Gradonačelnik Vojko Obersnel, prihvatio je na kolegiju izvješće o provedbi dva značajna projekta Zavoda za informatičku djelatnost. Riječ je o projektu EGOV4U-eGovernment for you (eUprava za Vas) i Projektu – Speeding “Every European Digital” (SEED) (“Uključimo sve Europljane u digitalno doba”. Također, prihvaćena je i nova Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke kojom se propisuje se da članom Vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Vijeća.

Projekt EGOV4U, eGovernment for You – eUprava za Vas predstavila je voditeljica projekta Tatjana Perše naglasivši da je cilj ovog 4,8 milijuna eura vrijednog projekta sufinanciranog sredstvima Europske komisije, u kojem uz Rijeku sudjeluju brojni europski gradovi, poticanje korištenja informacijsko komunikacijske tehnologije u cilju prevladavanja društvenih i gospodarskih poteškoća i isključivosti te smanjivanje nastalog jaza između onih koji imaju i onih koji nemaju pristup Internetu i drugim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. Vrijednost projekta na razini grada Rijeke iznosi 537.450.00 eura, od čega je Europska unija osigurala 268.725.00 eura, a ostalo osigurava Grad. Projekt je započeo 1. rujna 2010. godine, a završetak projekta planiran je za 31. kolovoza 2013 godine.
U sklopu projekta EGOV4U, nastavljajući dosadašnja značajna ulaganja u razvoj informatičke tehnologije, Grad Rijeka želi unaprijediti njihovo korištenje s ciljem povećanja efikasnosti gradske uprave, posebice Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, poboljšanja pristupa Internetu i e-uslugama Grada Rijeke na temelju najbolje EU prakse, opremanjem udruga ciljanih skupina informatičkom opremom, organizacijom Digitalnih servis centara u klubovima starijih osoba, unapređenjem sadržaja na portalu rijeka.hr/, personalizacijom aplikacije s informacijama o uslugama i obrascima, web-stranicom za osobe treće životne dobi i web-stranicom Ri-connect za informatičku podršku udrugama. Također provodi se i edukacija organizacijom informatičkih tečajeva za ciljane skupine, besplatnim informatičkim tečajevima Grada Rijeke, vaučerima za besplatno pohađanje tečaja (Internet, Skype) te posebnim tečajevima prilagođeni slijepim osobama i educiranje provođenjem kampanje o prednostima Interneta, prava na eUključivanje i prevenciju od digitalnog isključivanja.

73. gradonačelnikov kolegij travanj 2012.

Od najznačajnijih postignuća u prvoj godini projekta Perše je izdvojila opremanje klubova ciljanih skupina informatičkom opremom i stvaranje Digitalnih centara u Klubu za umirovljenike i starije osobe, koji su u sklopu projekta EGOV4U otvoreni u četiri riječka kluba u kojima se okupljaju starije osobe. Mali digitalni centri, osnovani s ciljem omogućavanja osobama starije dobi stjecanje osnovnih informatičkih vještina u ugodnom i neformalnom okruženju. Mali digitalni centri su opremljeni informatičkom opremom koju je donirao Grad Rijeka, a svaki centar je opremljen s 3-4 računala, štampačem i web kamerom. Također na temelju najbolje EU Informatička edukacija slijepih osoba u udruzi slijepih Denis Lenac, umirovljeni invalid, slijepa osoba u Udruzi slijepih osoba, a uz pomoć djelatnika Zavoda za informatičku djelatnost provodi osnovnu informatičku edukaciju s 15 članova udruge koristeći informatičku opremu koju je u okviru projekta donirao Grad Rijeka te uz pomoć Jaws software-a namijenjenog slijepim osobama. U rujnu 2012 objaviti će se rezultati tog impresivnog napora uskoro na Press konferenciji koja će biti organizirana za tu posebnu namjenu.
Web portal za osobe starije dobi Grada Rijeke www.penzici.rijeka.hr razvijen u Zavodu za informatičku djelatnost Grada Rijeke bit će objavljen u zadnjem tjednu travnja 2012., a za prikupljanje i objavu sadržaja formirano je Uredništvo portala pri Matici Umirovljenika Rijeke.

Informaciju o Projektu – Speeding Every European Digital (SEED) (“Uključimo sve Europljane u digitalno doba”) iznio je ravnatelj Željko Jurić naglasivši da Grad Rijeka u okviru strategije “Rijeka inteligentni grad”  već niz godina provodi aktivnosti u svrhu smanjenja digitalne podjele među građanima grada.
Primjeri uspješnih projekata su: besplatan bežični pristup Internetu na javnim mjestima, informatička edukacija ciljanih skupina građana, besplatan pristup Internetu u prostorima mjesnih odbora i u Ri-infu, financijska potpora programima informatičke edukacije socijalno isključenih skupina građana, sudjelovanje u projektima sufinanciranom sredstvima Europske komisije u sklopu ICT PSP programa.

S ciljem nastavka aktivnosti na tom području, uz naglasak na primjenu najbolje europske prakse, Grad Rijeka postao je partner i u projektu sufinanciranom sredstvima Europske komisije „Uključimo sve Europljane u digitalno doba“ (Speeding „Every European Digital“ – SEED). Projekt SEED ima za cilj uspostaviti tehničku infrastrukturu za informiranje javnosti o uslugama tijela javne vlasti, zasnovanu na „računarstvu u oblaku“, koja će financijskom pristupačnošću doprinijeti dugoročnoj održivosti sustava; uspostaviti poslovne procese informiranja javnosti o uslugama tijela javne vlasti s ciljem jačeg utjecaja na građane, korisnike javnih usluga.

Želja Grada Rijeke je da, radeći na aktivnostima u sklopu projekta SEED, uspostavi tehničku i organizacijsku infrastrukturu koja će omogućiti da se na mreži elektroničkih javnih mjesta stvore pretpostavke za objedinjavanje europskih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih informacija javnog sektora koje su već dostupne putem Interneta, ali ih građani nisu svjesni u dovoljnoj mjeri. Pristupanjem projektu Grad Rijeka obvezao se je uspostaviti mrežu od dvanaest informativnih čvorišta od čega tri moraju biti interaktivna. Interakcija korisnika s informatičkim sustavom SEED odvijat će se putem zaslona osjetljivog na dodir. Projekt je započeo 1. siječnja 2012. Godine, a završetak projekta planiran je za 30. lipanj 2014 godine. Ukupna vrijednost projekta je 5,13 milijuna eura. Vrijednost radnih jedinica Grada Rijeke iznosi 223.910,00 €, a financijski doprinos Unije je 50% navedenog iznosa i iznosi 111.955,00 €.

Nova odluka o osnivanju Kulturnih vijeća73. gradonačelnikov kolegij travanj 2012.
Na kolegiju je prihvaćen i Prijedlog nove odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke kojom se propisuje se da članom Vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Vijeća. Kako je pojasnio pročelnik Šarar, obaveza ustrojstva Kulturnih vijeća odnosi se na gradove iznad 30.000 stanovnika. Nova odluka dat će Odjelu za kulturu mogućnost razrješenja člana Vijeća koji se nađe u sukobu interesa za vrijeme trajanja mandata. Gradonačelnik Obesnel je naglasio da bi konačno, “svima koji se u zadnje vrijeme bave tematikom Kulturnih vijeća, trebalo biti jasno da odluke o tome koji će se programi financirati donosi Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika. Kulturno vijeće je savjetodavno tijelo i ono što Vijeće predloži nije Sveto pismo, stoga bi bilo dobro prestati mistificirati njihovu ulogu kao neko nadnaravno tijelo koje odlučuje o programima”, rekao je Obersnel.

Uređenje Trga pul Vele crikve
Na kolegiju je usvojena odluka da se sa Igorom Franićem pobjednikom javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Trga pul Vele crikve u Starom gradu sklopi ugovor, kako bi se moglo krenuti s projektiranjem dokumentacije. Radovi na uređenju trga mogli bi krenuti krajem 2013. ili početkom 2014.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog uređenja grada Rijeke
Prihvaćen je i Nacrt prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke kojim se Nositelju izrade i Izrađivaču predmetnih izmjena i dopuna planova sugerira provođenje ciljanih izmjena isključivo za područja prenamjene izdvojenih građevinskih područja te naglašavanje takvih ciljanih izmjena kroz Izmjenu i dopunu Odluka o izradi predmetnih planova, a usklađenje s propisima i međusobno usklađenje dijelova predmetnih planova samo u području prenamjene. „ Ne radi se o cjelovitoj promjeni već o prenamjeni određenih područja, poput bivših industrijskih, u kojima je došlo do značajnije promjene u odnosu na prvotno određenu namjenu“, naglasio je gradonačelnik i dodao kako bi konačni prijedlog mogao biti na sjednici Gradskog vijeća već u rujnu.

POS Martinkovac – zamjena zemljišta
Gradonačelnik je prihvatio i zaključak o potpisivanju Pisma namjere između Grada Rijeke, GP Krk d.d., Martinkovac gradnja d.o.o. i Metida d.o.o., u svezi realizacije izgradnje građevina stambene namjene po modelu POS-a i drugih te javnih površina na dijelu područja Martinkovac, gdje Grad namjerava izgraditi 120 stanova. Time će se iskazati spremnost za rješavanje vlasničkih odnosa sa tim tvrtkama koje su vlasnici dijela zemljišta, a niti jedna od njih bez zamjene zemljišta ne može realizirati svoje projekte.

Prihvaćena je i informacija o provedbi tradicionalne gradske manifestacije “HOMO SI TEĆ 2012”, koja će se održati u nedjelju 22. travnja 2012. te zaključak da Grad Rijeka bude pokrovitelj 10. Festivala znanosti, koji će se u Rijeci održati od 23. do 27. travnja. Grad Rijeka podržat će Festival znanosti u Rijeci s ukupnim iznosom od 15.000,00 kuna te bez naknade ustupiti dvoranu i atrij u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku za održavanje Festivala.

Prihvaćeno je i izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rijeke u 2011. godini kao i prijedlog zaključka o nastavku financiranja programa “Organizacija stanovanja u nužnim smještajima Grada Rijeke” u 2012. godini kojeg Grad Rijeka od 2005. godine provodi u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka. Odjel za zdravstvo predložio je Gradonačelniku da se nastavi financirati program. Financijska sredstva potrebna za provedbu ovoga programa predviđena su u proračunu za 2012. godinu u iznosu od 70.000,00 kuna.
Također sukladno prijedlogu Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2012. godinu utvrđena je nova lokacija – plaža Ploče na kojoj su za djelatnost ugostiteljstva i trgovine utvrđene mikrolokacije za ambulantnu prodaju (škrinja, aparati za sladoled i sl.) dok bi se na šetnici sjeverno od igrališta odbojke na pijesku mogao postaviti štand za rukotvorine, igračke, suvenire i sl., a od komercijalno rekreacijskih sadržaja, u udubljenu šetnice uz more mogli iznajmljivati suncobrani, ležaljke ili održavati kulturne, komercijalne, zabavne, sportske priredbe kao i iznajmljivanje sredstava uz more; daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl..