U RiHubu je održan prvi susret članova Vijeća građana Rijeke, prvog takvog tijela na razini Hrvatske, koje će tijekom ove jeseni učiti, raspravljati i na koncu donijeti preporuke za razvoj mjesne samouprave i aktivnog građanstva u Rijeci.

Vijeće građana Rijeke, projekt je u sklopu kojeg će, tijekom sedam susreta od 3. studenoga do 7. prosinca, 34 nasumično odabranih građanki i građana Rijeke raspravljati i izraditi preporuke o tome kako Grad Rijeka može unaprijediti sustav mjesne samouprave i povećati sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice.

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović izrazio je zadovoljstvo što je upravo u Rijeci pokrenuto prvo hrvatsko vijeće građana, uspješna praksa provedena na lokanom, ali i nacionalnom nivou u brojnim europskim zemljama.
„Vjerujem da će nam ovaj inovativni model donijeti ideje i rješenja kako unaprijediti sustav mjesne samouprave u Rijeci. Želimo čuti glas građana o funkcioniranju mjesne samouprave, jer mislimo da je to vrlo važna tema za Rijeku. Tijekom ovog intenzivnog procesa učit ćemo jedni od drugih. Pokretanjem Vijeća građana krenuli smo u nepoznato, ali nimalo ne sumnjam da građanke i građani koji su se odazvali na sudjelovanje u ovom projektu imaju puno toga za reći i ukazati nam na eventualne probleme. Vjerujem da svojim prijedlozima mogu usmjeriti naše politike i time doprinijeti da život u našem gradu bude kvalitetniji“, poručio je gradonačelnik Filipović.

Prvi susret Vijeća građana Rijeke

Ratko Mišić, Marko Filipović, Jasminka Vukelić i Igor Bajok uoči Vijeća građana

Gradonačelnik je izrazio nadu da će Vijeće građana Rijeke biti uspješno provedeno te, poput drugih riječkih projekata, kao što su Građanski ili Zdravstveni odgoj, poslužiti kao primjer dobre prakse drugim gradovima i općinama pa možda čak i tijelima na nacionalnom nivou.

Voditelj Vijeća građana Rijeke Igor Bajok istaknuo je kako su vijeća građana jedan od modela deliberativne demokracije.
„Jedna od specifičnosti modela vijeća građana je način na koji se građani pozivaju na uključivanje u njegov rad. Ovo je neformalno tijelo u kojeg su 34 građanke i građana Rijeke uključeni nasumičnim, slučajnim odabirom. U procesu pozivanja građana uspjeli smo osigurati da dolaze iz različitih dijelova Rijeke, da imamo gotovo podjednak broj muškaraca i žena i da imamo vrlo velik raspon dobi, od najmlađe članice, koja ima 22 godine, do najstarijih dvoje članova koji imaju 74 godine. Uspjeli smo postići da uključivanjem ovih 34 građana stvarno imamo Rijeku ‘u malom’“, kazao je Bajok.

Tijekom sedam susreta članovi Vijeća građana Rijeke upoznat će se pravilima i načinom rada Vijeća građana, a potom započinje proces započinje upoznavanja sa središnjom temom, a to je mjesna samouprava, aktivno građanstvo i građanska participacija. Potom će uslijediti razgovori, kako među članovima Vijeća, tako i s ključnim akterima u sustavu mjesne samouprave – predstavnicima vijeća mjesnih odbora i tajnicima vijeća mjesnih odbora, predstavnicima gradske uprave, ali i organizacijama civilnog društva, koje, naglasio je Bajok, proteklih nekoliko godina kontinuirano jačaju i čine živom scenu aktivnih građana u kvartovima.

Prvi susret Vijeća građana Rijeke

Prvi susret Vijeća građana Rijeke u RiHubu

„Nakon dana konzultacija pristupamo središnjem dijelu procesa, a to je donošenje preporuka za unapređenje rada mjesnih odbora u Rijeci, odgovarajući na pitanje kako Grad Rijeka može unaprijediti sustav mjesne samouprave i povećati sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice. Nakon što preporuke budu napravljene, članovi vijeća sami glasaju o vlastitim prijedlozima i oni koje dobiju najveću podršku članova Vijeća građana Rijeke bit će upućeni gradonačelničku, koji će na njih i odgovoriti. Ideja je da se, iako se radi o savjetovanom tijelu, čiji rad kreće i završava u ovoj godini, da građani dobiju informaciju kako je radilo vijeće građana, ali i što je gradonačelnik zaključio o prijedlozima i preporukama koje će od tog vijeća dobiti“, pojasnio je voditelj Vijeća građana Rijeke Igor Bajok.

O tome što ih je motiviralo da se uključe govorili su dvoje članova Vijeća građana Rijeke, Jasminka Vukelić i Ratko Mišić, u prvom se redu zahvalivši gradonačelniku i Gradu Rijeci na mogućnosti da sudjeluju u radu Vijeća građana.

„Jako mi drago da sam prihvatila sudjelovanje u Vijeću građana. Odazvala sam se prije svega zbog znatiželje, ali i zato što smatram da Rijeka ima potencijal da se širi, da napreduje i da mi kao građani sudjelujemo u tome“, kazala je Jasminka Vukelić.

„Čast mi je i zadovoljstvo sudjelovati u radu prvog Vijeća građana. Poziv sam prihvatio iz znatiželje i želje za novim iskustvom. Volio bih pobliže vidjeti kako sve funkcionira u našem gradu“, kazao je Ratko Mišić, naglašavajući kako nikad ranije nije imao priliku sudjelovati u radu nekog sličnog tijela građana.

Prvi susret Vijeća građana Rijeke

Vijeće građana čini 34 nasumično izabranih građanki i građana Rijeke

Vijeće građana predstavlja Rijeku „u malom“

Tijekom rujna i listopada 2023. godine, u poštanske sandučiće više od 1000 slučajno odabranih riječkih kućanstava ubačeno je pismo s pozivom gradonačelnika Rijeke Marka Filipovića, za sudjelovanje u radu Vijeća građana Rijeke. Uz pozivno pismo, priložena je i brošura s osnovnim pitanjima i odgovorima o ustrojavanju, svrsi i radu Vijeća građana Rijeke, a sve informacije nalaze se i na internetskoj stranici www.vijecegradanarijeke.org.

Slučajno odabrana kućanstva potom su obilazili educirani anketari, kojima su građani iskazivali spremnost na sudjelovanju u Vijeću građana. Sudjelovanje u Vijeća građana Rijeke je dobrovoljno.

Kako je cilj da Vijeće čine građani i građanke različite dobi, spola i mjesta stanovanja, koji predstavljaju Rijeku „u malom“, unaprijed je definiran redoslijed osoba prema spolu i dobi koje su se, u nekom odabranom kućanstvu, pozivale na sudjelovanje u VGR. Selekcija i odabir, uspješno su okončani, što je omogućilo sve preduvjete za početak rada 34 člana i članice Vijeća građana Rijeke.

Prvi susret Vijeća građana Rijeke

Podršku prvom Vijeću građana u Hrvatskoj dala i Zaklada Friedrich Ebert

Također, uoči početka rada Vijeća građana Rijeke Grad Rijeka pozvao je udruge i građanske inicijative koje svoje aktivnosti provode u jednom ili više mjesnih odbora na području Rijeke da predstave svoj rad članicama i članovima Vijeća građana Rijeke i široj javnosti.

Isto tako, uoči početka rada Vijeća, Grad Rijeka je pozvao građanke i građane, udruge i vijeća mjesnih odbora, kao i sve druge zainteresirane, na davanje prijedloga i preporuka mjera za unaprjeđenje sustava mjesne samouprave u Rijeci.

Pokretač projekta Vijeća građana Rijeke je Grad Rijeka, dok je za pripremu i provedbu projekta zadužena Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke, a u suradnji s Gradom Rijekom. Pripremu i provedbu ovog projekta podržala je i Zaklada Friedrich Ebert, a na prvom susretu sudjelovala je i direktorica Zaklade Friedrich Ebert za Hrvatsku i Sloveniju Sonja Schirmbeck. Grad Rijeka sufinancira ovaj projekt u iznosu od 6.700 eura. Metodologiju nasumičnog izbora građanki i građana u Vijeće građana Rijeke izradio je obrt Stratosfera iz Rijeke u suradnji s Udrugom Smart.

Vijeće građana – novi način za aktivno uključivanje građana

Vijeće građana Rijeke predstavlja novi način za aktivno uključivanje i sudjelovanje građana Rijeke u odlučivanju o pitanjima od interesa i značenja za sve građane te se po prvi put organizira u Rijeci i  Hrvatskoj.

Vijeća građana (Citizens’ Assemblies) predstavljaju inovativni alat koji omogućava sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka na različitim razinama vlasti (od lokalne do europske) i razmatranje različitih tema i važnih društvenih i političkih pitanja od strane samih građana koji, u strukturiranom i vođenom procesu, izrađuju prijedloge i preporuke donositeljima i provoditeljima odluka na zadanu temu, pitanje odnosno problem. Vijeća građana provedena su do sada u Njemačkoj, Belgiji, Republici Irskoj i mnogim drugim državama ili gradovima, pa i na razini Europske unije.

O vijećima građana u Rijeci se prvi put razgovaralo u lipnju 2022. godine, kada je u RiHubu, u organizaciji Grada Rijeke i Zaklade Friedrich Ebert u prostoru RiHuba održana konferencija „Skupština građana: način na koji možemo demokratizirati demokraciju“, a potom i na najavnoj konferenciji za medije, u rujnu, kada se predstavio početak selekcije i nasumičnog odabira građana.

Vijeće građana se ne ustrojava kao stalno tijelo, koje će donositi odluke, već se radi o procesu tijekom kojeg će sudionici dobiti priliku učiti, raspravljati, konzultirati se i na koncu donijeti preporuke koje Grad Rijeka može i ne mora usvojiti, a svako prihvaćanje ili neprihvaćanje odluka mora detaljno obrazložiti.

Zadaće Vijeća građana Rijeke

  • upoznati se sa sustavom mjesne samouprave i načinima sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice, u teoriji i praksi;
  • razmotriti i raspravljati o tome kako unaprijediti sustav mjesne samouprave i povećati sudjelovanje građana u razvoju lokalne zajednice; te
  • zajednički izraditi i usvojiti prijedloge i preporuke mjera koje Grad Rijeka treba poduzeti za unaprjeđenje sustava mjesne samouprave i povećanje sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice.

O mjesnoj samoupravi u Rijeci

Mjesna samouprava je razina političke vlasti na kojoj građani mogu neposredno sudjelovati u rješavanju lokalnih pitanja, potreba i problema koji utječu na svakodnevni život i rad svih građana. Mjesna samouprava u nekom gradu ili općini ostvaruje se kroz mjesne odbore koje čine svi građani koji žive na području nekog mjesnog odbora. U Rijeci postoje 34 mjesna odbora. U mjesnim odborima se utvrđuju i rješavaju brojni problemi i zadovoljavaju se raznovrsne potrebe Riječanki i Riječana. Grad Rijeka je, u 2022. godini,  za različite programe i projekte te za rad mjesne samouprave izdvojio oko 2.1 milijun eura, a u 2023. planira se izdvojiti 2.6 milijuna eura.

No, postoji i velik potencijal za daljnji razvoj i jačanje riječkog sustava mjesne samouprave, kao i za aktivnije uključivanje građana u život mjesnih odbora i grada u kojem žive, rade i djeluju.

Vijeće građana Rijeke ponudit će odgovor na pitanje kako taj potencijal najbolje iskoristiti za unapređenje kvalitete života svih Riječana i Riječanki, kako kroz rad mjesnih odbora i mjesne samouprave, ali i kroz samoorganizaciju građana, lokalne inicijative i akcije.

Po završetku rada Vijeća građana Rijeke, usvojeni prijedlozi i preporuke bit će objavljeni na gradskim internetskim stranicama te upućeni svim relevantnim akterima u Gradu Rijeci na uvid i komentiranje. Detaljan odgovor i mišljenje Gradonačelnika Grada Rijeke o prijedlozima i preporukama bit će upućen svim članovima Vijeća građana Rijeke.

Vijeće građana provodi se kroz četiri faze: od učenja do davanja preporuka građana

Vijeća građana omogućavaju građanima da se na informiran, konstruktivan, uključujući i tolerantan način, bave društveno-političkim pitanjima, a sam proces se može podijeliti u četiri glavne faze.

Proces započinje fazom učenja koja može trajati nekoliko tjedana (vikenda), a koja omogućuje sudionicima da se uhvate u koštac s temama kojima će se baviti kroz individualno i zajedničko učenje. Angažirani stručnjaci koji daju informacije i podloge za rasprave i odlučivanje trebali bi biti neutralni ili, u slučaju spornih pitanja, izričito zastupati suprotna stajališta.

Nakon toga slijedi faza konzultacija tijekom koje sudionici mogu održati javne rasprave i na druge načine prikupljati informacije i mišljenja šire javnosti i/ili pojedinih relevantnih aktera i dionika s obzirom na temu vijeća građana.

U trećoj fazi, odvija se proces raspravljanja i odlučivanja tijekom kojeg sudionici u malim grupama raspravljaju, vrednuju i važu rezultate, iskustva i argumente dobivene kroz dvije prethodne faze. Ova faza služi za postupni razvoj zajedničkog pozicioniranja sudionika vijeća građana spram teme odnosno ključnih pitanja koje su pred njih postavljena. Sudionici slušaju, socijaliziraju se u okruženju koje njeguje empatiju i razmjenjuju argumente, pri čemu nisu podvrgnuti nikakvoj prisili. Imaju priliku pronaći, preispitati ili revidirati vlastito stajalište.

Cijeli proces završava četvrtom fazom u kojoj se odlučuje o konačnom rezultatu, tj. preporukama vijeća građana, o zadanoj temi odnosno pitanju. Očekuje se da usvojene preporuke budu rezultat kvalitetnog kolektivnog odlučivanja.

Uloga članova Vijeća građana Rijeke je aktivno sudjelovanje na susretima, a članovima Vijeća osigurana je i naknada. Od članova Vijeća očekuje se aktivno sudjelovanje, otvorenost za nova znanja i informacije, dijalog temeljen na poštovanju te predanost procesu. Za sudjelovanje u Vijeću građana Rijeke nije potrebno nikakvo prethodno znanje o temi mjesne samouprave i sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice, jer će sve informacije, potrebne za kvalitetan i uspješan rad u Vijeću, dobiti na susretima Vijeća, kroz prezentacije i rasprave sa stručnjacima, susrete s ključnim akterima mjesne samouprave te u pratećim informativnim materijalima.