Gradsko vijeće usvojilo je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini u visini od gotovo 20,2 milijuna eura, što čini povećanje u odnosu na sredstva iz programa za 2023. godinu za 6,2 milijuna eura ili 44,9%.

Upravo je povećanje sredstava za održavanje komunalne infrastrukture, u što se, između  ubraja održavanje čistoće javnih i zelenih površina, održavanje nerazvrstanih cesta te održavanje javne rasvjete, jedan od obilježja Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu, a sve u cilju postizanja većih standarda u održavanju i podizanja kvalitete života u Rijeci.

U narednom periodu planira se povećano održavanje čistoće javnih površina, javnih zelenih površina, provedba mjera prilagode klimatskim promjenama kao i provedba mjera uklanjanja otpada odbačenog u okoliš. U narednom periodu se također planira nastavak modernizacije javne rasvjete, sve u cilju uštede na potrošnji električne energije u budućem razdoblju.

Čišćenje javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, Ulice Korzo po posebnom programu, dječjih igrališta, održavanje čistoće plaža i nabavku i postavu košarica za otpad. Za navedene namjene planirana su sredstva u iznosu od 3.897.525,00 eura što je u odnosu na planirana sredstva za 2023. godinu uvećanje za 2.473.535,00 eura ili 173,7%. U narednom periodu planira se povećano održavanje čistoće javnih površina a sve u cilju postizanja većih standarda u održavanju i podizanja kvalitete života u Gradu Rijeci.

Za sanaciju divljih deponija planiraju se sredstva u iznosu od 443.260,00 eura, što je povećanje za 321.125,00 eura ili 262,9% u odnosu na 2023. godinu. Planirana sredstva obuhvaćaju radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama, odvoz komunalnog otpada sa područja naselja Rujevica, Mario Genari i Mihačeva Draga te sakupljanje građevinskog otpada odloženog uz kontejnere za komunalni i reciklažni otpad. Navedenim povećanjem planirana je provedba mjere uklanjanja otpada odbačenog u okoliš uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća održavanje zelenih površina i dječjih igrališta, a podrazumijeva košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarnu zaštitu bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i druge poslove potrebne za održavanje tih površina. Održavanje zelenih površina i dječjih igrališta obuhvaća radove održavanja (hortikulturni i građevinski) parkova i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postojećih i nabavku novih klupa i dječjih sprava, izradu projektne dokumentacije, uređenje dječjih igrališta, sanaciju potpornih zidova uz dječja igrališta, parkove i javne zelene površine te postavu antistres podloge na dječjim igralištima.

Planirana sredstva za naprijed navedene namjene u 2024. godini iznose 4.740.657,00 eura, što predstavlja povećanje sredstava za 1.510.368,00 eura ili 46,8 % u odnosu na 2023. godinu, a dodatna su sredstva osigurana za hortikulturne radove te uređenje i nabavku novih sprava na dječjim igralištima.

U sklopu ove komunalne djelatnosti osigurana su sredstva i za komunalne prioritete po mjesnim odborima i to u iznosu od 1.212.987,00 eura, a što je obuhvaćeno ovom komunalnom djelatnošću. U narednom razdoblju planira se provedba mjere prilagodbe klimatskim promjenama kroz sadnju drvoreda i uređenje parkova u gradu Rijeci. Za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama sredstva su sufinancirana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Program obuhvaća i održavanje pothodnika, dizala, plaža, okoliša objekata u vlasništvu Grada Rijeke i ostalih javnih površina. Za ovu vrstu održavanja osigurano je 645.060,00 eura. Povećanje sredstava u odnosu na 2023. godinu planirano je za građevinsko-zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama. Također, povećana su sredstva za aktivnost „održavanje ostalih javnih površina“, za što je u proračunu za 2024. godinu osigurano 370.000,00 eura, odnosno za 101.405,00 eura ili 37,8% više nego u 2023. godini. Ova aktivnost uključuje održavanje ostalih javnih površina po svom opsegu obuhvaća poslove održavanja pješačkih zona, održavanje stubišta, mosta Hrvatskih branitelja, održavanje crpne stanice u zoni Koblerovog trga te sanaciju stjenskih pokosa, održavanje kamera na javnim površinama kao i radove sanacije Trninine ulice.

Program obuhvaća i obuhvaća održavanje javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, autobusnih čekaonica, postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada, održavanje javnih fontana i ostale urbane opreme. Za ovaj dio održavanja komunalne infrastrukture osigurano je 602.600,00 eura, što je povećanje za 63.610,00 eura ili 11,8 % u odnosu na prethodnu godinu.

Gotovo 1,2 milijuna eura više za održavanje nerazvrstanih cesta

Djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća po svom opsegu radove održavanja nerazvrstanih cesta, radove čišćenja slivnika i održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza. Za navedene namjene Programom održavanja se osigurava 5.346.308,00 eura, što je povećanje za 1.238.378,00 eura ili 31,6 % u odnosu na 2023. godinu.

Od ukupnog iznosa, 3.463.835,00 eura odnosi se na nerazvrstane ceste, 237.900,00 eura na čišćenje slivnika, a 239.635,00 eura na održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza, dok se iznos od 1.404.938,00 eura odnosi na komunalne prioritete po mjesnim odborima, a što je obuhvaćeno ovom komunalnom djelatnošću.

Pod aktivnost održavanje i sigurnost pješačkih prijelaza posvećuje se više pažnje signalizaciji, usporivačima prometa, osvijetljenosti pješačkih prijelaza, prilagodbi pristupa i kretanju osoba sa invaliditetom. Za navedene poslove u 2024. godini programom održavanja osigurava se povećanje od 186.545,00 eura u odnosu na plan za 2023. godinu ili 351,4%, kako bi se povećale posebne mjere zaštite sudionika u prometu prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Za nastavak modernizacije javne rasvjete osigurano 996 tisuća eura

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća održavanje instalacija javne rasvjete i utrošak električne energije za javnu rasvjetu. Ukupna sredstva u 2024. godini za navedene namjene planiraju se u iznosu od 3.647.247,00 eura, što predstavlja povećanje ukupnih sredstava za ovu djelatnost u odnosu na 2023. godinu za 502.339,00 eura ili 15,9%. U strukturi ove djelatnosti 295.200,00 eura osigurano je za komunalne prioritete po mjesnim odborima, a što je obuhvaćeno ovom komunalnom djelatnošću, dok preostalih 3.352.047,00 eura obuhvaća nastavak modernizacije električne energije, održavanje instalacija javne rasvjete i utrošak električne energije za javnu rasvjetu.

Projekt modernizacije provodi se sljedećih nekoliko godina, odnosno dok se ne zamijeni svih 13.500 projektom predviđenih svjetiljki. Za nastavak modernizacije za 2024. godinu planiran je iznos od 995.810,00 eura te je isti iznos planiran i za 2025. godinu. Nakon proračunom predviđenih i utrošenih sredstava, ovisno o potrebama, u projekciji za 2026. godinu osigurati će se dodatna sredstva.

Djelatnost održavanja groblja obuhvaća poslove održavanja staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanaciju zidova i stubišta, održavanje židovskog groblja na Kozali te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat. Za navedene poslove u 2024. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 220.070,00 eura.

Za provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada te stručni nadzor nad provedbom mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kojeg temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo planiraju se sredstva u iznosu od 422.075,00 eura.

Za poslove sakupljanja lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolaciju i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka lutalica programom održavanja osigurana su sredstva u iznosu od 170.185,00 eura, što je povećanje za 25.000,00 eura ili 17,2% u odnosu na 2023. godinu.

Za čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone planirano je 78.700,00 eura. Čišćenje podrazumijeva primjenu kemijskih sredstava za disperziju i emulgiranje, sakupljanje krutog otpada s površine mora i slično, postavljanje plutajuće zavjese duž plaže Kostanj i brana oko lokaliteta zagađenja kao i poslove nadzora akvatorija.

Najviše sredstava za program dolazi iz prikupljene komunalne naknade

Ukupno je za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini u gradskom proračunu planirano 20.213.687,00 eura.

Sredstva se osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 15.110.145,00 eura, naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 799.414,00 eura, tekuće pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama u iznosu od 301.000,00 eura, prihoda od refundacija šteta u iznosu od 18.600,00 eura, prihoda po posebnim ugovorima u iznosu od 144.732,00 eura, prihoda od naknada za poslove naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 365.986,00 eura, općih prihoda i primitaka u iznosu od 275.000,00 eura, prihoda od prodaje nefinancijske imovine iz prethodnih godina u iznosu od 995.810,00 eura i prihoda iz viška komunalne naknade u iznosu od 2.203.000,00 eura.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke 18/23.