Od 2. do 8. travnja traju upisi djece u dječje vrtiće Rijeka, Sušak i More za pedagošku 2024./2025. godinu.

Grad Rijeka osnivač je ustanova Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak u kojima se provodi redoviti 10-satni program predškolskog odgoja te niz drugih programa za djecu, od navršenih jedne godine života do polaska u osnovnu školu.

Prijave za upis djece u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za sva tri gradska vrtića zaprimat će podnošenjem Prijave za upis djeteta elektroničkim putem ispunjavanjem e-obrasca na Informacijskom servisu Grada Rijeke i prilaganjem odgovarajuće dokumentacije.

U jasličke programe upisuju se djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše jednu godinu, dok se u vrtićke programe upisuju djeca koje do tog datuma navrše tri godine.

Informacije o programima, uvjetima i ostvarivanju prednosti pri upisu te načinu provođenja u predškolske ustanove Grada Rijeke za pedagošku 2024./20225 godinu, nalaze se na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More.