Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 18. veljače 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se svih građana, a posebno samozaposlenih roditelja koji obavljaju gospodarsku djelatnost obrta, socijalno ugroženih kategorija građana kao i svih institucija i udruga koje se bave zaštitom socijalno ugroženih građana. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Uvod

Nacrtom prijedloga Odluke nastoji se zaštititi samozaposlene roditelje koji obavljaju gospodarsku djelatnost obrta, a kojima je potrebno osigurati dodatnu socijalnu sigurnost, odnosno olakšati povratak na tržište rada nakon isteka rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta, s obzirom da stavljanjem u mirovanje obrta isti nemaju nikakve prihode.

Naime, u kategoriji samozaposlenih osoba odnosno osoba koje su samostalni obveznici plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje temeljem obavljanja djelatnosti obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, javlja se specifičan problem izračuna naknade plaće obzirom da se ovoj kategoriji građana, visina naknade određuje prema osnovici osiguranja za obračun i uplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje na koju plaćaju doprinose.

Tako, iako su u Zakonu zaposlene i samozaposlene osobe deklaratorno izjednačene, u praksi to nije slučaj, jer obrtnici plaćaju manje doprinose te im je stoga naknada plaće tijekom korištenja roditeljskih prava znatno niža od zaposlenih osoba.

Dodatni problem je utvrđivanje naknade plaće kod paušalnog obrta, koji je iz brojnih razloga, trenutno jedan od najpopularnijih načina za početak bavljenja poduzetništvom mikropoduzetnika. Obzirom da je idealan za poduzetnike početnike, a to su najčešće osobe mlađe životne dobi, sve veći broj mladih ljudi se odlučuje na ovakav oblik poduzetništva.

Međutim, ukoliko ove kategorije građana prilikom odlučivanja o zasnivanju obitelji i roditeljstva, odmah naiđu na prepreke pri ostvarivanju svojih roditeljskih prava, kao što je to izrazito niska visina novčane naknade, jasno je da će se teže odlučiti za roditeljstvo, a takva će odluka posljedično utjecati na stagnaciju populacijskog rasta i u gradu Rijeci.

Prepoznajući potrebe suvremene obitelji s djecom, od posebne je važnosti nastaviti proaktivno djelovati u smjeru stvaranja pozitivne, sveobuhvatne politike koja djeluje u korist obitelji kako bi se ublažio financijski teret obitelji te omogućilo bolje usklađivanje obiteljskih i poslovnih obveza.

Predloženo dodjeljivanje jednokratne novčane pomoći

Sukladno Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama gradovi u svrhu zaštite materinstva, njege novorođenog djeteta i njegova podizanja, ravnopravne podjele prava i obveza skrbi o djetetu između te usklađivanja obiteljskog i poslovnog života, svojim općim aktima mogu propisati način i uvjete za ostvarivanje prava roditelja na novčanu pomoć u većem opsegu od propisanog ovim Zakonom ili pružanje pomoći u naravi.

Nacrtom prijedloga Odluke propisuju se uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na novčanu pomoć te se predlaže da Grad Rijeka iz gradskog proračuna,  samozaposlenom roditelju koji obavlja gospodarsku djelatnost obrta, pod određenim uvjetima, dodijeli jednokratnu novčanu pomoć u visini od prosječne mjesečne rodiljne, odnosno roditeljske naknade, ostvarene (isplaćene) u posljednja tri mjeseca korištenja prava na rodiljni, odnosno roditeljski dopust.

Financijska sredstva za provođenje predložene Odluke osigurana su Proračunu Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2023. godinu, na programu Grad Rijeka – Prijatelj  djece, u iznosu od 14.000,00  eura.

Predloženi uvjeti za ostvarivanje prava na novčanu pomoć

Prema nacrtu prijedloga Odluke, pravo na novčanu pomoć mogao bi ostvariti samozaposleni roditelj koji obavlja gospodarsku djelatnost obrta, ako ispunjava sljedeće uvjete:

  • da ima registrirano sjedište obrta na području grada Rijeke,
  • da obavlja djelatnost obrta kao glavnu i jedinu djelatnost,
  • da je jedino zaposlena osoba u obrtu,
  • da ostvaruje pravo na rodiljni, odnosno roditeljski dopust koje mu je priznato rješenjem nadležnog tijela kao samozaposlene osobe,
  • da on i dijete s kojim živi u zajedničkom kućanstvu, a za koje ostvaruje pravo na rodiljni, odnosno roditeljski dopust, imaju prijavljeno prebivalište na području grada Rijeke, odnosno stalni boravak za strance,

Nadalje su za ostvarivanje prava na novčanu pomoć utvrđeni daljnji uvjeti: da iznos prosječne mjesečne naknade za korištenje rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta samozaposlenog roditelja, ostvarene (isplaćene) u posljednja tri mjeseca korištenja tog prava, ne prelazi 663.61 EUR,  da je privremena obustava obavljanja djelatnosti obrta trajala šest ili više mjeseci neprekidno, te da je samozaposleni roditelj nakon privremene obustave obavljanja djelatnosti obrta nastavio obavljati djelatnost obrta (reaktivirao obrt).

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice pojedinog savjetovanja. Proučite navedene prijedloge odluka i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi odluka bila što kvalitetnije u konačnici formirana.