Gradonačelnik Grada Rijeke donio je Zaključak o dopuni Zaključka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine u 2022. godini.

U Zaključku o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (“Službene novine Grada Rijeke” broj 17/21), u članku 2. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

“Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, visina slobodno ugovorene najamnine za stan odnosno stambeni prostor koji je dodijeljen u najam na temelju članka 62. stavka 1. točke 4. Odluke o najmu stanova, odnosno osobama koje su zaposlene u oblasti zdravstva, kulture, športa, visokog školstva, pravosuđa i policije, čiji su priznati rezultati rada značajni za Grad, ako se ocijeni da će svojim radom pridonijeti razvoju Grada ili ako su te osobe od izuzetnog značaja za funkcioniranje djelatnosti u kojoj su zaposleni, utvrđuje se za m² stana kako slijedi:

  • za stan 33,38 kn/m²
  • za stambeni prostor 14,66 kn/m²
  • za stan II. kategorije 19,52 kn/m².”

Ovaj Zaključak stupa na snagu dana 1. svibnja 2022. godine.