Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke u akademskoj godini 2021./2022.

Temeljem Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/16 i 9/18) te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja od 18. listopada 2021. godine (KLASA: 023-01/21-04/152-6; URBROJ: 2170/01-15-00-21-1), Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo objavljuje

Natječaj za dodjelu stipendija studentima
koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
za potrebe ustanova na području grada Rijeke u akademskoj godini 2021./2022.

I.

U akademskoj godini 2021./2022. dodijelit će se šest (6) stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i to:

 • Magistar/a logopedije – dvije stipendije
 • Magistar/a ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – dvije stipendije
 • Magistar/a edukacijske rehabilitacije – jedna stipendija
 • Magistar/a socijalne pedagogije – jedna stipendija

Mjesečni iznos stipendije je 1.100,00 kuna i dodjeljuje se za devet (9) mjeseci akademske godine.

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije imaju redoviti studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području grada Rijeke, u neprekinutom trajanju od najmanje šest mjeseci do dana objave javnog natječaja,
 • da su studenti sveučilišnog ili stručnog studija na kojem se obrazuju za deficitarno zanimanje,
 • da nisu stariji od 24 godine do dana objave javnog natječaja,
 • da su postigli opći uspjeh u prethodna dva razreda srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 3,5, ako se radi o studentima prve godine studija,
 • da su postigli opći uspjeh u prethodnom razredu srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 3,5, i prethodnoj godini studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0 i najmanje 55 ECTS bodova, ako se radi o studentima druge godine studija,
 • da su postigli opći uspjeh u prethodne dvije godine studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0 i najmanje 55 ECTS bodova, ako se radi o studentima treće ili više godine.

Pod pojmom student, u smislu ove Odluke, razumijeva se student/ica koji pohađa redoviti studij na visokom učilištu (stručni studij, preddiplomski studij, diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski studij te specijalistički diplomski stručni studij) u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske.

III.

Pristupnik/ica Natječaju za  dodjelu stipendije zahtjev podnosi  na prijavnom obrascu – Pristupnici, uz koju treba priložiti:

 • životopis (napisan na računalu),
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice,
 • preslike svjedodžbi ili prijepisa ocjena za posljednje dvije godine obrazovanja – odvojene po godinama,
 • uvjerenje o upisu u tekuću akademsku 2021./2022. godinu,
 • uvjerenje o prebivalištu na području grada Rijeke u neprekidnom trajanju od šest mjeseci (ne starije od mjesec dana od dana objave Natječaja)
 • izjavu da pristupnik/ica ne prima drugu stipendiju, odnosno da se odriče druge stipendije u slučaju da dobije stipendiju Grada Rijeke
 • izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Dodatne bodove prilikom rangiranja pristupnik/ica može ostvariti ako priloži:

 • presliku rješenja Grada Rijeke o ostvarivanju prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi prema posebnom uvjetu,
 • presliku izvatka iz matice rođenih pristupnika/ice, preslika izvatka iz matice umrlih za preminule roditelje ili rješenje o proglašenju nestalog roditelja umrlim za jednog i/ili oba roditelja (ovisno o odgovorima o socijalnom statusu pristupnika),
 • presliku rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju tjelesnog oštećenja pristupnika/ice (slijepa osoba, gluha osoba, osoba oboljela od cerebralne dječje paralize, osoba oboljela od multiple skleroze, dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnik i osoba s tjelesnim oštećenjima od 70% i više)

IV.

Pristupnica i obrasci za potrebne izjave mogu se podignuti u Pisarnici Grada Rijeke, Trpimirova 2/III, Rijeka radnim danom od 8,30 do 15,30 sati ili preuzeti na mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr.

V.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Natječaja.

Prijave s dokumentacijom primaju se radnim danom od 8,30 do 15,30 sati u zgradi Grada Rijeke, Trpimirova 2/III (Pisarnica), ili se dostavljaju putem pošte preporučeno na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 51000 Rijeka, Trpimirova 2/III. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI.

Rang-lista pristupnika objavit će se na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3 te na mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr.

Svaki/a pristupnik/ica Natječaju ima pravo podnijeti pisani prigovor na utvrđeni redoslijed i bodovanje u prijedlogu rang-liste u roku od osam dana od dana njezinog objavljivanja. Prigovor se podnosi Povjerenstvu putem Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 51000 Rijeka, Trpimirova 2/III ili se predaje u Pisarnici Grada Rijeke, Trpimirova 2/III, Rijeka.