Gradsko vijeće dalo je suglasnost Rijeka prometu za zaduženje do iznosa od 140 milijuna kuna kod poslovnih banaka sa svrhom refinanciranja korporativnih obveznica izdanih 2008. godine za financiranje izgradnje infrastrukture, prvenstveno prometnica i tunela. Također, usvojena i Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima.

Refinanciranje obveznica Rijeka prometa

Gradsko vijeće dalo suglasnost za refinanciranje obveznica Rijeka prometa

Gradsko vijeće dalo suglasnost za refinanciranje obveznica Rijeka prometa

Obrazlažući prijedlog za davanje suglasnosti Rijeka prometu za zaduživanje kod poslovnih banaka riječki gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako su Rijeka promet i Grad Rijeka do sada uredno i na vrijeme izvršavali sve dospjele obveze proizašle iz izdanja korporativnih obveznica izdanih 2008. godine na iznos od 192 milijuna kuna. Nedospjeli i neotplaćeni iznos glavnice po postojećim obveznicama trenutno iznosi 70% glavnice, tj. ukupno 134,4 milijuna kuna. Od navedenog iznosa ostatka duga, po osnovi glavnice obveza Grada Rijeke iznosi 106,2 milijuna kuna, a obveza Rijeka prometa d.d. 28,2 milijuna kuna. Dakle, Grad Rijeka osigurava najveći dio sredstava za otplatu obveznica, s obzirom na to da je najveći udio obveznica utrošen na izgradnju prometne infrastrukture, koja je po završetku gradnje preuzeto Grad Rijeka.

Polazeći od činjenice da u Republici Hrvatskoj i dalje traju nepovoljna gospodarska kretanja, koja se odražavaju na ostvarenje prihoda Rijeka prometa i Grada Rijeke, a kako bi se zadržali postignuti standardi u području socijalne skrbi, odgoja i školstva, kulture, sporta i komunalne infrastrukture, Grad Rijeka je predložio refinanciranje postojećih dugoročnih obveza po osnovi izdanja korporativnih obveznica.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako će kroz refinanciranje obveznica Rijeka prometa ostvariti tri cilja, i to smanjenje odljeva novca za Grad Rijeku i Rijeka promet u narednom razdoblju s ciljem poboljšanja tekuće likvidnosti, potom produljenje ročnosti po izdanim obveznicama s 2018. na 2023. godinu u cilju rasterećenja dugoročnih obveza Rijeka prometa i Grada Rijeke, kao i ušteda na troškovima kamate kroz smanjenje kamatne stope na novo izdanje korporativnih obveznica.

Sjednica Gradskog vijeća lipanj 2014 2

Stipendije učenicima i studentima i prema socijalnim kriterijima

Vijećnik Hrvoje Burić (HDZ) istaknuo je kako ova odluka potvrđuje činjenicu da Grad nema novaca da bi izvršio dospjele obveze.
“Podsjetio bih da se Grad sa svojim trgovačkim i komunalnim društvima u 2007. godini i 2008. godini zadužio za preko milijardu kuna, a tada nas se uvjeravalo da neće biti problema s izvršavanjem obveza, o čemu upravo danas govorimo,” kazao je vijećnik Burić.

Kazavši kako odluka o refinanciranju dospjelih dugovanja nije ništa neočekivano, vijećnik Danko Švorinić (Lista za Rijeku) predložio je da Gradsko vijeće donese strategiju upravljanja gradskim dugom, u kojoj bi se analiziralo postojeće stanje duga, kako bi se u budućnosti prepoznali rizici preuzimanja dugoročnih novčanih obveza te uspostavili jasni prioriteti investiranja, kako bi se investiralo u projekte koji će puniti proračun.

Stipendije učenicima i studentima i prema socijalnim kriterijima

Usvojena je Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima, kojom će se socijalno ugroženoj djeci i mladima pružiti ravnopravniji, odnosno bolji uvjeti za obrazovanje. Vijećnik Predrag Miletić (Lista za Rijeku) predložio je da se, sa ciljem sprečavanja zloporabe, u Odluku unese odredba da se na natječaj mogu javiti samo osobe koji na području Rijeke imaju prijavljeno prebivalište najmanje godinu dana, no pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj izrazila je uvjerenje da su svi kriteriji dovoljno detaljno definirani i da će stipendije dobiti upravo oni koji zaslužuju.

Ustupanje nekretnina državi zbog izgradnje ceste D-403

Sjednica Gradskog vijeća lipanj 2014 3

Grad se odriče imovine u korist izgradnje ceste D-403

S obzirom na važnost izgradnje državne ceste D-403 za razvoj luke i grada Rijeke u cjelini, na Vijeću je usvojena odluka kojom Grad Rijeka ustupa bez naknade Republici Hrvatskoj zemljište i svoje vlasničke, odnosno suvlasničke dijelove u četiri stambena objekta predviđena za uklanjanje na trasi buduće prometnice, u vrijednosti od 8,1 milijuna kuna.

Odluke Gradskog vijeća kao priprema za investiciju novog Stadiona Kantrida

Gradsko vijeće donijelo je odluku o osnivanju prava građenja na 50 godina na nekretninama u vlasništvu Grada Rijeke i to radi rekonstrukcije nogometnog stadiona Kantrida te radi izgradnje i uređenja nogometnih igrališta na Rujevici. Nakon iskazanog interesa investitora, proveden je javni natječaj za osnivanje prava građenja, na koji se javila samo tvrtka Stadion Kantrida d.o.o., koju je osnovala Zaklada Social Sport iz Nizozemske, s kojom će se potpisati predugovor o pravu građenja koji za obje lokacije iznosi 21,3 milijuna kuna. Konačni ugovor potpisat će se nakon što se izrade geodetski projekti te provedu imovinsko-pravni i svi drugi potrebni postupci.

Istaknuvši da podržava ideju o rekonstrukciji nogometnih igrališta i pozdravlja intencije investitora, Vijećnik Ivan Bogdanić (HDZ) izrazio je bojazan da će se zbog novih zakonskih rješenja, koja više ne predviđaju potrebu donošenja detaljnih urbanističkih planova, Grad Rijeka neće imati utjecaja na izgled i sadržaje sportskih objekata. Također, zanimalo ga je kad će vijećnici imati priliku vidjeti kako će izgledati budući Stadion Kantrida i kamp na Rujevici.

Pročelnik Škunca naglasio kako je nekadašnju funkciju detaljnih urbanističkih planova sada preuzimaju urbanistički planovi uređenja, čija je izrada za obje lokacije pokrenuta upravo odlukoma Gradskog vijeća na današnjoj sjednici. Gradonačelnik Obersnel kazao je kako će vijećnici svakako biti upoznati s projektima sportskih objekata na Kantridi i Rujevici, no to je tek sljedeća faza projekta, dok su današnje odluke tek prvi korak u njegovoj realizaciji.

Izmjene GUP-a

Gradonačelnik Vojko Obersnel sa zamjenicima

Izmjenama Generalnog urbanističkog plana lokacija uređaja za pročišćavanje otpadnih pomaknuta sjeveroistočnije od sadašnje lokacije,

Usvojene su izmjene Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke, kojima je lokacija za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti pomaknuta sjeveroistočnije od sadašnje lokacije, čime se oslobađa južni dio područja Delte za izgradnju urbanistički atraktivnih sadržaja. Primjedba Veslačkog kluba Jadran, podnesena tijekom javne rasprave, a koja se odnosi na smještaj kluba, koji se nalazi u neposrednoj blizini uređaja za pročišćavanje, u potpunosti je prihvaćena.

 

Donesene su i Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke te Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke.