziva.

A dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: +385 51 209 214, +385 51 209 592 i +385 51 209 590.

Lista korisnika koji ostvare pravo na subvencije po ovom Javnom pozivu, objavit će se na web stranici Grada Rijeke, a obavijest o tome korisnicima će se dostaviti putem e-mail-a, upisanog u obrazac prijave.