Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima prema socijalnim kriterijima u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

Temeljem Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/16, 19/19 i 12/21) te Odluke gradonačelnika Grada Rijeke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima prema socijalnim kriterijima od 18. listopada 2021. godine (KLASA: 023-01/21-04/153-6; URBROJ: 2170/01-15-00-21-1), Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo objavljuje

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima prema socijalnim kriterijima u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.

I.

Za školsku/akademsku 2021./2022. godinu dodijelit će se ukupno 15 stipendija i to:

 • učenicima srednjih škola – 11 stipendija
 • studentima – 4 stipendije

Mjesečni iznos stipendije je 850,00 kuna i dodjeljuje se za 12 mjeseci školske/akademske godine.

II.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju sljedeći učenici i studenti:

redoviti učenik prvog, drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda srednje škole i

redoviti student (ne stariji od 24 godine do dana objave javnog natječaja) prve, druge, treće ili četvrte godine preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija odnosno prve, druge, treće ili više godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te redoviti student prve ili druge godine diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • državljanin je Republike Hrvatske,
 • ima prebivalište na području grada Rijeke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci do dana objave javnog natječaja,
 • kućanstvo učenika/studenta je korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb ili,
 • kućanstvo učenika/studenta je korisnik prava iz socijalnog programa Grada po osnovu uvjeta prihoda, sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada kojom se uređuje socijalna skrb ili,
 • učeniku/studentu priznato je pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju zakona kojim se uređuje socijalna skrb
 • postigao je opći uspjeh u prethodnoj godini obrazovanja, i to:- učenik: srednju ocjenu od najmanje 3,5 i opisnu ocjenu iz vladanja “uzorno”,
  – student: srednju ocjenu od najmanje 3,0 i najmanje 55 ECTS

III.

Pristupnik/ica Natječaju za dodjelu stipendije zahtjev podnosi na prijavnom obrascu-Pristupnici, a uz nju treba Priložiti:

 • dokaz socijalnog statusa: – presliku rješenja Centra za socijalnu skrb kojim se određuje da je kućanstvo pristupnika/ice korisnik zajamčene minimalne naknade i preslika potvrde o isplati sredstava u prethodnom mjesecu ili,
 • dokaz da je nositelj kućanstva korisnik prava iz socijalnog programa Grada po osnovu uvjeta prihoda uz navod OIB-a i broja rješenja Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke ili,
 • dokaz da je pristupniku/ici priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju zakona kojim se uređuje socijalna skrb,
 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice,
 • uvjerenje o prebivalištu na području grada Rijeke u neprekidnom trajanju od šest mjeseci (ne starije od mjesec dana),
 • presliku svjedodžbe za prethodnu godinu obrazovanja (učenici), odnosno  prijepis  ocjena  koji  uključuje  i  ostvarene  ECTS  bodove  za prethodnu godinu obrazovanja (studenti),
 • uvjerenje o upisu u tekuću školsku, odnosno akademsku 2021./2022. godinu,
 • izjavu pristupnika/ice o članovima zajedničkog kućanstva,
 • izjavu da pristupnik/ica ne prima drugu stipendiju, odnosno da se odriče druge stipendije u slučaju da dobije stipendiju Grada Rijeke,
 • izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

IV.

Dodatne bodove prilikom rangiranja pristupnik/ica može ostvariti u sljedećim slučajevima:

 • ako nema oba roditelja (roditelji su umrli ili su nepoznati) ili se nalazi u udomiteljskoj obitelji – 30 bodova
 • ako živi sa samohranim roditeljem – 20 bodova
 • ako živi u jednoroditeljskoj obitelji – 10 bodova
 • koji je roditelj – 10 bodova
 • koji ispunjava uvjet tjelesnog oštećenja:

– slijepe i gluhe osobe,
– osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize,
– osobe oboljele od multiple skleroze,
– dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici
– druge osobe s tjelesnim oštećenjem organizma od 70% i više- 20 bodova,

 • koji je dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja domovinskog rata, dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, dijete ratnog i civilnog invalida rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata pod okolnostima Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata – 10 bodova
 • koji ostvaruje pravo na dječji doplatak – 10 bodova.

V.

Pristupnica i obrasci za potrebne izjave mogu se podignuti u Pisarnici Grada Rijeke, Trpimirova 2/III, Rijeka radnim danom od 8,30 do 15,30 sati ili preuzeti na mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr.

VI.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Natječaja.

Prijave s dokumentacijom primaju se radnim danom od 8,30 do 15,30 sati u zgradi Grada Rijeke, Trpimirova 2/III (Pisarnica), ili se dostavljaju putem pošte na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 51000 Rijeka, Trpimirova 2/III. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VII.

Rang-lista pristupnika/ica objavit će se na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3 te na mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr.

Svaki/a pristupnik/ca Natječaju ima pravo podnijeti pisani prigovor na utvrđeni redoslijed i bodovanje u prijedlogu rang-liste u roku od osam dana od dana njezinog objavljivanja. Prigovor se podnosi Povjerenstvu putem Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 51000 Rijeka, Trpimirova 2/III ili se predaje u Pisarnici Grada Rijeke, Trpimirova 2/III, Rijeka.