Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo u svojstvu Nositelja izrade prostornih planova za područje grada Rijeke objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči u Rijeci.

Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka gradonačelnika Grada Rijeke (Klasa: 024-02/24-01/13-61; Ur.broj: 2170-1-02-00-24-31 od 01.veljače 2024.), u svojstvu Nositelja izrade prostornih planova za područje grada Rijeke objavljuje

 Javnu raspravu o Prijedlogu  Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja
dijela naselja Srdoči u Rijeci

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči u Rijeci održat će se od ponedjeljka 12. veljače do srijede 21. veljače 2024. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe  osiguran  je  javni  uvid  u izloženi Prijedlog Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči u zgradi Grada Rijeke, Trpimirova 2/I, u sali za sastanke na prvom katu, svaki dan, osim subote i nedjelje, od 09,00 15,30 sati te na web stranici: www.rijeka.hr.

Stručna rasprava s predstavnicima državnih upravnih tijela, upravnih tijela Županije i Grada te pravnih osoba s javnim ovlastima bit će upriličena u utorak, 20.veljače 2024. godine u 10,00 sati u zgradi Grada Rijeke, Trpimirova 2/I, u sali za sastanke na prvom katu.

Za vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje  za građanstvo i udruge građana s obrazloženjem Prijedloga Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči, koje će se održati u u Osnovnoj školi Srdoči, u utorak, 20.veljače 2024. godine u 18,00 sati.

Odjel će, po potrebi, pružati dodatno tumačenje izloženog Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela dijela naselja Srdoči unutar uredovnog vremena: utorkom od 12,00 do 16,00 sati i četvrtkom od 9,00 do 12,00 sati.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

 • upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi uz izloženi  Prijedlog Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči
 • u pismenom obliku, putem urudžbenog zapisnika, predati Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Titov trg broj 3, prizemlje – šalter 1.
 • dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi  izvješća  o javnoj raspravi.

TEKSTUALNI DIO

GRAFIČKI DIO

 1. Detaljna namjena površina
 2. Prometna infrastrukturna mreža
 3. Komunalna infrastrukturna mreža – elektronička komunikacijska infrastruktura
 4. Komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba i odvodnja
 5. Komunalna infrastrukturna mreža – plinoopskrba
 6. Komunalna infrastrukturna mreža – elektroopskrba
 7. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
 8. Uvjeti gradnje građevina – prikaz građevnih čestica
 9. Uvjeti gradnje građevina – podzemna etaža
 10. Uvjeti gradnje građevina – etaža prizemlja